Proverbs - 28

Tip: To view chapters clear the search box

1.xUtDk; njhluhjpUe;Jk; Jd;khh;;f;fh; Xbg;Nghfpwhh;fs;@ ePjpkhd;fNsh rpq;fj;ijg;Nghy ijhpakhapUf;fpwhh;fs;.
  Den gudløse flyr, skønt ingen er efter ham; tryg som en Løve er den retfærdige.
2.Njrj;jpd; ghtj;jpdpkpj;jk; mjpd; mjpfhhpfs; mNefuhapUf;fpwhh;fs;@ Gj;jpAk; mwpTKs;s kD\dhNyh mjpd; ew;rPh; ePbj;jpUf;Fk;.
  Ved Voldsmands Brøde opstår Strid, den kvæles af Mand med Forstand.
3.Viofis xLf;Ffpw jhpj;jpud; Mfhuk; tpisahjgb nts;skha; mbj;Jf;nfhz;LNghfpw kioiag;NghypUf;fpwhd;.
  En fattig Tyran, der kuer de ringe, er Regn, der hærger og ej giver Brød.
4.Ntjg;gpukhzj;ij tpl;L tpyFfpwth;fs; Jd;khh;f;fiug; GfOfpwhh;fs;@ Ntjg;gpukhzj;ijf; iff;nfhs;Sfpwth;fNsh mth;fNshNl NghuhLfpwhh;fs;.
  Hvo Loven sviger, roser de gudløse, hvo Loven holder, er på Krigsfod med dem.
5.J\;lh; epahaj;ij mwpahh;fs;@ fh;j;jiuj; NjLfpwth;fNsh rfyj;ijAk; mwpthh;fs;.
  Ildesindede fatter ej Ret; alt fatter de, som søger HERREN.
6.,Utopfspy; elf;fpw jphpahtuf;fhud; IRthpathdhapUe;jhYk;> Neh;ikaha; elf;fpw jhpj;jpud; mtdpYk; thrp.
  Hellere en fattig med lydefri Færd end en, som går Krogveje, er han end rig.
7.Ntjg;gpukhzj;ijf; iff;nfhs;Sfpwtd; tpNtfKs;s Gj;jpud;@ Ngh[dg;gphpaUf;Fj; NjhodhapUf;fpwtNdh jd; jfg;gid mtkhdg;gLj;Jfpwhd;.
  Forstandig Søn tager Vare på Loven, men Drankeres Fælle gør sin Fader Skam.
8.mepaha tl;bapdhYk; Mjhaj;jpdhYk; jd; M];jpiag; ngUfg;gz;Zfpwtd;> jhpj;jpuh;Nghpy; ,uq;FfpwtDf;fhf mijr; Nrfhpf;fpwhd;.
  Hvo Velstand øger ved Åger og Opgæld, samler til en, som er mild mod de ringe.
9.Ntjj;ijf; Nfshjgb jd; nrtpia tpyf;FfpwtDila n[gKk; mUtUg;ghdJ.
  Den, der vender sit Øre fra Loven, endog hans Bøn er en Gru.
10.cj;jkh;fis Nkhrg;gLj;jp> nghy;yhj topapNy elj;Jfpwtd; jhd; ntl;bd Fopapy; jhNd tpOthd;@ cj;jkh;fNsh ed;ikiar; Rje;jhpg;ghh;fs;.
  Leder man retsindige vild på onde Veje, falder man selv i sin Grav; men de lydefri arver Lykke.
11.IRthpathd; jd; ghh;itf;F Qhdthd;@ Gj;jpAs;s jhpj;jpuNdh mtidg; ghpNrhjpf;fpwhd;.
  Rigmand tykkes sig viis, forstandig Småmand gennemskuer ham.
12.ePjpkhd;fs; fsp$Uk;NghJ kfh nfhz;lhl;lk; cz;lhFk;@ Jd;khh;f;fh; vOk;Gk;NghNjh kD\h; kiwe;Jnfhs;Sfpwhh;fs;.
  Når retfærdige jubler, er Herligheden stor, vinder gudløse frem, skal man lede efter Folk.
13.jd; ghtq;fis kiwf;fpwtd; tho;tilakhl;lhd;@ mitfis mwpf;if nra;J tpl;LtpLfpwtNdh ,uf;fk; ngWthd;.
  At dølge sin Synd fører ikke til Held, men bekendes og slippes den, finder man Nåde.
14.vg;nghOJk; gae;jpUf;fpwtd; ghf;fpathd;@ jd; ,Ujaj;ijf; fbdg;gLj;JfpwtNdh jPq;fpy; tpOthd;.
  Saligt det Menneske, som altid ængstes, men forhærder man sit Hjerte, falder man i Ulykke.
15.Vio [dq;fis MSk; J\;l mjpfhhp nfh;r;rpf;Fk; rpq;fj;Jf;Fk; miye;Jjphpfpw fubf;Fk; xg;ghapUf;fpwhd;.
  En brølende Løve, en grådig Bjørn er en gudløs, som styrer et ringe Folk.
16.gpuG Gj;jpaPddhapUe;jhy; mtd; nra;Ak; ,Lf;fz; kpFjp@ nghUshiria ntWf;fpwtd; jPh;f;fhAirg;ngWthd;.
  Uforstandig Fyrste øver megen Vold, langt Liv får den, der hader Rov.
17.,uj;jg;gopf;fhf xLf;fg;gl;ltd; Fopapy; xspf;f Xbte;jhy;> mtid Mjhpf;fNtz;lhk;.
  Et Menneske, der tynges af Blodskyld, er på Flugt til sin Grav; man hjælpe ham ikke.
18.cj;jkdha; elf;fpwtd; ,ul;rpf;fg;gLthd;@ khWghlhd ,Utopapy; elf;fpwtNdh mtw;wpy; xd;wpNy tpOthd;.
  Den, som vandrer lydefrit, frelses, men den, som går Krogveje, falder i Graven.
19.jd; epyj;ijg; gaphpLfpwtd; Mfhuj;jhy; jpUg;jpahthd;@ tPziug; gpd;gw;WfpwtNdh tWikahy; epiwe;jpUg;ghd;.
  Den mættes med brød, som dyrker sin Jord, med Fattigdom den, der jager efter Tomhed.
20.cz;ikAs;s kD\d; ghpG+uz MrPh;thjq;fisg; ngWthd;@ IRthpatdhfpwjw;Fj; jPtphpf;fpwtNdh Mf;fpidf;Fj; jg;ghd;.
  Ærlig Mand velsignes rigt, men Jag efter Rigdom undgår ej Straf.
21.Kfjhl;rpzpak; ey;yjy;y> Kfjhl;rpzpaKs;std; xU Jz;L mg;gj;Jf;fhf mepahaQ;nra;thd;.
  At være partisk er ikke godt, en Mand kan forse sig for en Bid Brød.
22.td;fz;zd; nry;tdhfpwjw;Fg; gjWfpwhd;@ tWik jdf;F tUnkd;W mwpahjpUf;fpwhd;.
  Misundelig Mand vil i Hast vinde Gods; at Trang kommer over ham, ved han ikke.
23.jd; ehtpdhy; Kf];Jjp NgRfpwtidg;ghh;f;fpYk;> fbe;Jnfhs;Sfpwtd; Kbtpy; mq;fPfhuk; ngWthd;.
  Den, der revser, får Tak til sidst fremfor den, hvis Tunge er slesk.
24.jd; jfg;gidAk; jd; jhiaAk; nfhs;isapl;L> mJ JNuhfky;y vd;gtd; gho;f;fbf;fpw kD\Df;Fj; Njhod;.
  Stjæle fra Forældre og nægte, at det, er Synd, er at være Fælle med hærgende Mand.
25.ngUneQ;rd; tof;iff; nfhSTfpwhd;@ fh;j;jiu ek;GfpwtNdh nropg;ghd;.
  Den vindesyge vækker Splid, men den, der stoler på HERREN, kvæges.
26.jd; ,Ujaj;ij ek;Gfpwtd; %ld;@ Qhdkha; elf;fpwtNdh ,ul;rpf;fg;gLthd;.
  Den, der stoler på sit Vid, er en Tåbe, men den, der vandrer i Visdom, reddes.
27.jhpj;jpuUf;Ff; nfhLg;gtd; jho;r;rpailahd;@ jd; fz;fis Viof;F tpyf;FfpwtDf;Nfh mNef rhgq;fs; tUk;.
  Hvo Fattigmand giver, skal intet fattes, men mangefold bandes, hvo Øjnene lukker.
28.Jd;khh;f;fh; vOk;Gk;NghJ kD\h; kiwe;Jnfhs;Sfpwhh;fs;@ mth;fs; mopAk;NghNjh ePjpkhd;fs; ngUFfpwhh;fs;.
  Vinder gudløse frem, kryber Folk i Skjul; når de omkommer, bliver de retfærdige mange.

Copyright 2020 Tamil Bible Resources.