Proverbs - 3

Tip: To view chapters clear the search box

1.vd; kfNd> vd; Nghjfj;ij kwthNj@ cd; ,Ujak; vd; fl;lisfisf; fhf;ff;fltJ.
  Min sønn! Glem ikke min lære og la ditt hjerte bevare mine bud!
2.mitfs; cdf;F ePbj;j ehl;fisAk;> jPh;f;fhAirAk;> rkhjhdj;ijAk; ngUfg;gz;Zk;.
  For langt liv og mange leveår og fred skal de gi dig i rikt mål.
3.fpUigAk; rj;jpaKk; cd;idtpl;L tpyfhjpUg;gjhf@ eP mitfis cd; fOj;jpNy G+z;L> mitfis cd; ,Ujakhfpa gyifapy; vOjpf;nfhs;.
  La ikke kjærlighet og trofasthet vike fra dig, bind dem om din hals, skriv dem på ditt hjertes tavle!
4.mjpdhy; NjtDila ghh;itapYk; kD\Uila ghh;itapYk; jiaAk; ew;Gj;jpAk; ngWtha;.
  Så skal du finne nåde og få god forstand i Guds og menneskers øine.
5.cd; RaGj;jpapd;Nky; rhahky;> cd; KO ,Ujaj;NjhLk; fh;j;jhpy; ek;gpf;ifahapUe;J>
  Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!
6.cd; topfspnyy;yhk; mtiu epidj;Jf;nfhs;@ mg;nghOJ mth; cd; ghijfisr; nrt;itg;gLj;Jthh;.
  Tenk på ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette.
7.eP cd;id Qhdpnad;W vz;zhNj@ fh;j;jUf;Fg; gae;J> jPikia tpl;L tpyF.
  Vær ikke vis i egne øine, frykt Herren og vik fra det onde!
8.mJ cd; ehgpf;F MNuhf;fpaKk;> cd; vYk;GfSf;F CDkhFk;.
  Det skal være lægedom for din kropp og gi ny styrke til dine ben.
9.cd; nghUshYk;> cd; vy;yh tpistpd; Kjw;gydhYk; fh;j;jiuf; fdk;gz;Z.
  Ær Herren med gaver av ditt gods og med førstegrøden av all din avling!
10.mg;nghOJ cd; fsQ;rpaq;fs; G+uzkha; epuk;Gk;@ cd; Miyfspy; jpuhl;rurk; Guz;NlhLk;.
  Så skal dine lader fylles med overflod og dine persekar flyte over av most.
11.vd; kfNd> eP fh;j;jUila rpl;iria mw;gkhf vz;zhNj> mth; fbe;Jnfhs;Sk;NghJ Nrhh;e;JNghfhNj.
  Min sønn! Forakt ikke Herrens tukt og vær ikke utålmodig når han refser dig!
12.jfg;gd; jhd; Nerpf;fpw Gj;jpuidr; rpl;rpf;fpwJNghy> fh;j;jUk; vtdplj;jpy; md;G$UfpwhNuh mtidr;rpl;rpf;fpwhh;.
  For den Herren elsker, ham refser han, som en far refser den sønn han har kjær.
13.Qhdj;ijf; fz;lilfpw kD\Dk;> Gj;jpiar; rk;ghjpf;fpw kD\Dk; ghf;fpathd;fs;.
  Salig er det menneske som har funnet visdom, det menneske som vinner forstand;
14.mjpd; th;j;jfk; nts;sp th;j;jfj;jpYk;> mjpd; Mjhak; gRk;nghd;dpYk; cj;jkkhdJ.
  for det er bedre å vinne den enn å vinne sølv, og det utbytte den gir, er bedre enn gull.
15.Kj;Jf;fisg;ghh;f;fpYk; mJ tpiyNawg;ngw;wJ@ eP ,r;rpf;fj;jf;fnjhd;Wk; mjw;F epfuy;y.
  Den er kosteligere enn perler, og alle dine skatter kan ikke lignes med den.
16.mjpd; tyJifapy; jPh;f;fhARk;> mjpd; ,lJifapy; nry;tKk; fdKk; ,Uf;fpwJ.
  Langt liv har den i sin høire hånd, rikdom og ære i sin venstre.
17.mjpd; topfs; ,dpjhd topfs;> mjpd; ghijfnsy;yhk; rkhjhdk;.
  Dens veier er fagre veier, og alle dens stier fører til lykke.
18.mJ jd;id mile;jth;fSf;F [PttpUl;rk;> mijg; gw;wpf;nfhs;Sfpw vtDk; ghf;fpathd;.
  Den er et livsens tre for dem som griper den, og hver den som holder fast på den, må prises lykkelig.
19.fh;j;jh; Qhdj;jpdhNy G+kpia m];jpghug;gLj;jp> Gj;jpapdhNy thdq;fis ];jhgpj;jhh;.
  Herren grunnfestet jorden med visdom; han bygget himmelen med forstand.
20.mtUila Qhdj;jpdhNy Moq;fs; gphpe;jJ> MfhaKk; gdpiag; nga;fpwJ.
  Ved hans kunnskap vellet de dype vann frem, og ved den lar skyene dugg dryppe ned.
21.vd; kfNd> ,itfs; cd; fz;fis tpl;Lg; gphpahjpUg;gjhf@ nka;Q;Qhdj;ijAk; ey;yhNyhridiaAk; fhj;Jf;nfhs;.
  Min sønn! La dem [visdom og klokskap.] ikke vike fra dine øine, bevar visdom og klokskap!
22.mitfs; cd; Mj;JkhTf;F [PtDk;> cd; fOj;Jf;F myq;fhuKkhapUf;Fk;.
  Så skal de være liv for din sjel og pryd for din hals.
23.mg;nghOJ eP gakpd;wp cd; topapy; elg;gha;> cd; fhy; ,lwhJ.
  Da skal du vandre din vei trygt og ikke støte din fot.
24.eP gLf;Fk;NghJ gag;glhjpUg;gha;@ eP gLj;Jf;nfhs;Sk;NghJ cd; epj;jpiu ,d;gkhapUf;Fk;.
  Når du legger dig, skal du ikke frykte, og når du har lagt dig, skal din søvn være søt.
25.rbjpahd jpfpYk;> J\;lh;fspd; gho;f;fbg;Gk; tUk;NghJ eP mQ;rNtz;lhk;.
  Da trenger du ikke å være redd for uventet skrekk, eller for uværet når det kommer over de ugudelige!
26.fh;j;jh; cd; ek;gpf;ifahapUe;J> cd; fhy; rpf;fpf;nfhs;shjgb fhg;ghh;.
  For Herren skal være din tillit, og han skal bevare din fot fra å fanges.
27.ed;iknra;Ak;gb cdf;Fj; jpuhzpapUf;Fk;NghJ> mijr; nra;aj;jf;fth;fSf;Fr; nra;ahky; ,uhNj.
  Nekt ikke de trengende din hjelp, når det står i din makt å gi den!
28.cd;dplj;jpy; nghUs; ,Uf;ifapy; cd; mayhid Nehf;fp: eP Ngha;j;jpUk;gth> ehisf;Fj; jUNtd; vd;W nrhy;yhNj.
  Si ikke til din næste: Gå bort og kom igjen, jeg skal gi dig imorgen -- når du kan gjøre det straks!
29.mr;rkpd;wp cd;dplj;jpy; thrk; gz;Zfpw cd; mayhDf;F tpNuhjkhf jPq;F epidahNj.
  Legg ikke op onde råd mot din næste, når han kjenner sig trygg hos dig!
30.xUtd; cdf;Fj; jPq;Fnra;ahjpUf;f> fhuzkpd;wp mtNdhNl tof;fhlhNj.
  Trett ikke med et menneske uten årsak, når han ikke har gjort dig noget ondt!
31.nfhLikAs;std;Nky; nghwhik nfhs;shNj@ mtDila topfspy; xd;iwAk; njhpe;Jnfhs;shNj.
  Misunn ikke en voldsmann, og velg ikke nogen av alle hans veier!
32.khWghLs;std; fh;j;jUf;F mUtUg;ghdtd;@ ePjpkhd;fNshNl mtUila ,ufrpak; ,Uf;fpwJ.
  For en falsk mann er en vederstyggelighet for Herren, men med de opriktige har han fortrolig samfund.
33.Jd;khh;f;fDila tPl;by; fh;j;jhpd; rhgk; ,Uf;fpwJ> ePjpkhd;fSila thr];jyj;ijNah mth; MrPh;tjpf;fpwhh;.
  Herrens forbannelse er over den ugudeliges hus, men de rettferdiges bolig velsigner han.
34.,fo;Nthiu mth; ,fOfpwhh;@ jho;ikAs;sth;fSf;Nfh fpUigaspf;fpwhh;.
  Spotterne spotter han, men de ydmyke gir han nåde.
35.Qhdthd;fs; fdj;ijr; Rje;jhpg;ghh;fs;@ kjpNflNuh fdtPdj;ij milthh;fs;.
  De vise arver ære, men dårene får skam til lønn.

Copyright 2023 Tamil Bible Resources.