Proverbs - 21

Tip: To view chapters clear the search box

1.uh[htpd; ,Ujak; fh;j;jhpd; ifapy; ePh;f;fhy;fisg;NghypUf;fpwJ@ mijj; jkJ rpj;jj;jpd;gb mth; jpUg;Gfpwhh;.
  Kongens hjerte er som bekker i Herrens hånd, han bøier det dit han vil.
2.kD\Dila topnay;yhk; mtd; ghh;itf;Fr; nrk;ikahfj; Njhd;Wk;@ fh;j;jNuh ,Ujaq;fis epWj;Jg;ghh;f;fpwhh;.
  Alle en manns veier er rette i hans egne øine, men Herren veier hjertene.
3.gypapLtijg;ghh;f;fpYk;> ePjpAk; epahaKk; nra;tNj fh;j;jUf;Fg; gphpak;.
  gjøre rett og skjel er mere verdt for Herren enn offer.
4.Nkl;bikahd ghh;itAk;> mfe;ijahd kdKKs;s Jd;khh;f;fh; NghLk; ntspr;rk; ghtNk.
  Stolte øine og overmodig hjerte -- de ugudeliges lampe [deres lykke] blir dem til synd.
5.[hf;fpuijAs;stDila epidTfs; nry;tj;Jf;Fk;> gjWfpwtDila epidTfs; jhpj;jpuj;Jf;Fk; VJthFk;.
  Den flittiges tanker fører bare til vinning, men hastverk bare til tap.
6.ngha;ehtpdhy; nghUisr; rk;ghjpg;gJ rhitj; NjLfpwth;fs; tpLfpw Rthrk;NghypUf;Fk;.
  Rikdom som vinnes ved svikefull tunge, er et pust som blir borte i luften, og den fører til døden.
7.Jd;khh;f;fh; epahaQ;nra;a kdjpy;yhjpUf;fpwgbahy;> mth;fs; gho;f;fbf;fg;gl;Lg;Nghthh;fs;.
  De ugudeliges vold skal rykke dem selv bort, fordi de ikke vilde gjøre det som rett er.
8.Fw;wKs;std; jd; topfspy; khWghLs;std;@ Rj;jKs;stNdh jd; fphpiaapy; nrk;ikahdtd;.
  Skyldtynget manns vei er kroket, men den renes ferd er ærlig.
9.rz;ilf;fhhpNahNl xU nghpa tPl;by; FbapUg;gijg;ghh;f;fpYk;> tPl;bd;Nky; xU %iyapy; jq;fpapUg;gNj eyk;.
  Bedre å bo i et hjørne på taket enn med trettekjær kvinne i felles hus.
10.Jd;khhf;fDila kdk; nghy;yhg;igr; nra;a tpUk;Gk;@ mtd; fz;fspy; mtd; mayhDf;F ,uf;fq;fpilahJ.
  Den ugudeliges sjel har lyst til det onde; hans næste finner ikke barmhjertighet hos ham.
11.ghpahrf;fhuidj; jz;bf;Fk;NghJ Ngij Qhdkilthd;. Qhdthd; Nghjpf;fg;gLk;NghJ mwptilthd;.
  Når du straffer en spotter, blir den uforstandige vis, og når du lærer en vis, tar han imot kunnskap.
12.ePjpguh; Jd;khh;f;fUila tPl;ilf; ftdpj;Jg;ghh;f;fpwhh@ Jd;khh;f;fiuj; jPq;fpy; ftpo;j;Jg;NghLthh;.
  Den Rettferdige [Gud.] gir akt på den ugudeliges hus; han styrter de ugudelige i ulykke.
13.Vioapd; $f;FuYf;Fj; jd; nrtpia milj;Jf;nfhs;Sfpwtd;> jhDk; rj;jkpl;Lf; $g;gpLk;NghJ Nfl;fg;glkhl;lhd;.
  Den som lukker sitt øre for den fattiges skrik, han skal selv rope, men ikke få svar.
14.me;juq;fkhaf; nfhLf;fg;gl;l ntFkjp Nfhgj;ijj; jzpf;Fk;@ kbapYs;s ghpjhdk; FNuhjj;ij Mw;Wk; .
  En gave i lønndom stiller vrede, og en hemmelig foræring stiller stor harme.
15.epahae;jPh;g;gJ ePjpkhDf;Fr; re;Njh\Kk;> mf;fpukf;fhuUf;Nfh mopTkhk;.
  Det er en glede for den rettferdige å gjøre rett, men en redsel for dem som gjør urett.
16.tpNtfj;jpd; topia tpl;Lj; jg;gp elf;fpw kD\d; nrj;jth;fspd; $l;;lj;jpy; jhghpg;ghd;.
  Det menneske som forviller sig fra klokskaps vei, skal havne blandt dødningene.
17.rpw;wpd;gg;gphpad; jhpj;jpudhthd;@ kJghdj;ijAk; vz;nziaAk; tpUk;Gfpwtd; IRthpathdhtjpy;iy.
  Fattig blir den som elsker glade dager; den som elsker vin og olje, blir ikke rik.
18.ePjpkhDf;Fg; gjpyhfj; Jd;khh;f;fDk;> nrk;ikahdtDf;Fg; gjpyhf JNuhfpAk; kPl;Fk;nghUshthh;fs;.
  Den ugudelige blir løsepenge for den rettferdige, og den troløse kommer i de opriktiges sted.
19.rz;ilf;fhhpAk; Nfhgf;fhhpAkhd ];jphPAld; FbapUg;gijg;ghh;f;fpYk; tdhe;jpuj;jpy; FbapUg;gJ eyk;.
  Bedre å bo i et øde land enn hos en arg og trettekjær kvinne.
20.Ntz;ba jputpaKk; vz;nzAk; QhdthDila thr];jyj;jpy; cz;L@ %lNdh mijr; nrytopj;Jg;NghLfpwhd;.
  Kostelige skatter og olje er det i den vises hus, men dåren gjør ende på det.
21.ePjpiaAk; jiaiaAk; gpd;gw;Wfpwtd; [PtidAk; ePjpiaAk; kfpikiaAk; fz;lilthd;.
  Den som jager efter rettferdighet og miskunnhet, han skal finne liv, rettferdighet og ære.
22.gythd;fSila gl;lzj;jpd; kjpiy QhdKs;std; Vwpg;gpbj;J> mth;fs; ek;gpd muiz ,bj;Jg;NghLthd;.
  Den vise inntar de veldiges by og river ned det vern som den satte sin lit til.
23.jd; thiaAk; jd; ehitAk; fhf;fpwtd; jd; Mj;Jkhit ,Lf;fz;fSf;F tpyf;fpf; fhf;fpwhd;.
  Den som varer sin munn og sin tunge, frir sitt liv fra trengsler.
24.mfq;fhuKk; ,Lk;GKs;stDf;Fg; ghpahrf;fhundd;W ngah;> mtd; mfe;ijahd rpdj;NjhNl elf;fpwhd;.
  Den som er overmodig og opblåst, kalles en spotter; han farer frem i ustyrlig overmot.
25.Nrhk;Ngwpapd; iffs; Ntiynra;ar; rk;kjpahjjpdhy;> mtd; Mir mtidf; nfhy;Yk;.
  Den lates attrå dreper ham, fordi hans hender nekter å arbeide.
26.mtd; ehs;NjhWk; MtYld; ,r;rpf;fpwhd;@ ePjpkhNdh gprpdpj;jdkpy;yhky; nfhLg;ghd;.
  Hele dagen attrår og attrår han, men den rettferdige gir og sparer ikke.
27.Jd;khh;f;fUila gyp mUtUg;ghdJ@ mijj; Jh;r;rpe;ijNahNl nrYj;jpdhNyh vj;jid mjpfkha; mUtUf;fg;gLk;.
  De ugudeliges offer er en vederstyggelighet, og enda mere når de bærer det frem og har ondt i sinne!
28.ngha;r;rhl;rpf;fhud; nfl;Lg;Nghthd;@ nrtpnfhLf;fpwtNdh vg;nghOJk; Ngrj;jf;ftdhthd;.
  Et løgnaktig vidne skal omkomme, men en mann som hører efter, skal alltid få tale.
29.Jd;khh;f;fd; jd; Kfj;ijf; fbdg;gLj;Jfpwhd;@ nrk;ikahdtNdh jd; topia Neh;g;gLj;Jfpwhd;.
  En ugudelig mann ter sig frekt, men den opriktige går sin vei rett frem.
30.fh;j;jUf;F tpNuhjkhd QhdKkpy;iy> Gj;jpAkpy;iy> MNyhridAkpy;iy.
  Det finnes ingen visdom og ingen forstand og intet råd mot Herren.
31.Fjpiu Aj;jehSf;F Maj;jkhf;fg;gLk@ n[aNkh fh;j;juhy; tUk;.
  Hesten gjøres ferdig for stridens dag, men seieren hører Herren til.

Copyright 2020 Tamil Bible Resources.