Proverbs - 8

Tip: To view chapters clear the search box

1.Qhdk; $g;gpLfpwjpy;iyNah? Gj;jp rj;jkpLfpwjpy;iyNah?
  Mon ikke Visdommen kalder, løfter Indsigten ikke sin røst?
2.mJ topaUNfAs;s NkilfspYk;> ehw;re;jpfspYk; epw;fpwJ.
  Oppe på Høje ved Vejen, ved Korsveje træder den frem;
3.mJ Ch;thry;fspd; Xuj;jpYk;> gl;lzj;jpd; Kfg;gpYk;> eil $lq;fspYk; epd;W rj;jkpl;L:
  ved Porte, ved Byens Udgang, ved Dørenes Indgang råber den:
4.kD\Nu cq;fis Nehf;fpf; $g;gpLfpNwd;@ vd; rj;jk; kDGj;jpuUf;Fj; njhdpf;Fk;.
  Jeg kalder på eder, I Mænd, løfter min Røst til Menneskens Børn.
5.NgijfNs> tpNtfk; milAq;fs;: %lh;fNs> Gj;jpAs;s rpe;ijahapUq;fs;.
  I tankeløse, vind jer dog Klogskab, I Tåber, så få dog Forstand!
6.NfSq;fs;> Nkk;ghlhd fhhpaq;fisg; NgRNtd;@ vd; cjLfs; cj;jk fhhpaq;fis trdpf;Fk;.
  Hør, thi jeg fører ædel Tale, åbner mine Læber med retvise Ord;
7.vd; tha; rj;jpaj;ij tpsk;Gk;> Mfhkpak; vd; cjLfSf;F mUtUg;ghdJ.
  ja, Sandhed taler min Gane, gudløse Læber er mig en Gru.
8.vd; thapd; thf;Ffnsy;yhk; ePjpahditfs;@ mitfspy; Gul;Lk; tpghPjKk; ,y;iy.
  Rette er alle Ord af min Mund, intet er falskt eller vrangt;
9.mitfnsy;yhk; Gj;jpAs;stDf;Fj; njspTk;> Qhdj;ijg; ngw;wth;fSf;F ajhh;j;jKkhapUf;Fk;.
  de er alle ligetil for den kloge, retvise for dem der vandt Indsigt
10.nts;spiag;ghh;fpYk; vd; Gj;jpkjpiaAk;> gRk;nghd;idg;ghh;f;fpYk; Qhdj;ijAk; mq;fPfhpj;Jf;nfhs;Sq;fs;.
  Tag ved Lære, tag ikke mod Sølv, tag mod Kundskab fremfor udsøgt Guld;
11.Kj;Jf;fisg;ghh;f;fpYk; QhdNk ey;yJ@ ,r;rpf;fg;glj;jf;fitfnsy;yhk; mjw;F epfuy;y.
  thi Visdom er bedre end Perler, ingen Skatte opvejer den
12.Qhdkhfpa ehd; tpNtfj;NjhNl thrk;gz;zp> ey;Af;jpahd mwpTfisf; fz;lilfpNwd;.
  Jeg, Visdom, er Klogskabs Nabo og råder over Kundskab og Kløgt.
13.jPikia ntWg;gNj fh;j;jUf;Fg; gag;gLk; gak;@ ngUikiaAk;> mfe;ijiaAk;> jPa topiaAk;> Gul;LthiaAk; ehd; ntWf;fpNwd;.
  HERRENs Frygt er Had til det onde. Jeg hader Hovmod og Stolthed, den onde Vej og den falske Mund.
14.MNyhridAk; nka;Q;QhdKk; vd;Dilaitfs;@ ehNd Gj;jp> ty;;yik vd;DilaJ.
  Jeg ejer Råd og Visdom, jeg har Forstand, jeg har Styrke.
15.vd;dhNy uh[hf;fs; murhSfpwhh;fs;> gpuGf;fs; ePjpnrYj;Jfpwhh;fs;.
  Ved mig kan Konger styre og Styresmænd give retfærdige Love;
16.vd;dhNy mjpfhhpfSk;> gpuGf;fSk;> G+kpapYs;s rfy epahahjpgjpfSk; MSifnra;JtUfpwhh;fs;.
  ved mig kan Fyrster råde og Stormænd dømme Jorden.
17.vd;idr; rpNefpf;fpwth;fis ehd; rpNefpf;fpNwd;;@ mjpfhiyapy; vd;idj; NjLfpwth;fs; vd;idf; fz;lilthh;fs;.
  Jeg elsker dem, der elsker mig, og de, der søger mig, finder mig.
18.IRthpaKk;> fdKk;> epiyahd nghUSk;> ePjpAk; vd;dplj;jpy; cz;L.
  Hos mig er der Rigdom og Ære, ældgammelt Gods og Retfærd.
19.nghd;idAk; jq;fj;ijAk; ghh;f;fpYk; vd; gyd; ey;yJ@ Rj;j nts;spiag;ghh;f;fpYk; vd; tUkhdk; ey;yJ.
  Min Frugt er bedre end Guld og Malme, min Afgrøde bedre end kosteligt Sølv.
20.vd;idr; rpNefpf;fpwth;fs; nka;g;nghUisr; Rje;jhpf;Fk;gbf;Fk;> mth;fSila fsQ;rpaq;fis ehd; epug;Gk; gbf;Fk;>
  Jeg vandrer på Retfærds Vej. midt hen ad Rettens Stier
21.mth;fis ePjpapd; topapYk;> epahaghijfSf;Fs;Sk; elj;JfpNwd;.
  for at tildele dem, der elsker mig, Gods og fylde deres Forrådshuse.
22.fh;j;jh; jkJ fphpiafSf;FKd; G+h;tKjy; vd;idj; jkJ topapd; Mjpahff; nfhz;bUe;jhh;.
  Mig skabte HERREN først blandt sine Værker, i Urtid, førend han skabte andet;
23.G+kp cz;lhFKd;Dk;> MjpKjw;nfhz;Lk; mehjpaha; ehd; mgpN\fk; gz;zg;gl;Nld;.
  jeg blev frembragt i Evigheden, i Begyndelsen, i Jordens tidligste Tider;
24.Moq;fSk;> [yk; Guz;LtUk; Cw;WfSk; cz;lhFKd;Nd ehd; [epg;gpf;fg;gl;Nld;.
  jeg fødtes, før Verdensdybet var til, før Kilderne, Vandenes Væld, var til;
25.kiyfs; epiyngWtjw;F Kd;Dk;> Fd;Wfs; cz;lhtjw;F Kd;Dk;>
  førend Bjergene sænkedes, før Højene fødtes jeg,
26.mth; G+kpiaAk; mjpd; ntspfisAk;> G+kpapYs;s kz;zpd; jpus;fisAk; cz;lhf;FKd;Dk; ehd; [epg;gpf;fg;gl;Nld;.
  førend han skabte Jord og Marker, det første af Jordsmonnets Støv.
27.mth; thdq;fisg; gilf;ifapy; ehd; mq;Nf ,Ue;Njd;@ mth; rKj;jpu tpyhrj;ij tl;lzpf;ifapYk;>
  Da han grundfæsted Himlen, var jeg hos ham, da han satte Hvælv over Verdensdybet.
28.cauj;jpy; Nkfq;fis ];jhgpj;J> rKj;jpuj;jpd; Cw;Wfis milj;J itf;ifapYk;>
  Da han fæstede Skyerne oventil og gav Verdensdybets Kilder deres faste Sted,
29.rKj;jpu [yk; jd; fiuia tpl;L kPwhjgbf;F mjw;F vy;iyiaf; fl;lisapl;L> G+kpapd; m];jpghuq;fis epiyg;gLj;JifapYk;>
  da han satte Havet en Grænse, at Vandene ej skulde bryde hans Lov, da han lagde Jordens Grundvold,
30.ehd; mth; mUNf nry;yg;gps;isahapUe;Njd;@ epj;jk; mtUila kdkfpo;r;rpahapUe;jJ> vg;nghOJk; mth; rKfj;jpy; fsp$h;e;Njd;.
  da var jeg Fosterbarn hos ham, hans Glæde Dag efter Dag; for hans Åsyn leged jeg altid,
31.mtUila G+Tyfj;jpy; re;Njh\g;gl;L> kDkf;fSlNd kfpo;e;Jnfhz;bUe;Njd;.
  leged på hans vide Jord og havde min Glæde af Menneskens Børn.
32.Mjyhy; gps;isfNs> vdf;Fr; nrtpnfhLq;fs;@ vd; topfisf; fhj;J elf;fpwth;fs; ghf;fpathd;fs;.
  Og nu, I Sønner, hør mig! Vel den, der vogter på mine Veje!
33.ePq;fs; Gj;jpiaf; Nfl;L> QhdkilAq;fs;@ mij tpl;L tpyfhjpUq;fs;.
  Hør på Tugt og bliv vise, lad ikke hånt derom!
34.vd; thrw;gbapy; epj;jk; tpopj;jpUe;J> vd; fjT epiyaUNf fhj;jpUe;J> vdf;Fr; nrtpnfhLf;fpw kD\d; ghf;fpathd;.
  Lykkelig den, der hører på mig, så han daglig våger ved mine Døre og vogter på mine Dørstolper.
35.vd;idf; fz;lilfpwtd; [Ptidf; fz;lilfpwhd;@ fh;j;jhplj;jpy; jaitAk; ngWthd;.
  Thi den, der ftnder mig; finder Liv og opnår Yndest hos HERREN;
36.vdf;F tpNuhjkhfg; ghtQ;nra;fpwtNdh> jd; Mj;Jkhitr; Nrjg;gLj;Jfpwhd;@ vd;id ntWf;fpwth;fs; ahtUk; kuzj;ij tpUk;Gfpwth;fs; vd;W nrhy;YfpwJ.
  men den, som mister mig, skader sig selv; enhver, som hader mig, elsker Døden.

Copyright 2022 Tamil Bible Resources.