Proverbs - 2

Tip: To view chapters clear the search box

1.vd; kfNd> eP cd; nrtpia Qhdj;jpw;Fr; rha;j;J> cd; ,Ujaj;ijg; Gj;jpf;F mikag;gz;Zk;nghUl;L>
  Min sønn! Dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos dig,
2.eP vd; thh;j;ijfis Vw;Wf;nfhz;L> vd; fl;lisfis cd;dplj;jpy; gj;jpug;gLj;jp>
  så du vender ditt øre til visdommen og bøier ditt hjerte til klokskapen,
3.Qhdj;ij th vd;W $g;gpl;L> Gj;jpiar; rj;jkpl;L mioj;J>
  ja, dersom du roper efter innsikten og løfter din røst for å kalle på forstanden,
4.mij nts;spiag;Nghy; ehb> Gijay;fisj; NjLfpwJNghy; NjLthahfpy;>
  dersom du leter efter den som efter sølv og graver efter den som efter skjulte skatter,
5.mg;nghOJ fh;j;jUf;Fg; gag;gLjy; ,d;dnjd;W eP czh;e;J> Njtid mwpAk; mwpitf; fz;liltha;.
  da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud.
6.fh;j;jh; Qhdj;ijj; jUfpwhh;@ mth; thapdpd;W mwpTk; Gj;jpAk; tUk;.
  For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand,
7.mth; ePjpkhd;fSf;nfd;W nka;Q;Qhdj;ij itj;Jitj;jpUf;fpwhh;;@ cj;jkkha; elf;fpwth;fSf;F mth; NflfkhapUf;fpwhh;.
  og han gjemmer frelse for de opriktige, et skjold for dem som lever ustraffelig,
8.mth; epahaj;jpd; newpfisj; jw;fhj;J> jk;Kila ghpRj;jthd;fspd; ghijiaf; fhg;ghw;Wfpwhh;.
  han vokter rettens stier og bevarer sine frommes vei.
9.mg;nghOJ ePjpiaAk;> epahaj;ijAk;> epjhdj;ijAk;> rfy ey;topfisAk; mwpe;Jnfhs;Stha;.
  Da skal du forstå rettferdighet og rett og rettvishet, ja enhver god vei.
10.Qhdk; cd; ,Ujaj;jpy; gpuNtrpj;J> mwpT cd; Mj;JkhTf;F ,d;gkhapUf;Fk;NghJ>
  For visdom skal komme i ditt hjerte, og kunnskap skal glede din sjel;
11.ey;Nahrid cd;idf; fhg;ghw;Wk;> Gj;jp cd;idg; ghJfhf;Fk;.
  eftertanke skal holde vakt over dig, forstand skal verne dig,
12.mjpdhy; eP Jd;khh;f;fDila topf;Fk;> khWghL NgRfpw kD\Df;Fk;>
  for å fri dig fra onde veier, fra menn som fører forvendt tale,
13.me;jfhu topfspy; elf;f ePjpnewpfis tpl;L>
  fra dem som forlater rettvishets stier for å vandre på mørkets veier,
14.jPiknra;a kfpo;e;J> Jd;khh;f;fUila khWghLfspy; fsp$Ufpwth;fSf;Fk;>
  som gleder sig ved å gjøre ondt og jubler over onde, forvendte gjerninger,
15.khWghlhd ghijfspYk; Nfhzyhd topfspYk; elf;fpwth;fSf;Fk; eP jg;Gtpf;fg;gLtha;.
  som går på krokete stier og følger vrange veier.
16.jd; ,stajpd; ehafid tpl;L> jd; NjtDila cld;gbf;ifia kwe;J>
  Visdommen skal fri dig fra annen manns hustru, fra fremmed kvinne, som taler glatte ord,
17.,r;rfkhd thh;j;ijfisg;NgRk; me;epa ngz;zhfpa gu];jphPf;Fk; jg;Gtpf;fg;gLtha;.
  som har forlatt sin ungdoms venn og glemt sin Guds pakt;
18.mtSila tPL kuzj;Jf;Fk;> mtSila ghijfs; khpj;Njhhplj;jpw;Fk; rha;fpwJ.
  for hennes hus synker ned i døden, og hennes veier bærer ned til dødningene;
19.mtsplj;jpy; Nghfpwth;fspy; xUtUk; jpUk;Gfpwjpy;iy> [Ptghijfspy; te;J NrUfpwJkpy;iy.
  de som går inn til henne, kommer aldri tilbake og når aldri livets stier.
20.Mjyhy; eP ey;yth;fspd; topapNy ele;J> ePjpkhd;fspd; ghijfisf; fhj;Jf;nfhs;thahf.
  Visdommen skal hjelpe dig til å vandre på de godes vei og holde dig på de rettferdiges stier;
21.nrt;itahdth;fs; G+kpapNy thrk;gz;Zthh;fs;@ cj;jkh;fs; mjpNy jq;fpapUg;ghh;fs;.
  for de opriktige skal bo i landet, og de ustraffelige skal bli tilbake i det,
22.Jd;khh;f;fNuh G+kpapypUe;J mWg;Gz;LNghthh;fs;@ JNuhfpfs; mjpy; ,uhjgbf;F eph;%ykhthh;fs;.
  men de ugudelige skal utryddes av landet, og de troløse skal rykkes bort fra det.

Copyright 2023 Tamil Bible Resources.