Proverbs - 20

Tip: To view chapters clear the search box

1.jpuhl;rurk; ghpahrQ;nra;Ak;> kJghdk; mkspgz;Zk;@ mjpdhy; kaq;Ffpw xUtDk; Qhdthdy;y.
  Vinen er en spotter, sterk drikk volder støi, og hver den som raver av den, blir ikke vis.
2.uh[htpd; cWf;Fjy; rpq;fj;jpd; nfh;r;rpg;Gf;Fr; rkhdk;@ mtidf; Nfhgg;gLj;Jfpwtd; jd; gpuhzDf;Nf JNuhfQ;nra;fpwhd;.
  Den redsel en konge vekker, er som løvens brøl; den som gjør ham vred, spiller sitt liv.
3.tof;Ff;F tpyFtJ kD\Df;F Nkd;ik@ %ldhdtd; vtDk; mjpNy jiyapl;Lf;nfhs;thd;.
  Det er en ære for en mann at han holder sig borte fra trette, men enhver dåre viser tenner.
4.Nrhk;Ngwp FspUfpwnjd;W cokhl;lhd;@ mWg;gpNy gpr;irNfl;lhYk; mtDf;F xd;Wq;fpilahJ.
  Om vinteren vil den late ikke pløie, derfor søker han forgjeves efter grøde om høsten.
5.kD\Dila ,Ujaj;jpYs;s Nahrid Mokhd jz;zPh;NghypUf;fpwJ@ Gj;jpkhNdh mij nkhz;nlLg;ghd;.
  Tankene i en manns hjerte er et dypt vann, men en forstandig mann drar det op.
6.kD\h; ngUk;ghYk; jq;fs; jahsj;ijg; gpurpj;jg;gLj;Jthh;fs;;@ cz;ikahd kD\idf; fz;Lgpbg;gtd; ahh;?
  Mange mennesker roper høit, hver om sin kjærlighet; men hvem finner vel en trofast mann?
7.ePjpkhd; jd; cj;jkj;jpNy elf;fpwhd;@ mtDf;Fg;gpwF mtd; gps;isfSk; ghf;fpathd;fshapUg;ghh;fs;.
  Den rettferdige vandrer i ustraffelighet; lykkelige er hans barn efter ham.
8.epahahrdj;jpy; tPw;wpUf;Fk; uh[h jd; fz;fspdhy; rfy nghy;yhg;igAk; rpjwg;gz;Zfpwhd;.
  En konge som sitter på sitt dommersete, sikter og skiller ut alt ondt med sine øine.
9.vd; ,Ujaj;ijr; Rj;jkhf;fpNdd;> vd; ghtkwj; Jg;GuthNdd; vd;W nrhy;yj;jf;ftd; ahh;?
  Hvem kan si: Jeg har renset mitt hjerte, jeg er fri for min synd?
10.ntt;Ntwhd epiwfy;Yk;> ntt;Ntwhd kuf;fhYk; Mfpa ,t;tpuz;Lk; fh;j;jUf;F mUtUg;ghditfs;.
  To slags vektstener og to slags mål -- begge deler er en vederstyggelighet for Herren.
11.gps;isahdhYk;> mjpd; nra;if Rj;jNkh nrk;ikNah vd;gJ> mjpd; elf;ifapdhy; tpsq;Fk;.
  Allerede den unge gutt viser ved sine gjerninger om hans ferd vil bli ren og rett.
12.Nfl;fpw fhJk;> fhz;fpw fz;Zk; Mfpa ,t;tpuz;ilAk; fh;j;jh; cz;lhf;fpdhh;.
  ¥ret som hører, og øiet som ser -- Herren har skapt dem begge to.
13.J}f;fj;ij tpUk;ghNj> tpUk;gpdhy; jhpj;jpudhtha;@ fz;tpopj;jpU mg;nghOJ Mfhuj;jpdhy; jpUg;jpahtha;.
  Elsk ikke søvn, forat du ikke skal bli fattig! Lukk dine øine op, så får du brød nok å ete.
14.nfhs;Sfpwtd;: ey;yjy;y> ey;yjy;y vd;ghd;@ Ngha;tpl;lgpd;Ngh nkr;rpf;nfhs;thd;.
  Dårlig, dårlig! sier kjøperen; men når han går bort, roser han sig.
15.nghd;Dk; kpFjpahd Kj;Jf;fSk; cz;L@ mwpTs;s cjLfNsh tpiyAah;e;j ,uj;jpdk;.
  Det er nok gull og perler i mengde, men kyndige leber er en kostelig ting.
16.me;epaDf;fhfg; gpizg;gl;ltDila t];jpuj;ij vLj;Jf;nfhs;@ me;epa ];jphPapdpkpj;jk; mtd; ifapy;; <L thq;fpf;nfhs;.
  Ta hans klær, han har gått i borgen for en annen, og ta pant av ham for fremmedes skyld!
17.tQ;ridapdhy; te;j Ngh[dk; kD\Df;F ,d;gkhapUf;Fk;@ gpd;Ngh mtDila tha; gUf;iff; fw;fshy; epug;gg;gLk;.
  Brød vunnet ved svik smaker mannen søtt, men siden blir hans munn full av småsten.
18.MNyhridapdhy; vz;zq;fs; ];jpug;gLk;@ ey;Nahrid nra;J Aj;jk;gz;Z.
  Planer får fremgang ved rådslagning; søk veiledning også når du fører krig!
19.J}w;wpf;nfhz;L jphpfpwtd; ,ufrpaq;fis ntspg;gLj;Jthd;@ Mjyhy; jd; cjLfspdhy; myg;GfpwtNdhNl fythNj.
  Den som går omkring som baktaler, åpenbarer hemmeligheter, og med den som er åpenmunnet, skal du ikke ha noget å gjøre.
20.jd; jfg;gidAk; jd; jhiaAk; J}\pf;fpwtDila jPgk; fhhpUspy; mize;JNghk;.
  Den som banner sin far og sin mor, hans lampe skal slukne i belgmørke.
21.Muk;gj;jpNy Jhpjkhff; fpilj;j Rje;jpuk; KbtpNy MrPh;thjk; ngwhJ.
  En arv som en fra først av har revet til sig, blir til sist uten velsignelse.
22.jPikf;Fr; rhpf;fl;LNtd; vd;W nrhy;yhNj@ fh;j;jUf;Ff; fhj;jpU> mth; cd;id ,ul;rpg;ghh;.
  Si ikke: Jeg vil gjengjelde med ondt! Bi på Herren, og han skal frelse dig!
23.ntt;Ntwhd epiwfw;fs; fh;j;jUf;F mUtUg;ghditfs;@ fs;sj; juhR ey;yjy;y.
  To slags vektstener er en vederstyggelighet for Herren, og falsk vekt er noget ondt.
24.fh;j;juhNy kD\Uila eilfs; tha;f;Fk;@ Mifahy; kD\d;; jd; topia mwpe;Jnfhs;tnjg;gb?
  Herren styrer mannens skritt; hvorledes skulde et menneske skjønne sin vei?
25.ghpRj;jkhdij tpOq;FfpwJk;> nghUj;jid nra;jgpd;G Nahrpf;fpwJk;> kD\Df;Ff; fz;zpahapUf;Fk;.
  Det er farlig for et menneske at han i tankeløshet vier noget til Gud og først bakefter overveier sine løfter.
26.QhdKs;s uh[h Jd;khh;f;fiur; rpjwbj;J> mth;fs;Nky; cUisia cUl;Lthd;.
  En vis konge skiller ut de ugudelige og lar hjulet gå over dem.
27.kD\Dila Mtp fh;j;jh; je;j jPgkhapUf;fpwJ@ mJ cs;sj;jpy; cs;sitfisnay;yhk; Muha;e;Jghh;f;Fk;.
  Menneskets ånd er en Herrens lampe; den ransaker alle lønnkammerne i hans indre.
28.jiaAk; rj;jpaKk; uh[hitf; fhf;Fk;@ jiaapdhNy jd; rpq;fhrdj;ij epw;fg;gz;Zthd;.
  Miskunnhet og sanndruhet er en vakt om kongen, og han støtter sin trone ved miskunnhet.
29.thypghpd; myq;fhuk; mth;fs; guhf;fpukk;@ Kjph;tajhdth;fspd; kfpik mth;fs; eiu.
  De unges pryd er deres kraft, og de gamles ære er de grå hår.
30.fhaj;jpd; jOk;GfSk;> cs;sj;jpy; ciwf;Fk; mbfSk;> nghy;yhjtid mOf;fwj; Jilf;Fk;.
  Et tuktemiddel for de onde er buler og sår og slag, som trenger inn i hjertets indre.

Copyright 2020 Tamil Bible Resources.