Proverbs - 27

Tip: To view chapters clear the search box

1.ehisaj;jpdj;ijf;Fwpj;Jg; ngUik ghuhl;lhNj@ xUehs; gpwg;gpg;gij mwpahNa.
  Ros dig ikke av den dag imorgen, for du vet ikke hvad dagen vil føde!
2.cd; tha; my;y> Gwj;jpahNd cd;idg; Gfol;Lk;@ cd; cjL my;y> me;epaNd cd;idg; Gfol;Lk;.
  La en annen rose dig og ikke din egen munn, en fremmed og ikke dine egne leber!
3.fy; fdKk;> kzy; ghuKkhapUf;Fk;@ %lDila NfhgNkh ,t;tpuz;bYk; ghukhk;.
  Stenen er tung, og sanden veier meget, men dårens harme er tyngre enn begge.
4.cf;fpuk; nfhLikAs;sJ> Nfhgk; ep\;^uKs;sJ@ nghwhikNahntd;why;> mjw;F Kd;dpw;fj;jf;ftd; ahh;?
  Vrede er fryktelig, og harme er som en flom; men hvem kan stå sig mot avind?
5.kiwthd rpNefj;ijg;ghh;f;fpYk; ntspg;gilahd fbe;Jnfhs;Sjy; ey;yJ.
  penlys irettesettelse er bedre enn kjærlighet som skjules.
6.rpNefpjd; mbf;Fk; mbfs; cz;ikahditfs;@ rj;JU ,Lk; Kj;jq;fNsh tQ;ridAs;sitfs;.
  Trofaste er vennens slag, men troløse er fiendens kyss.
7.jpUg;jpaile;jtd; Njd;$l;ilAk; kpjpg;ghd;@ grpAs;stDf;Nfh frg;ghd gjhh;j;jq;fSk; jpj;jpg;ghapUf;Fk;.
  Den mette vraker honning, men for den sultne er alt bittert søtt.
8.jd; $l;iltpl;L miyfpw FUtp vg;gbapUf;fpwNjh> mg;gbNa jd; ];jhdj;ijtpl;L miyfpw kD\Dk; ,Uf;fpwhd;.
  Lik en spurv som flyver omkring borte fra sitt rede, er en mann som vanker om borte fra sitt hjem.
9.ghpksijyKk; Rfe;jJ}gKk; ,Ujaj;ijf; fspg;ghf;FtJNghy> xUtDila rpNefpjd; cl;fUj;jhd MNyhridapdhy; ghuhl;Lk; ,d;gkhdJ fspg;ghf;Fk;.
  Olje og røkelse gleder hjertet, og likeså en venns ømhet og opriktige råd.
10.cd; rpNefpjidAk;> cd; jfg;gDila rpNefpjidAk; tpl;LtplhNj@ cd; Mgj;Jf;fhyj;jpy; cd; rNfhjuDila tPl;bw;Fg; NghfhNj@ J}uj;jpYs;s rNfhjudpYk; rkPgj;jpYs;s mayhNd thrp.
  Forlat ikke din venn og din fars venn, og kom ikke i din brors hus den dag du er i nød! En granne nær ved er bedre enn en bror langt borte.
11.vd; kfNd> vd;id epe;jpf;fpwtDf;F ehd; cj;juTnfhLf;fj;jf;fjhf> eP Qhdthdhfp> vd; ,Ujaj;ijr; re;Njh\g;gLj;J.
  Vær vis, min sønn, og gled mitt hjerte, så jeg kan svare den som håner mig!
12.tpNtfp Mgj;ijf; fz;L kiwe;J nfhs;Sfpwhd;@ NgijfNsh neLfg;Ngha;j; jz;bf;fg;gLfpwhh;fs;.
  Den kloke ser ulykken og skjuler sig; de uerfarne går videre og må bøte.
13.me;epaDf;fhfg; gpizg;gLfpwtDila t];jpuj;ij vLj;Jf;nfhs;> me;epa ];jphPf;fhf <Lthq;fpf;nfhs;.
  Ta hans klær, han har gått i borgen for en annen, og ta pant av ham for en fremmed kvinnes skyld!
14.xUtd; mjpfhiyapNy vOe;J cuj;j rj;jj;NjhNl jd; rpNefpjDf;Fr; nrhy;Yk; MrPh;thjk; rhgkhf vz;zg;gLk;.
  Den som velsigner sin venn med høi røst [på en hyklersk måte.] tidlig om morgenen, ham skal det regnes som en forbannelse.
15.milkioehspy; Xahj xOf;Fk; rz;ilf;fhhpahd ];jphPAk; rhp.
  Et stadig takdrypp på en regndag og en trettekjær kvinne ligner hverandre.
16.mtis mlf;fg;ghh;f;fpwtd; fhw;iw mlf;fpj; jd; tyJifapdhy; vz;nziag; gpbf;fg;ghh;f;fpwhd;.
  Den som holder på henne, holder på vind, og hans høire hånd griper i olje.
17.,Uk;ig ,Uk;G fUf;fpLk;@ mg;gbNa kD\Dk; jd; rpNefpjDila Kfj;ijf; fUf;fpLfpwhd;.
  Jern skjerpes ved jern, og en mann slipes ved å omgås andre.
18.mj;jpkuj;ijf; fhf;fpwtd; mjpd; fdpiag; Grpg;ghd;@ jd; v[khidf; fhf;fpwtd; fdkilthd;.
  Den som passer sitt fikentre, får ete dets frukt, og den som tar vare på sin herre, blir æret.
19.jz;zPhpy; Kfj;Jf;F Kfk; xj;jpUf;Fkhg;Nghy> kD\hpy; ,Ujaj;jpw;F ,Ujak; xj;jpUf;Fk;.
  Likesom ansikt speiler sig mot ansikt i vannet, så finner det ene menneske sitt hjerte igjen hos det andre.
20.ghjhsKk; mopTk; jpUg;jpahfpwjpy;iy@ mJNghy kD\Dila fz;fSk; jpUg;jpahfpwjpy;iy.
  Dødsriket og avgrunnen blir ikke mette, og menneskenes øine blir heller ikke mette.
21.nts;spf;Ff; FifAk;> nghd;Df;Fg; GlKk; Nrhjid@ kD\Df;F mtDf;F cz;lhFk; Gfo;r;rpNa Nrhjid.
  Digel er for sølv og ovn for gull, og en mann prøves efter det han roser.
22.%lid cuypy; Nghl;L cyf;ifapdhy; neha;NahNl neha;ahff; Fj;jpdhYk;> mtDila %lj;jdk; mtidtpl;L ePq;fhJ.
  Om du støter dåren i morteren med støteren midt iblandt grynene, så viker hans dårskap allikevel ikke fra ham.
23.cd; MLfspd; epiyikia ed;wha; mwpe;Jnfhs;@ cd; ke;ijfspd;Nky; ftdkhapU.
  Du bør nøie kjenne dine fårs utseende; ha omsorg for din buskap!
24.nry;tk; vd;iwf;Fk; epiyahJ@ fphPlk; jiyKiw jiyKiwNjhWk; epiyepw;FNkh?
  For gods varer ikke til evig tid, og en krone ikke gjennem alle slekter.
25.Gy;Kisf;Fk;> gr;rpiyfs; Njhd;Wk;> kiyg;G+z;Lfs; Nrh;f;fg;gLk;.
  Når høiet er borte, og det unge gress kommer til syne, og fjellgresset samles inn,
26.Ml;Lf;Fl;bfs; cdf;F t];jpuj;ijAk;> flhf;fs; tay; thq;fj;jf;f fpuaj;ijAk; nfhLf;Fk;.
  så har du lam til klær og bukker til å kjøpe aker for,
27.nts;shl;Lg;ghy; cd; Mfhuj;Jf;Fk;> cd; tPl;lhhpd; Mfhuj;Jf;Fk;> cd; Ntiyf;fhhpfspd; gpiog;Gf;Fk; NghJkhdgbapUf;Fk;.
  og du har gjetemelk nok til føde for dig og ditt hus og til livsophold for dine piker.

Copyright 2022 Tamil Bible Resources.