Proverbs - 29

Tip: To view chapters clear the search box

1.mbf;fb fbe;Jnfhs;sg;gl;Lk; jd; gplhpiaf; fbdg;gLj;Jfpwtd; rfhakpd;wpr; rbjpapy; ehrkilthd;.
  En mann som er ofte straffet og allikevel gjør sin nakke stiv, vil i et øieblikk bli sønderbrutt, og der er ingen lægedom.
2.ePjpkhd;fs; ngUfpdhy; [dq;fs; kfpOthh;fs;@ Jd;khh;f;fh; MSk;NghNjh [dq;fs; jtpg;ghh;fs;.
  Når de rettferdige kommer til makten, gleder folket sig; men når en ugudelig mann hersker, sukker folket.
3.Qhdj;jpy; gphpag;gLfpwtd; jd; jfg;gid kfpog;gz;Zfpwhd;@ NtrpfNshNl njhe;jpg;ghdtNdh M];jpia mopf;fpwhd;.
  En mann som elsker visdom, gleder sin far; men den som holder vennskap med skjøger, øder sitt gods.
4.epahaj;jpdhy; uh[h Njrj;ij epiyepWj;Jfpwhd;@ ghpjhdg;gphpaNdh mijf; ftpo;f;fpwhd;.
  En konge trygger sitt land ved rett; men en mann som tar imot gaver, bryter det ned.
5.gpwid Kf];Jjp nra;fpwtd;> mtd; fhy;fSf;F tiyia tphpf;fpwhd;.
  En mann som smigrer for sin næste, setter op et garn for hans fot.
6.J\;lDila JNuhfj;jpNy fz;zpapUf;fpwJ@ ePjpkhNdh ghb kfpOfpwhd;.
  En ond manns misgjerning er en snare for ham, men den rettferdige skal juble og glede sig.
7.ePjpkhd; Viofspd; epahaj;ijf; ftdpj;jwpfpwhd;@ Jd;khh;f;fNdh mij mwpa tpUk;ghd;.
  Den rettferdige tar sig av småfolks sak; den ugudelige skjønner sig ikke på noget.
8.ghpahrf;fhuh; gl;lzj;jpy; jPf;nfhSj;jptpLfpwhh;fs;@ QhdpfNsh FNuhjj;ij tpyf;Ffpwhh;fs;.
  Spottere egger op byen, men vismenn stiller vreden.
9.Qhdp %lDld; tof;fhLifapy;> rpde;jhYk; rphpj;jhYk; mikjpapy;iy.
  Når en vismann går i rette med en dåre, så blir dåren vred og ler, og der blir ingen ro.
10.,uj;jg;gphpah; cj;jkidg; giff;fpwhh;fs;@ nrk;ikahdth;fNsh mtDila gpuhzidf; fhg;ghw;Wfpwhh;fs;.
  De blodtørstige hater den ustraffelige, men de rettsindige søker å redde hans liv.
11.%ld; jd; cs;sj;ijnay;yhk; ntspg;gLj;Jfpwhd;@ QhdpNah mijg; gpd;Df;F mlf;fpitf;fpwhd;.
  All sin vrede lar dåren strømme ut, men den vise holder vreden tilbake og stiller den.
12.mjpgjpahdtd; ngha;fSf;Fr; nrtpnfhLj;jhy;> mtd; Copaf;fhuh; ahtUk; Jd;khh;f;fuhthh;fs;.
  Når en hersker akter på løgnens ord, blir alle hans tjenere ugudelige.
13.jhpj;jpuDk; nfhLikf;fhuDk; xUtiunahUth; re;jpf;fpwhh;fs;@ mt;tpUtUila fz;fSf;Fk; fh;j;jh; ntspr;rq; nfhLf;fpwhh;.
  Den fattige og den som undertrykker ham, møtes; Herren gir begges øine deres lys.
14.ViofSila epahaj;ij cz;ikaha; tprhhpf;fpw uh[htpd; rpq;fhrdk; vd;Wk; epiyngw;wpUf;Fk;.
  En konge som dømmer småfolk rettferdig, hans trone står fast for alle tider.
15.gpuk;Gk; fbe;Jnfhs;SjYk; Qhdj;ijf; nfhLf;Fk;@ jd; ,\;lj;jpw;F tplg;gl;l gps;isNah jd; jha;f;F ntl;fj;ij cz;Lgz;Zfpwhd;.
  Ris og tukt gir visdom; men en gutt som er overlatt til sig selv, gjør sin mor skam.
16.Jd;khh;f;fh; ngUfpdhy; ghtKk; ngUFk;@ ePjpkhd;fNsh mth;fs; tpOtijf; fhz;ghh;fs;.
  Når de ugudelige får makt, får synden makt; men de rettferdige skal se deres fall med glede.
17.cd; kfidr; rpl;irnra;> mtd; cdf;F Mwjy;nra;thd;> cd; Mj;JkhTf;F Mde;jj;ijAk; cz;lhf;Fthd;.
  Tukt din sønn, så skal han bli dig til glede og vederkvege din sjel!
18.jPh;f;fjhprdkpy;yhj ,lj;jpy; [dq;fs; rPh;nfl;Lg;Nghthh;fs;@ Ntjj;ijf; fhf;fpwtNdh ghf;fpathd;.
  Uten åpenbaring blir folket tøilesløst; men lykkelig er den som holder loven.
19.mbikahdtd; thh;j;ijfspdhNy mlq;fhd;@ mitfis mtd; mwpe;jhYk; cj;juTnfhlhd;.
  Ved ord lar en træl sig ikke tukte; for han skjønner dem nok, men adlyder dem ikke.
20.jd; thh;j;ijfspy; gjWfpw kD\idf; fz;lhahdhy;> mtid ek;Gtijg;ghh;f;fpYk; %lid ek;gyhk;.
  Har du sett en mann som forhaster sig i sine ord -- det er mere håp for dåren enn for ham.
21.xUtd; jd; mbikiar; rpWgpuhaKjy; ,sf;fhukhf tsh;j;jhy;> KbtpNy mtd; jd;idg; Gj;jpudhfg; ghuhl;Lthd;.
  Forkjæler en sin træl fra ungdommen av, så vil han til sist være sønn i huset.
22.Nfhgf;fhud; tof;iff; nfhSTfpwhd;@ %h;f;fd; ngUk;ghjfd;.
  Den som er snar til vrede, vekker trette, og en hastig mann gjør ofte det som er ondt.
23.kD\Dila mfe;ij mtidj; jho;j;Jk;@ kdj;jho;ikAs;stNdh fdkilthd;.
  Et menneskes stolthet fører ham til fall, men den ydmyke vinner ære.
24.jpUlNdhNl gq;fpl;Lf;nfhs;Sfpwtd; jd; Mj;Jkhitg; giff;fpwhd;@ rhgj;ij mtd; Nfl;lhYk; fhhpaj;ij ntspg;gLj;jkhl;lhd;.
  Den som deler med en tyv, hater sitt liv; han hører opropet til ed og gir allikevel ingen oplysning.
25.kD\Df;Fg; gag;gLk; gak; fz;zpia tUtpf;Fk;@ fh;j;jiu ek;GfpwtNdh cah;e;j milf;fyj;jpNy itf;fg;gLthd;.
  Menneskefrykt fører i snare, men den som setter sin lit til Herren, han blir berget.
26.MSifnra;fpwtDila Kfjhprdj;ijj; NjLfpwth;fs; mNefh;@ MdhYk; mtdtDila epahak; fh;j;juhNy jPUk;.
  Mange søker en herskers yndest, men fra Herren kommer en manns rett.
27.ePjpkhDf;F mepahaf;fhud; mUtUg;ghdtd;@ rd;khh;f;fDk; Jd;khh;f;fDf;F mUtUg;ghdtd;.
  En urettferdig mann er en vederstyggelighet for de rettferdige, og en vederstyggelighet for den ugudelige er den som lever rett.

Copyright 2022 Tamil Bible Resources.