Proverbs - 19

Tip: To view chapters clear the search box

1.khWghlhd cjLfSs;s %lidg;ghh;f;fpYk;> cj;jkdha; elf;fpw jhpj;jpuNd thrp.
  Bedre er en fattig som vandrer i ustraffelighet, enn en mann med falske leber, som tillike er en dåre.
2.Mj;Jkh mwptpy;yhkypUg;gJ ey;yjy;y@ fhy; Jhpjkhdtd; jg;gp elf;fpwhd;.
  Også den som ikke bruker omtanke, går det ille, og den som er for snar på foten, treder feil.
3.kD\Dila kjpaPdk; mtd; topiaj; jhWkhwhf;Fk;@ vd;whYk; mtd; kdk; fh;j;jUf;F tpNuhjkha;j; jhq;fyilAk;.
  Menneskets egen dårskap ødelegger hans vei, men i sitt hjerte vredes han på Herren.
4.nry;tk; mNef rpNefpjiur; Nrh;f;Fk;@ jhpj;jpuNdh jd; rpNefpjdhYk; nefpog;gLthd;.
  Rikdom skaper mange venner, den fattige blir skilt fra sin venn.
5.ngha;r;rhl;rpf;fhud; Mf;fpidf;Fj; jg;ghd;@ ngha;fisg; NgRfpwtDk; jg;Gtjpy;iy.
  Et falskt vidne skal ikke bli ustraffet, og den som taler løgn, skal ikke komme unda.
6.gpuGtpd; jiaia mNefh; tUe;jpf; Nfl;ghh;fs;@ nfhilnfhLf;fpwtDf;F vtDk; rpNefpjd;.
  Mange smigrer for den gavmilde, og enhver er venn med den som er rundhåndet.
7.jhpj;jpuid mtDila rNfhjuh; vy;yhUk; giff;fpwhh;fNs> vj;jid mjpfkha; mtd; rpNefpjh; mtDf;Fj; J}ukhthh;fs;@ mth;fSila thh;j;ijfis mtd; ehLfpwhd;> mitfNsh ntWk; thh;j;ijfNs.
  Den fattiges frender hater ham alle; enda mere holder hans venner sig borte fra ham. Han jager efter ord som ikke er å finne.
8.Qhdj;ijg; ngw;Wf;nfhs;Sfpwtd; jd; Mj;Jkhitr; rpNefpf;fpwhd;@ Gj;jpiaf; fhf;fpwtd; ed;ikailthd;.
  Den som vinner forstand, elsker sitt liv; den som holder fast ved visdom, finner lykke.
9.ngha;r;rhl;rpf;fhud; Mf;fpidf;Fj; jg;ghd;@ ngha;fisg; NgRfpwtd; ehrkilthd;.
  Et falskt vidne skal ikke bli ustraffet, og den som taler løgn, skal omkomme.
10.%lDf;Fr; nry;tk; jfhJ@ gpuGf;fis Mz;Lnfhs;tJ mbikf;F vt;tsTk; jfhJ.
  Vellevnet høver ikke for en dåre, enda mindre høver det for en træl å herske over fyrster.
11.kD\Dila tpNtfk; mtd; Nfhgj;ij mlf;Fk;@ Fw;wj;ij kd;dpg;gJ mtDf;F kfpik.
  Et menneskes klokskap gjør ham langmodig, og det er hans ære at han overser krenkelser.
12.uh[htpd; Nfhgk; rpq;fj;jpd; nfh;r;rpg;Gf;Fr; rkhdk;@ mtDila jia Gy;ypd;Nky; nga;Ak; gdpNghypUf;Fk;.
  En konges vrede er som løvens brøl, men hans yndest som dugg på urter.
13.%ldhfpa kfd; jd; jfg;gDf;F kpFe;j Jf;fk;@ kidtpapd; rz;ilfs; Xahj xOf;F.
  En uforstandig sønn er bare til ulykke for sin far, og en kvinnes tretter er et stadig takdrypp.
14.tPLk; M];jpAk; gpjhf;fs; itf;Fk; Rje;jpuk;@ Gj;jpAs;s kidtpNah fh;j;jh; mUSk; <T.
  Hus og gods er en arv fra foreldre, men en forstandig kvinne er en gave fra Herren.
15.Nrhk;gy; J}q;fptpog;gz;Zk;@ mrjpahdtd; gl;bdpahapUg;ghd;.
  Dovenskap senker i dyp søvn, og den late skal hungre.
16.fl;lisiaf; fhj;Jf;nfhs;Sfpwtd; jd; Mj;Jkhitf; fhf;fpwhd;@ jd; topfis mtkjpf;fpwtd; rhthd;.
  Den som holder budet, holder sig selv i live; den som ikke akter på sin ferd, skal miste sitt liv.
17.Viof;F ,uq;Ffpwtd; fh;j;jUf;Ff; fld;nfhLf;fpwhd;@ mtd; nfhLj;jij mth; jpUk;gf;; nfhLg;ghh;.
  Den som forbarmer sig over den fattige, låner til Herren, og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerning.
18.ek;gpf;ifapUf;Fkl;Lk; cd; kfidr; rpl;irnra;@ MdhYk; mtidf; nfhy;y cd; Mj;Jkhit vOk;gnthl;lhNj.
  Tukt din sønn, for det er ennu håp; men la dig ikke drive til å drepe ham!
19.fLq;Nfhgp Mf;fpidf;Fs;shthd;@ eP mtidj; jg;Gtpj;jhy; jpUk;gTk; jg;Gtpf;fNtz;bajha; tUk;.
  Den hvis vrede er stor, bør bøte; for dersom du hjelper ham, får du gjøre det atter og atter.
20.cd; me;jpafhyj;jpy; eP QhdKs;stdhapUf;Fk;gb> MNyhridiaf;Nfl;L> Gj;jpkjpia Vw;Wf;nfhs;.
  Hør på råd og ta imot tukt, så du kan bli vis til slutt!
21.kD\Dila ,Ujaj;jpd; vz;zq;fs; mNefk;@ MdhYk; fh;j;jUila NahridNa epiyepw;Fk;.
  Det er mange tanker i en manns hjerte, men Herrens råd skal få fremgang.
22.ed;iknra;a kD\d; nfhz;bUf;Fk; MirNa jia@ ngha;aidg; ghh;f;fpYk; jhpj;jpuNd thrp.
  Et menneskes miskunnhet er hans glede, og en fattig er lykkeligere enn en stormann som lyver.
23.fh;j;jUf;Fg; gag;gLjy; [PtDf;NfJthdJ@ mij mile;jtd; jpUg;jpaile;J epiyj;jpUg;ghd;@ jPik mtid mZfhJ.
  Herrens frykt fører til liv, og mett får en gå til hvile uten å bli hjemsøkt med ulykke.
24.Nrhk;Ngwp jd; ifiaf; fyj;jpNy itj;J> mijj; jpUk;gj; jd; thaz;ilf;F vLf;fhkypUf;fpwhd;.
  Den late stikker sin hånd i fatet, men fører den ikke engang tilbake til sin munn.
25.ghpahrf;fhuid mb> mg;nghOJ Ngij vr;rhpf;fg;gLthd;@ Gj;jpkhidf; fbe;Jnfhs;> mtd; mwpTs;stdhthd;.
  Slå spotteren, så vil den uforstandige bli klok; vis den forstandige til rette, så vil han komme til innsikt og kunnskap.
26.jd; jfg;gidf; nfhs;isabj;J> jd; jhiaj; Juj;jptpLfpwtd;> ,yr;iriaAk; mtkhdj;ijAk; cz;lhf;Ffpw kfd;.
  Den som bruker vold mot sin far og jager sin mor bort, er en dårlig, en skamløs sønn.
27.vd; kfNd> mwpitj; jUk; thh;j;ijfis tpl;L tpyfr;nra;Ak; Nghjfq;fis eP NfshNj.
  Hold op, min sønn, med å høre på formaning, når du allikevel bare forviller dig bort fra kunnskaps ord!
28.Ngypahspd; rhl;rpf;fhud; epahaj;ij epe;jpf;fpwhd;@ Jd;khh;f;fUila tha; mf;fpukj;ij tpOq;Fk;.
  Et ugudelig vidne spotter det som rett er, og de gudløses munn sluker urett.
29.ghpahrf;fhuUf;Fj; jz;lidfSk;> %lUila KJFf;F mbfSk; Maj;jkhapUf;fpwJ.
  Straffedommer er fastsatt for spotterne og pryl for dårers rygg.

Copyright 2020 Tamil Bible Resources.