Proverbs - 4

Tip: To view chapters clear the search box

1.gps;isfNs> ePq;fs; jfg;gd; Nghjfj;ijf; Nfl;L> Gj;jpia milAk;gb ftdpAq;fs;.
  Hør, mine barn, på en fars tilrettevisning og gi akt, så I kan lære klokskap!
2.ehd; cq;fSf;F ew;Nghjfj;ijj; jUfpNwd;@ vd; cgNjrj;ij tplhjpUq;fs;.
  For en god lærdom gir jeg eder; mine bud må I ikke forlate.
3.ehd; vd; jfg;gDf;Fg; gphpakhd FkhuDk;> vd; jha;f;F kpfTk; mUikahd xNu gps;isAkhdtd;.
  For da jeg var sønn hjemme hos min far, da jeg var liten og min mors eneste barn,
4.mth; vdf;Fg; Nghjpj;Jr; nrhd;dJ: cd; ,Ujak; vd; thh;j;ijfisf; fhj;Jf;nfhs;sf;fltJ@ vd; fl;lisfisf; iff;nfhs;> mg;nghOJ gpiog;gha;.
  da lærte han mig og sa til mig: La ditt hjerte holde fast ved mine ord, bevar mine bud, så skal du leve.
5.Qhdj;ijr; rk;ghjp> Gj;jpiaAk; rk;ghjp@ vd; thapd; thh;j;ijfis kwthkYk; tpl;L tpyfhkYk; ,U.
  Kjøp visdom, kjøp forstand, glem ikke og vik ikke fra min munns ord!
6.mij tplhNj> mJ cd;idj; jw;fhf;Fk;@ mjpd;Nky; gphpakhapU> mJ cd;idf; fhj;Jf;nfhs;Sk;.
  Forlat den ikke, så skal den vokte dig; elsk den, så skal den være ditt vern.
7.QhdNk Kf;fpak;> Qhdj;ijr; rk;ghjp@ vd;dj;ijr; rk;ghjpj;jhYk; Gj;jpiar; rk;ghjpj;Jf;nfhs;.
  Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!
8.eP mij Nkd;ikg;gLj;J> mJ cd;id Nkd;ikg;gLj;Jk;@ eP mijj; jOtpf;nfhz;lhy;> mJ cd;idf; fdk;gz;Zk;.
  Ophøi den, så skal den ophøie dig; den skal gjøre dig ære, når du favner den.
9.mJ cd; jiyf;F myq;fhukhd Kbiaf; nfhLf;Fk;@ mJ kfpikahd fph;Plj;ij cdf;Fr; #l;Lk;.
  Den skal sette en fager krans på ditt hode; den skal rekke dig en herlig krone.
10.vd; kfNd> Nfs;> vd; thh;j;ijfis Vw;Wf;nfhs;@ mg;nghOJ cd; MArpd; tU\q;fs; mjpfkhFk;.
  Hør, min sønn, og ta imot mine ord, så skal dine leveår bli mange.
11.Qhdkhh;f;fj;ij ehd; cdf;Fg; Nghjpj;Njd;@ nrt;itahd ghijfspNy cd;id elj;jpNdd;.
  Om visdoms vei lærer jeg dig, jeg leder dig på rettvishets stier.
12.eP mitfspy; elf;Fk;NghJ cd; eilfSf;F ,Lf;fz; cz;lhtjpy;iy@ eP mitfspy; XbdhYk; ,lwkhl;lha;.
  Når du går, skal intet hindre dine skritt, og når du løper, skal du ikke snuble.
13.Gj;jpkjpia cWjpaha;g; gw;wpf;nfhs;> mij tpl;LtplhNj@ mijf; fhj;Jf;nfhs;> mJNt cdf;F [Ptd;.
  Hold fast ved min tilrettevisning, slipp den ikke! Bevar den, for den er ditt liv.
14.Jd;khh;f;fUila ghijapy; gpuNtrpahNj@ jPNahUila topapy; elthNj.
  På de ugudeliges sti må du ikke komme og ikke følge de ondes vei.
15.mij ntWj;JtpL> mjpd; topaha;g; NghfhNj@ mij tpl;L tpyfpf; fle;JNgh.
  Sky den, følg den ikke, vik fra den og gå forbi!
16.nghy;yhg;Gr; nra;jhnyhopa mth;fSf;F epj;jpiu tuhJ@ mth;fs; ahiuahfpYk; tpog;gz;zhjpUe;jhy; mth;fs; J}f;fk; fiye;JNghk;.
  For de får ikke sove uten de har gjort noget ondt, og søvnen tas fra dem om de ikke har ført nogen til fall.
17.mth;fs; Mfhkpaj;jpd; mg;gj;ijg; Grpj;J> nfhLikapd; ,urj;ijf; Fbf;fpwhh;fs;.
  For de eter ugudelighets brød og drikker voldsgjernings vin.
18.ePjpkhd;fSila ghij eLg;gfy;tiuf;Fk; mjpfkjpfkha;g; gpufhrpf;fpw #hpag;gpufhrk;NghypUf;Fk;.
  Men de rettferdiges sti er lik et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høilys dag.
19.Jd;khh;f;fUila ghijNah fhhpUisg;NghypUf;Fk;@ jhq;fs; ,lWtJ ,d;djpy; vd;W mwpahh;fs;.
  De ugudeliges vei er som det dype mørke; de vet ikke hvad de snubler over.
20.vd; kfNd> vd; thh;j;ijfisf; ftdp@ vd; trdq;fSf;F cd; nrtpiar; rha;.
  Min sønn! Akt på mine ord, bøi ditt øre til min tale!
21.mitfs; cd; fz;fis tpl;Lg; gphpahjpUg;gjhf@ mitfis cd; ,Ujaj;Jf;Fs;Ns fhj;Jf;nfhs;.
  La dem ikke vike fra dine øine, bevar dem dypt i ditt hjerte!
22.mitfisf; fz;Lgpbf;fpwth;fSf;F mitfs; [PtDk;> mth;fs; clYf;nfy;yhk; MNuhf;fpaKkhk;.
  For de er liv for hver den som finner dem, og lægedom for hele hans legeme.
23.vy;yhf; fhtNyhLk; cd; ,Ujaj;ijf; fhj;Jf;nfhs;> mjdplj;jpdpd;W [PtCw;W Gwg;gLk;.
  Bevar ditt hjerte fremfor alt det som bevares; for livet utgår fra det.
24.thapd; jhWkhWfis cd;id tpl;lfw;wp> cjLfspd; khWghl;il cdf;Fj; J}ug;gLj;J.
  Hold dig fra svikefulle ord, og la falske leber være langt fra dig!
25.cd; fz;fs; Neuha; Nehf;ff;fltJ@ cd; fz;zpikfs; cdf;FKd;Nd nrt;itahag;; ghh;f;ff;fltJ.
  La dine øine se bent frem og dine øielokk vende rett frem for dig!
26.cd; fhy; eiliar; rPh;J}f;fpg;ghh;@ cd; topfnsy;yhk; epiytug;gl;bUg;gjhf.
  Gjør din fots sti jevn, og la alle dine veier være rette!
27.tyJGwkhtJ ,lJGwkhtJ rhahNj@ cd; fhiyj; jPikf;F tpyf;Fthahf.
  Bøi ikke av til høire eller til venstre, vend din fot fra det onde!

Copyright 2023 Tamil Bible Resources.