Proverbs - 17

Tip: To view chapters clear the search box

1.rz;ilNahL$ba tPLepiwe;j nfhOikahd gjhh;j;jq;fisg;ghh;f;fpYk;> mkhpf;ifNahNl rhg;gpLk; ntWk; Jzpf;ifNa eyk;.
  Bedre et stykke tørt brød med ro og fred enn et hus fullt av slakt med trette.
2.Gj;jpAs;s Ntiyf;fhud; ,yr;irAz;lhf;Ffpw Gj;jpuid Mz;L> rNfhjuUf;Fs;s Rje;juj;jpy; gq;filthd;.
  En klok tjener får råde over en dårlig sønn, og iblandt brødrene får han del i arven.
3.nts;spiaf; FifAk;> nghd;idg; GlKk; Nrhjpf;Fk;@ ,Ujaq;fisr; Nrhjpf;fpwtNuh fh;j;jh;.
  Der er digel for sølv og ovn for gull; men den som prøver hjertene, er Herren.
4.J\;ld; mf;fpuk cjLfs; nrhy;tij cw;Wf;Nfl;fpwhd;@ ngha;ad; NfLs;s ehTf;Fr; nrtpnfhLf;fpwhd;.
  Den onde akter på ondskaps lebe; løgneren lytter til ødeleggelses tunge.
5.Vioiag; ghpahrk;gz;Zfpwtd; mtid cz;lhf;fpdtiu epe;jpf;fpwhd;@ Mgj;ijf;Fwpj;Jf; fspf;fpwtd; jz;lidf;Fj; jg;ghd;.
  Den som spotter den fattige, håner hans skaper; den som gleder sig over ulykke, skal ikke bli ustraffet.
6.gps;isfspd; gps;isfs; KjpNahUf;Ff; fph;Plk;@ gps;isfspd; Nkd;ik mth;fs; gpjhf;fNs.
  De gamles krone er barnebarn, og barns pryd er deres fedre.
7.Nkd;ikahditfisg; NgRk; cjL %lDf;Fj; jfhJ@ ngha; NgRk; cjL gpuGTf;F vt;tsNtDk; jfhJ.
  Det sømmer sig ikke for dåren å tale store ord, enn mindre for den høibårne å tale løgn.
8.ghpjhdk; thq;Ffpwth;fspd; ghh;itf;F mJ ,uj;jpdk;NghypUf;Fk;@ mJ Nehf;Fk; jpirnay;yhk; fhhpak; tha;f;Fk;.
  Gave er en edelsten i dens øine som får den; hvor den kommer, gjør den lykke.
9.Fw;wj;ij %Lfpwtd; rpNefj;ij ehLfpwhd;@ Nfl;lijr;nrhy;Yfpwtd; gpuhzrpNefpjiuAk; gphpj;JtpLfpwhd;.
  Den som dekker over overtredelse, søker kjærlighet; men den som ripper op en sak, skiller venn fra venn.
10.%lid E}wb mbg;gijg;ghh;f;fpYk;;> Gj;jpkhid thapdhy; fz;bg;gNj mjpfkha; ciwf;Fk;.
  Skjenn virker bedre på den forstandige enn hundre slag på dåren.
11.J\;ld; fyfj;ijNa NjLfpwhd;@ F&uJ}jd; mtDf;F tpNuhjkhf mDg;gg;gLthd;.
  En ond manns hu står bare til gjenstridighet, og en ubarmhjertig engel sendes imot ham.
12.jd; kjpNfl;by; jphpAk; kjpaPdDf;F vjph;g;gLtijg;ghh;f;fpYk;> Fl;bfisg; gwpnfhLj;j fubf;F vjph;g;gLtJ thrp.
  Bedre for en mann å møte en bjørn som ungene er tatt fra, enn en dåre i hans dårskap.
13.ed;ikf;Fj; jPiknra;fpwtd; vtNdh> mtd; tPl;iltpl;Lj; jPik ePq;fhJ.
  Den som gjengjelder godt med ondt, fra hans hus skal ulykken ikke vike.
14.rz;ilapd; Muk;gk; kjifj;jpwe;JtpLfpwJNghypUf;Fk;@ Mjyhy; tpthjk; vOk;GKd; mij tpl;LtpL.
  begynne trette er som å åpne for vann; la da tretten fare, før den blir for voldsom!
15.Jd;khh;f;fid ePjpkhdhf;FfpwtDk;> ePjpkhidf; Fw;wthspahf;FfpwtDkhfpw ,t;tpUtUk; fh;;j;jUf;F mUtUg;ghdth;fs;.
  Den som frikjenner en ugudelig, og den som domfeller en rettferdig, de er begge to en vederstyggelighet for Herren.
16.Qhdj;ijf; nfhs;Sk;gb %ld; ifapNy nuhf;fk; vd;dj;jpw;F? mjpd;Nky; mtDf;F kdkpy;iyNa.
  Hvad hjelper penger i dårens hånd til å kjøpe visdom, siden han er uten forstand?
17.rpNefpjd; vy;yhf; fhyj;jpYk; rpNefpg;ghd;@ ,Lf;fzpy; cjtNt rNfhjud; gpwe;jpUf;fpwhd;.
  En venn elsker alltid, og en bror fødes til hjelp i nød.
18.Gj;jpaPdd; jd; rpNefpjDf;F Kd;ghff; ifabj;Jf;nfhLj;Jg; gpizg;gLfpwhd;.
  Et menneske som ikke har forstand, gir håndslag og går i borgen hos sin næste.
19.thJg;gphpad; ghjfg;gphpad;@ jd; thriy cah;j;jpf; fl;Lfpwtd; mopit ehLfpwhd;.
  Den som elsker trette, elsker synd; den som gjør sin dør høi, søker sin egen undergang.
20.khWghlhd ,UjaKs;std; ed;ikiaf; fz;liltjpy;iy@ Gul;L ehTs;std; jPikapy; tpOthd;.
  Den som er falsk i hjertet, finner intet godt, og den som er vrang i sin tale, faller i ulykke.
21.%lGj;jpuidg; ngWfpwtd; jdf;Fr; rQ;ryKz;lhf mtidg; ngWfpwhd;;;;@ kjpaPdDila jfg;gDf;F kfpo;r;rpapy;iy.
  Den som har en narr til sønn, får sorg av ham; en dåres far har ingen glede.
22.kdkfpo;r;rp ey;y xs\jk;@ Kwpe;j MtpNah vYk;Gfis cyug;gz;Zk;.
  Et glad hjerte gir god lægedom, men et nedslått mot tar margen fra benene.
23.Jd;khh;f;fd;> ePjpapd; topiag; Gul;l> kbapYs;s ghpjhdj;ij thq;Ffpwhd;.
  Den ugudelige tar gaver ut av barmen for å bøie rettens gang.
24.Qhdk; Gj;jpkhDf;F Kd;ghf ,Uf;Fk;@ %lDila fz;fNsh G+kpapd; filahe;juq;fspy; nry;Yk;.
  Den forstandige har visdommen for øie, men dårens øine er ved jordens ende.
25.%lGj;jpud; jd; gpjhTf;Fr; rypg;Gk;> jd;idg; ngw;wth;fSf;Ff; frg;Gkhdtd;.
  En uforstandig sønn er en gremmelse for sin far og en bitter sorg for henne som fødte ham.
26.ePjpkhidj; jz;lk;gpbf;fpwJk;> epahaQ;nra;fpwtidg; gpuGf;fs; mbf;fpwJk; jFjpay;y.
  straffe også den rettferdige er ikke godt; å slå edle menn er tvert imot all rett.
27.mwpthsp jd; thh;j;ijfis mlf;Ffpwhd;@ tpNtfp Fsph;e;j kdKs;std;.
  Den som er sparsom med sine ord, er klok, og den koldsindige er en forstandig mann.
28.NgrhjpUe;jhy; %lDk; Qhdthd; vd;W vz;zg;gLthd;@ jd; cjLfis %Lfpwtd; Gj;jpkhd; vd;W vz;zg;gLthd;.
  Også dåren aktes for klok når han tier, for vis når han holder sine leber lukket.

Copyright 2024 Tamil Bible Resources.