Proverbs - 24

Tip: To view chapters clear the search box

1.nghy;yhj kD\h;Nky; nghwhik nfhs;shNj@ mth;fNshNl ,Uf;fTk; tpUk;ghNj.
  Misund ej onde Folk, hav ikke lyst til at være med dem;
2.mth;fs; ,Ujak; nfhLikia Nahrpf;Fk;> mth;fs; cjLfs; jPtpidiag; NgRk;.
  thi deres Hjerte pønser på Vold, deres Læbers Ord volder Men.
3.tPL Qhdj;jpdhNy fl;lg;gl;L> tpNtfj;jpdhNy epiyepWj;jg;gLk;.
  Ved Visdom bygges et Hus, ved Indsigt holdes det oppe,
4.mwptpdhNy miwfspy; mUikAk; ,dpikAkhd rfytpjg; nghUs;fSk; epiwe;jpUf;Fk;.
  ved Kundskab fyldes kamrene med alskens kosteligt, herligt Gods.
5.QhdKs;std; ngyKs;std;@ mwpTs;std; jd; ty;yikia mjpfhpf;fg;gz;Zfpwhd;.
  Vismand er større end Kæmpe, kyndig Mand mer end Kraftkarl.
6.ey;Nahridnra;J Aj;jk;gz;Z@ MNyhridf;fhuh; mNefuhy; n[aq;fpilf;Fk;.
  Thi Krig skal du føre efter modent Overlæg, vel står det til, hvor mange giver Råd.
7.%lDf;F Qhdk; vl;lhj caukhapUf;Fk;@ mtd; epaha];jyj;jpy; jd; thiaj; jpwthd;.
  Visdom er Dåren for høj, han åbner ej Munden i Porten.
8.jPtpidnra;a cghaQ;nra;fpwtd; J\;ld; vd;dg;gLthd;.
  Den, der har ondt i Sinde, kaldes en rænkefuld Mand.
9.jPaNehf;fk; ghtkhk;@ ghpahrf;fhud; kD\Uf;F mUtUg;ghdtd;.
  Hvad en Dåre har for, er Synd, en Spotter er Folk en Gru.
10.Mgj;Jf;fhyj;jpy; eP Nrhh;e;J Nghthahdhy;> cd; ngyd; FWfpdJ.
  Taber du Modet på Trængslens Dag, da er din Kraft kun ringe.
11.kuzj;Jf;F xg;gpf;fg;gl;lth;isAk;> nfhiyAz;zg;Nghfpwth;fisAk; tpLtpf;ff;$Lkhdhy; tpLtp.
  Frels dem, der slæbes til Døden, red dem, der vakler hen for at dræbes.
12.mij mwpNahk; vd;ghahfpy;;> ,Ujaq;fisr; Nrhjpf;fpwth; mwpahNuh? cd; Mj;Jkhitf; fhf;fpwth; ftdpahNuh? mth; kD\Uf;F mtdtd; fphpiaf;Fj;jf;fjhfg; gydspahNuh?
  Siger du: "Se, jeg vidste det ikke" - mon ej han, der vejer Hjerter, kan skønne? Han, der tager Vare på din Sjæl, han ved det, han gengælder Mennesker, hvad de har gjort.
13.vd; kfNd> Njidr; rhg;gpL> mJ ey;yJ@ $l;bypUe;J xOFk; Njd; cd; tha;f;F ,d;gkhapUf;Fk;.
  Spis Honning, min Søn, det er godt, og Kubens Saft er sød for din Gane;
14.mg;gbNa Qhdj;ij mwpe;J nfhs;tJ cd; Mj;JkhTf;F ,d;gkhapUf;Fk;@ mijg; ngw;Wf;nfhz;lhy;> mJ Kbtpy; cjTk;> cd; ek;gpf;if tPz;NghfhJ.
  vid, at så er og Visdom for Sjælen! Når du finder den, har du en Fremtid, dit Håb bliver ikke til intet.
15.J\;lNd> eP ePjpkhDila thr];jyj;Jf;F tpNuhjkha;g; gjptpuhNj@ mtd; jq;Fk; ,lj;ijg; ghohf;fpg;NghlhNj.
  Lur ej på den retfærdiges Bolig, du gudløse, ødelæg ikke hans Hjem;
16.ePjpkhd; VOjuk; tpOe;jhYk; jpUk;gTk; vOe;jpUg;ghd;@ Jd;khh;f;fNuh jPq;fpNy ,lWz;L fplg;ghh;fs; .
  thi syv Gange falder en retfærdig og står op, men gudløse styrter i Fordærv.
17.cd; rj;;JU tpOk;NghJ re;Njh\g;glhNj@ mtd; ,lWk;NghJ cd; ,Ujak; fsp$uhjpUg;gjhf.
  Falder din Fjende, så glæd dig ikke, snubler han, juble dit Hjerte ikke,
18.fh;j;jh; mijf; fhz;ghh;> mJ mth; ghh;itf;Fg; nghy;yhg;ghapUf;Fk;@ mg;nghOJ mtdplj;jpdpd;W mth; jkJ Nfhgj;ij ePf;fptpLthh;.
  at ikke HERREN skal se det med Mishag og vende sin Vrede fra ham.
19.nghy;yhjth;fisf;Fwpj;J vhpr;ryhfhNj@ Jd;khh;f;fh;Nky; nghwhik nfhs;shNj.
  Græm dig ej over Ugerningsmænd, misund ikke de gudløse;
20.Jd;khh;f;fDf;F ey;KbT ,y;iy@ Jd;khh;f;fDila tpsf;F mize;JNghk;.
  thi den onde har ingen Fremtid, gudløses Lampe går ud.
21.vd; kfNd> eP fh;j;jUf;Fk; uh[hTf;Fk; gae;J el@ fyff;fhuNuhL fythNj.
  Frygt HERREN og Kongen, min Søn, indlad dig ikke med Folk, som gør Oprør;
22.rbjpapy; mth;fSila Mgj;J vOk;Gk;@ mth;fs; ,Uthpd; rq;fhuj;ijAk; mwpe;jtd; ahh;?
  thi brat kommer Ulykke fra dem, uventet Fordærv fra begge.
23.gpd;Dk; QhdKs;sth;fspd; Gj;jpkjpfs; vd;dntdpy;: epahaj;jpNy Kfjhl;rpzpak; ey;yjy;y.
  Også følgende Ordsprog er af vise Mænd. Partiskhed i Retten er ilde.
24.Jd;khh;f;fidg; ghh;j;J: ePjpkhdhapUf;fpwha; vd;W nrhy;Yfpwtid [dq;fs; rgpg;ghh;fs;. gpui[fs; mtid ntWg;ghh;fs;.
  Mod den, som kender en skyldig fri, er Folkeslags Banden, Folkefærds Vrede;
25.mtidf; fbe;Jnfhs;Sfpwth;fs;Nky; gphpaKz;lhFk;> mth;fSf;F cj;jk MrPh;thjk; fpilf;Fk;.
  men dem, der dømmer med Ret, går det vel, dem kommer Lykkens Velsignelse over.
26.nrk;ikahd kWnkhop nrhy;Yfpwtd; cjLfis Kj;jkpLfpwtDf;Fr; rkhdk;.
  Et Kys på Læberne giver den, som kommer med ærligt Svar.
27.ntspapy; cd; Ntiyia vj;jdg;gLj;jp> taypy; mij xOq;fhf;fp> gpd;G cd; tPl;ilf; fl;L.
  Fuldfør din Gerning udendørs, gør dig færdig ude på Marken og byg dig siden et Hus!
28.epahakpd;wpg; gpwDf;F tpNuhjkha;r; rhl;rpahf Vw;glhNj@ cd; cjLfspdhy; tQ;rfk; NgrhNj.
  Vidn ikke falsk mod din Næste, vær ikke letsindig med dine Læber;
29.mtd; vdf;Fr; nra;jgpufhuk; ehDk; mtDf;Fr; nra;Ntd;> mtd; nra;j nra;iff;Fj;jf;fjhf ehDk; mtDf;Fr; rhpf;fl;LNtd; vd;W eP nrhy;yhNj.
  sig ikke: "Jeg gør mod ham, som han gjorde mod mig, jeg gengælder hver hans Gerning."
30.Nrhk;Ngwpapd; taiyAk;> kjpaPdDila jpuhl;rj;Njhl;lj;ijAk; fle;JNghNdd;.
  Jeg kom forbi en lad Mands Mark og et uforstandigt Menneskes Vingård;
31.,Njh> mnjy;yhk; Ks;Sf;fhlhapUe;jJ@ epyj;jpd; Kfj;ijf; fhQ;nrhwp %bdJ> mjpd; fw;Rth; ,be;J fple;jJ.
  se, den var overgroet af Tidsler, ganske skjult af Nælder; Stendiget om den lå nedbrudt.
32.mijf; fz;L rpe;jidgz;zpNdd;@ mij Nehf;fpg; Gj;jpaile;Njd;.
  Jeg skued og skrev mig det bag Øre, jeg så og tog Lære deraf:
33.,d;Dq;;nfhQ;rk; cwq;fl;Lk;> ,d;Dq;nfhQ;rk; ifKlf;fpf;nfhz;L epj;jpiu nra;al;Lk; vd;ghNah?
  Lidt Søvn endnu, lidt Blund, lidt Hvile med samlagte Hænder:
34.cd; jhpj;jpuk; topg;Nghf;fidg;NghYk; cd; tWik MAjkzpe;jtidg;NghYk; tUk;.
  Som en Stimand kommer da Fattigdom over dig, Trang som en skjoldvæbnet Mand.

Copyright 2020 Tamil Bible Resources.