Proverbs - 27

Tip: To view chapters clear the search box

1.ehisaj;jpdj;ijf;Fwpj;Jg; ngUik ghuhl;lhNj@ xUehs; gpwg;gpg;gij mwpahNa.
  Ros dig ikke af Dagen i Morgen, du ved jo ikke, hvad Dag kan bringe.
2.cd; tha; my;y> Gwj;jpahNd cd;idg; Gfol;Lk;@ cd; cjL my;y> me;epaNd cd;idg; Gfol;Lk;.
  Lad en anden rose dig, ikke din Mund, en fremmed, ikke dine egne Læber.
3.fy; fdKk;> kzy; ghuKkhapUf;Fk;@ %lDila NfhgNkh ,t;tpuz;bYk; ghukhk;.
  Sten er tung, og Sand vejer til, men tung fremfor begge er Dårers Galde.
4.cf;fpuk; nfhLikAs;sJ> Nfhgk; ep\;^uKs;sJ@ nghwhikNahntd;why;> mjw;F Kd;dpw;fj;jf;ftd; ahh;?
  Vrede er grum, og Harme skummer, men Skinsyge, hvo kan stå for den?
5.kiwthd rpNefj;ijg;ghh;f;fpYk; ntspg;gilahd fbe;Jnfhs;Sjy; ey;yJ.
  Hellere åbenlys Revselse end Kærlighed, der skjules.
6.rpNefpjd; mbf;Fk; mbfs; cz;ikahditfs;@ rj;JU ,Lk; Kj;jq;fNsh tQ;ridAs;sitfs;.
  Vennehånds Hug er ærligt mente, Avindsmands Kys er mange.
7.jpUg;jpaile;jtd; Njd;$l;ilAk; kpjpg;ghd;@ grpAs;stDf;Nfh frg;ghd gjhh;j;jq;fSk; jpj;jpg;ghapUf;Fk;.
  Den mætte vrager Honning, alt beskt er sødt for den sultne.
8.jd; $l;iltpl;L miyfpw FUtp vg;gbapUf;fpwNjh> mg;gbNa jd; ];jhdj;ijtpl;L miyfpw kD\Dk; ,Uf;fpwhd;.
  Som Fugl, der må fly fra sin Rede, er Mand, der må fly fra sit Hjem:
9.ghpksijyKk; Rfe;jJ}gKk; ,Ujaj;ijf; fspg;ghf;FtJNghy> xUtDila rpNefpjd; cl;fUj;jhd MNyhridapdhy; ghuhl;Lk; ,d;gkhdJ fspg;ghf;Fk;.
  Olie og Røgelse fryder Sindet, men Sjælen sønderslides af Kummer.
10.cd; rpNefpjidAk;> cd; jfg;gDila rpNefpjidAk; tpl;LtplhNj@ cd; Mgj;Jf;fhyj;jpy; cd; rNfhjuDila tPl;bw;Fg; NghfhNj@ J}uj;jpYs;s rNfhjudpYk; rkPgj;jpYs;s mayhNd thrp.
  Slip ikke din Ven og din Faders Ven, gå ej til din Broders Hus på din Ulykkes Dag. Bedre er Nabo ved Hånden end Broder i det fjerne.
11.vd; kfNd> vd;id epe;jpf;fpwtDf;F ehd; cj;juTnfhLf;fj;jf;fjhf> eP Qhdthdhfp> vd; ,Ujaj;ijr; re;Njh\g;gLj;J.
  Vær viis, min Søn, og glæd mit Hjerte, at jeg kan svare den, der smæder mig.
12.tpNtfp Mgj;ijf; fz;L kiwe;J nfhs;Sfpwhd;@ NgijfNsh neLfg;Ngha;j; jz;bf;fg;gLfpwhh;fs;.
  Den kloge ser Faren og søger i Skjul, tankeløse går videre og bøder,
13.me;epaDf;fhfg; gpizg;gLfpwtDila t];jpuj;ij vLj;Jf;nfhs;> me;epa ];jphPf;fhf <Lthq;fpf;nfhs;.
  Tag hans Klæder, han borged for en anden, pant ham for fremmedes Skyld!
14.xUtd; mjpfhiyapNy vOe;J cuj;j rj;jj;NjhNl jd; rpNefpjDf;Fr; nrhy;Yk; MrPh;thjk; rhgkhf vz;zg;gLk;.
  Den, som årle højlydt velsigner sin Næste, han får det regnet for Banden.
15.milkioehspy; Xahj xOf;Fk; rz;ilf;fhhpahd ];jphPAk; rhp.
  Ustandseligt Tagdryp en Regnvejrsdag og trættekær Kvinde ligner hinanden;
16.mtis mlf;fg;ghh;f;fpwtd; fhw;iw mlf;fpj; jd; tyJifapdhy; vz;nziag; gpbf;fg;ghh;f;fpwhd;.
  den, som vil skjule hende, skjuler Vind, og hans højre griber i Olie.
17.,Uk;ig ,Uk;G fUf;fpLk;@ mg;gbNa kD\Dk; jd; rpNefpjDila Kfj;ijf; fUf;fpLfpwhd;.
  Jern skærpes med Jern, det ene Menneske skærper det andet.
18.mj;jpkuj;ijf; fhf;fpwtd; mjpd; fdpiag; Grpg;ghd;@ jd; v[khidf; fhf;fpwtd; fdkilthd;.
  Røgter man et Figentræ, spiser man dets Frugt; den, der vogter sin Herre, æres.
19.jz;zPhpy; Kfj;Jf;F Kfk; xj;jpUf;Fkhg;Nghy> kD\hpy; ,Ujaj;jpw;F ,Ujak; xj;jpUf;Fk;.
  Som i Vandspejlet Ansigt møder Ansigt, slår Menneskehjerte Menneske i Møde.
20.ghjhsKk; mopTk; jpUg;jpahfpwjpy;iy@ mJNghy kD\Dila fz;fSk; jpUg;jpahfpwjpy;iy.
  Dødsrige og Afgrund kan ikke mættes, ej heller kan Menneskens Øjne mættes.
21.nts;spf;Ff; FifAk;> nghd;Df;Fg; GlKk; Nrhjid@ kD\Df;F mtDf;F cz;lhFk; Gfo;r;rpNa Nrhjid.
  Digel til Sølv og Ovn til Guld, efter sit Ry bedømmes en Mand.
22.%lid cuypy; Nghl;L cyf;ifapdhy; neha;NahNl neha;ahff; Fj;jpdhYk;> mtDila %lj;jdk; mtidtpl;L ePq;fhJ.
  0m du knuste en Dåre i Morter med Støder midt imellem Gryn, hans Dårskab veg dog ej fra ham.
23.cd; MLfspd; epiyikia ed;wha; mwpe;Jnfhs;@ cd; ke;ijfspd;Nky; ftdkhapU.
  Mærk dig, hvorledes dit Småkvæg ser ud, hav Omhu for dine Hjorde;
24.nry;tk; vd;iwf;Fk; epiyahJ@ fphPlk; jiyKiw jiyKiwNjhWk; epiyepw;FNkh?
  thi Velstand varer ej evigt, Rigdom ikke fra Slægt til Slægt;
25.Gy;Kisf;Fk;> gr;rpiyfs; Njhd;Wk;> kiyg;G+z;Lfs; Nrh;f;fg;gLk;.
  er Sommergræsset svundet, Grønt spiret frem, og sankes Bjergenes Urter,
26.Ml;Lf;Fl;bfs; cdf;F t];jpuj;ijAk;> flhf;fs; tay; thq;fj;jf;f fpuaj;ijAk; nfhLf;Fk;.
  da har du Lam til at give dig Klæder og Bukke til at købe en Mark,
27.nts;shl;Lg;ghy; cd; Mfhuj;Jf;Fk;> cd; tPl;lhhpd; Mfhuj;Jf;Fk;> cd; Ntiyf;fhhpfspd; gpiog;Gf;Fk; NghJkhdgbapUf;Fk;.
  Gedemælk til Mad for dig og dit Hus, til Livets Ophold for dine Piger.

Copyright 2022 Tamil Bible Resources.