Proverbs - 28

Tip: To view chapters clear the search box

1.xUtDk; njhluhjpUe;Jk; Jd;khh;;f;fh; Xbg;Nghfpwhh;fs;@ ePjpkhd;fNsh rpq;fj;ijg;Nghy ijhpakhapUf;fpwhh;fs;.
  De ugudelige flyr uten at nogen forfølger dem; men de rettferdige er trygge som ungløven.
2.Njrj;jpd; ghtj;jpdpkpj;jk; mjpd; mjpfhhpfs; mNefuhapUf;fpwhh;fs;@ Gj;jpAk; mwpTKs;s kD\dhNyh mjpd; ew;rPh; ePbj;jpUf;Fk;.
  For et lands frafalls skyld blir dets fyrster mange; men når menneskene er kloke og førstandige, så lever fyrsten lenge.
3.Viofis xLf;Ffpw jhpj;jpud; Mfhuk; tpisahjgb nts;skha; mbj;Jf;nfhz;LNghfpw kioiag;NghypUf;fpwhd;.
  En fattig mann som undertrykker småfolk, er et regn som skyller bort kornet, så der ikke blir brød.
4.Ntjg;gpukhzj;ij tpl;L tpyFfpwth;fs; Jd;khh;f;fiug; GfOfpwhh;fs;@ Ntjg;gpukhzj;ijf; iff;nfhs;Sfpwth;fNsh mth;fNshNl NghuhLfpwhh;fs;.
  De som ikke følger loven, priser de ugudelige, men de som holder loven, strider mot dem.
5.J\;lh; epahaj;ij mwpahh;fs;@ fh;j;jiuj; NjLfpwth;fNsh rfyj;ijAk; mwpthh;fs;.
  Onde mennesker skjønner ikke hvad rett er, men de som søker Herren, skjønner alt.
6.,Utopfspy; elf;fpw jphpahtuf;fhud; IRthpathdhapUe;jhYk;> Neh;ikaha; elf;fpw jhpj;jpud; mtdpYk; thrp.
  Bedre er en fattig som vandrer i ustraffelighet, enn en falsk som vandrer på to veier, selv om han er rik.
7.Ntjg;gpukhzj;ijf; iff;nfhs;Sfpwtd; tpNtfKs;s Gj;jpud;@ Ngh[dg;gphpaUf;Fj; NjhodhapUf;fpwtNdh jd; jfg;gid mtkhdg;gLj;Jfpwhd;.
  Den som følger loven, er en forstandig sønn; men den som holder vennskap med svirebrødre, gjør sin far skam.
8.mepaha tl;bapdhYk; Mjhaj;jpdhYk; jd; M];jpiag; ngUfg;gz;Zfpwtd;> jhpj;jpuh;Nghpy; ,uq;FfpwtDf;fhf mijr; Nrfhpf;fpwhd;.
  Den som øker sitt gods ved rente og ved overmål, han samler for den som forbarmer sig over de fattige.
9.Ntjj;ijf; Nfshjgb jd; nrtpia tpyf;FfpwtDila n[gKk; mUtUg;ghdJ.
  Om en vender sitt øre bort og ikke vil høre loven, er endog hans bønn en vederstyggelighet.
10.cj;jkh;fis Nkhrg;gLj;jp> nghy;yhj topapNy elj;Jfpwtd; jhd; ntl;bd Fopapy; jhNd tpOthd;@ cj;jkh;fNsh ed;ikiar; Rje;jhpg;ghh;fs;.
  Den som fører de opriktige vill på en ond vei, skal falle i sin egen grav; men de ustraffelige skal arve det som godt er.
11.IRthpathd; jd; ghh;itf;F Qhdthd;@ Gj;jpAs;s jhpj;jpuNdh mtidg; ghpNrhjpf;fpwhd;.
  En rik mann er vis i sine egne øine; men en fattig som er forstandig, gjennemskuer ham.
12.ePjpkhd;fs; fsp$Uk;NghJ kfh nfhz;lhl;lk; cz;lhFk;@ Jd;khh;f;fh; vOk;Gk;NghNjh kD\h; kiwe;Jnfhs;Sfpwhh;fs;.
  Når de rettferdige jubler, er alt herlighet og glede; men når de ugudelige kommer sig op, må en lete efter folk.
13.jd; ghtq;fis kiwf;fpwtd; tho;tilakhl;lhd;@ mitfis mwpf;if nra;J tpl;LtpLfpwtNdh ,uf;fk; ngWthd;.
  Den som skjuler sine misgjerninger, har ingen lykke, men den som bekjenner dem og vender sig fra dem, finner miskunnhet.
14.vg;nghOJk; gae;jpUf;fpwtd; ghf;fpathd;@ jd; ,Ujaj;ijf; fbdg;gLj;JfpwtNdh jPq;fpy; tpOthd;.
  Salig er det menneske som alltid frykter; men den som forherder sitt hjerte, faller i ulykke.
15.Vio [dq;fis MSk; J\;l mjpfhhp nfh;r;rpf;Fk; rpq;fj;Jf;Fk; miye;Jjphpfpw fubf;Fk; xg;ghapUf;fpwhd;.
  En brølende løve, en omfarende bjørn, slik er en ugudelig hersker over et fattig folk.
16.gpuG Gj;jpaPddhapUe;jhy; mtd; nra;Ak; ,Lf;fz; kpFjp@ nghUshiria ntWf;fpwtd; jPh;f;fhAirg;ngWthd;.
  Du fyrste som er fattig på forstand og rik på vold! De som hater urettferdig vinning, skal leve lenge.
17.,uj;jg;gopf;fhf xLf;fg;gl;ltd; Fopapy; xspf;f Xbte;jhy;> mtid Mjhpf;fNtz;lhk;.
  Et menneske som trykkes av blodskyld, er på flukt like til sin grav; ingen må holde på ham. [nemlig for å redde ham]
18.cj;jkdha; elf;fpwtd; ,ul;rpf;fg;gLthd;@ khWghlhd ,Utopapy; elf;fpwtNdh mtw;wpy; xd;wpNy tpOthd;.
  Den som lever ustraffelig, skal frelses; men den falske, som vandrer på to veier, skal falle på den ene.
19.jd; epyj;ijg; gaphpLfpwtd; Mfhuj;jhy; jpUg;jpahthd;@ tPziug; gpd;gw;WfpwtNdh tWikahy; epiwe;jpUg;ghd;.
  Den som dyrker sin jord, mettes med brød; men den som jager efter tomme ting, mettes med armod.
20.cz;ikAs;s kD\d; ghpG+uz MrPh;thjq;fisg; ngWthd;@ IRthpatdhfpwjw;Fj; jPtphpf;fpwtNdh Mf;fpidf;Fj; jg;ghd;.
  En trofast mann får rik velsignelse; men den som haster efter å bli rik, han blir ikke ustraffet.
21.Kfjhl;rpzpak; ey;yjy;y> Kfjhl;rpzpaKs;std; xU Jz;L mg;gj;Jf;fhf mepahaQ;nra;thd;.
  gjøre forskjell på folk er ikke rett, men mangen mann forsynder sig for et stykke brøds skyld.
22.td;fz;zd; nry;tdhfpwjw;Fg; gjWfpwhd;@ tWik jdf;F tUnkd;W mwpahjpUf;fpwhd;.
  Den misunnelige haster engstelig efter gods og vet ikke at mangel skal komme over ham.
23.jd; ehtpdhy; Kf];Jjp NgRfpwtidg;ghh;f;fpYk;> fbe;Jnfhs;Sfpwtd; Kbtpy; mq;fPfhuk; ngWthd;.
  Den som irettesetter et menneske, skal siden finne mere yndest enn den som gjør sin tunge glatt.
24.jd; jfg;gidAk; jd; jhiaAk; nfhs;isapl;L> mJ JNuhfky;y vd;gtd; gho;f;fbf;fpw kD\Df;Fj; Njhod;.
  Den som plyndrer sin far og sin mor og sier: Det er ingen synd, han er en stallbror til ødeleggeren.
25.ngUneQ;rd; tof;iff; nfhSTfpwhd;@ fh;j;jiu ek;GfpwtNdh nropg;ghd;.
  Den havesyke vekker trette; men den som setter sin lit til Herren, skal trives.
26.jd; ,Ujaj;ij ek;Gfpwtd; %ld;@ Qhdkha; elf;fpwtNdh ,ul;rpf;fg;gLthd;.
  Den som setter sin lit til sin forstand, han er en dåre; men den som vandrer i visdom, han blir frelst.
27.jhpj;jpuUf;Ff; nfhLg;gtd; jho;r;rpailahd;@ jd; fz;fis Viof;F tpyf;FfpwtDf;Nfh mNef rhgq;fs; tUk;.
  Den som gir til den fattige, skal ikke lide mangel; men den som lukker sine øine, [nemlig for den fattiges nød] får mange forbannelser.
28.Jd;khh;f;fh; vOk;Gk;NghJ kD\h; kiwe;Jnfhs;Sfpwhh;fs;@ mth;fs; mopAk;NghNjh ePjpkhd;fs; ngUFfpwhh;fs;.
  Når de ugudelige kommer sig op, skjuler folk sig; men når de omkommer, blir der mange rettferdige.

Copyright 2020 Tamil Bible Resources.