Proverbs - 30

Tip: To view chapters clear the search box

1.ahf;Nfapd; Fkhudhfpa M$h; vd;Dk; GU\d; <j;jpNaYf;F trdpj;J> <j;jpNaYf;Fk; CfhYf;Fk; ciuj;j cgNjr thf;fpaq;fshtd:
  Massaiten Agur, Jakes Søns ord. Manden siger: Træt har jeg slidt mig, Gud, træt har jeg slidt mig, Gud, jeg svandt hen;
2.kD\nuy;yhhpYk; ehd; %ld;@ kD\Uf;Nfw;w Gj;jp vdf;F ,y;iy.
  thi jeg er for dum til at regnes for Mand, Mands Vid er ikke i mig;
3.ehd; Qhdj;ijf; fw;fTk; ,y;iy@ ghpRj;jhpd; mwpit mwpe;Jnfhs;sTk; ,y;iy.
  Visdom lærte jeg ej, den Hellige lærte jeg ikke at kende.
4.thdj;Jf;F Vwpapwq;fpdth; ahh;? fhw;iwj; jkJ ifg;gpbfspy; mlf;fpdth; ahh;? jz;zPh;fis t];jpuj;jpNy fl;bdth; ahh;? G+kpapd; vy;iyfisnay;yhk; ];jhgpj;jth; ahh;? mtUila ehkk; vd;d? mth; FkhuDila ehkk; vd;d? mij mwpthNah?
  Hvo opsteg til Himlen og nedsteg igen, hvo samlede Vinden i sine Næver, hvo bandt Vandet i et Klæde, hvo greb fat om den vide Jord? Hvad er hans Navn og hans Søns Navn? Du kender det jo.
5.NjtDila trdnky;yhk; Glkplg;gl;litfs;@ jk;ik mz;bf;nfhs;Sfpwth;fSf;F mth; Nflfkhdth;.
  Al Guds Tale er ren, han er Skjold for dem, der lider på ham.
6.mtUila trdq;fNshL xd;iwAk; $l;lhNj> $l;bdhy; mth; cd;idf; fbe;Jnfhs;Sthh;> eP ngha;adhtha;.
  Læg intet til hans Ord, at han ikke skal stemple dig som Løgner.
7.,uz;L kD ck;kplj;jpy; Nfl;fpNwd;@ ehd; khpf;Fk;ghpae;jKk; mitfis vdf;F kWf;fhky; jhUk;.
  Tvende Ting har jeg bedet dig om, nægt mig dem ej, før jeg dør:
8.khiaiaAk; ngha;trdpg;igAk; vdf;Fj; J}ug;gLj;Jk;@ jhpj;jpuj;ijAk; IRthpaj;ijAk; vdf;Ff; nfhlhjpUg;gPuhf.
  Hold Svig og Løgneord fra mig: giv mig hverken Armod eller Rigdom, men lad mig nyde mit tilmålte Brød,
9.ehd; ghpG+uzk; milfpwjpdhy; kWjypj;J> fh;j;jh; ahh; vd;W nrhy;yhjgbf;Fk;@ jhpj;jpug;gLfpwjpdhy; jpUb> vd; NjtDila ehkj;ij tPzpNy toq;fhjgbf;Fk;> vd; gbia vdf;F mse;J vd;idg; Ngh\pj;jUSk;.
  at jeg ikke skal blive for mæt og fornægte og sige: "Hvo er HERREN?" eller blive for fattig og stjæle og volde min Guds Navn Men.
10.v[khdplj;jpy; mtDila Ntiyf;fhud;Nky; Fw;wQ;Rkj;jhNj@ mtd; cd;idr; rgpg;ghd;> eP Fw;wthspahff; fhzg;gLtha;.
  Bagtal ikke en Træl for hans Herre, at han ikke forbander dig, så du må bøde.
11.jq;fs; jfg;gidr; rgpj;Jk;> jq;fs; jhia MrPh;tjpahkYk; ,Uf;fpw re;jjpahUKz;L.
  Der findes en Slægt, som forbander sin Fader og ikke velsigner sin Moder,
12.jhq;fs; mOf;fwf; fOtg;glhkypUe;Jk;> jq;fs; ghh;itf;Fr; Rj;jkhfj; Njhd;Wfpw re;jjpahUKz;L.
  en Slægt, der tykkes sig ren og dog ej har tvættet Snavset af sig,
13.NtnwhU re;jjpahUKz;L@ mth;fs; fz;fs; vj;jid Nkl;bikAk; mth;fs; ,ikfs; vj;jid newpg;Gkhditfs;.
  en Slægt med de stolteste Øjne, hvis Blikke er fulde af Hovmod.
14.Njrj;jpy; rpWikahdth;fisAk; kD\hpy; vspikahdth;fisAk; gl;rpg;gjw;Ff; fl;fq;fisnahj;j gw;fisAk; fj;jpfisnahj;j filtha;g;gw;fisAKila re;jjpahUKz;L.
  en Slægt, hvis Tænder er Sværd hvis Kæber er skarpe Knive, så de æder de arme ud af Landet, de fattige ud af Menneskers Samfund.
15.jh> jh> vd;fpw ,uz;L Fkhuj;jpfs; ml;ilf;F cz;L. jpUg;jpailahj %d;Wz;L> NghJk; vd;W nrhy;yhj ehd;FKz;L.
  Blodiglen har to Døtre: Givhid, Givhid! Der er tre, som ikke kan mættes, fire, som aldrig får nok:
16.mitahtd: ghjhsKk>; kyl;Lf; fh;g;gKk;> jz;zPuhy; jpUg;jpailahj epyKk;> NghJnkd;W nrhy;yhj mf;fpdpANk.
  Dødsriget og det golde Moderliv, Jorden, som aldrig mættes af Vand, og Ilden, som aldrig får nok.
17.jfg;gidg; ghpahrk;gz;zp> jhapd; fl;lisia mrl;ilgz;Zfpw fz;iz ejpapd; fhfq;fs; gpLq;Fk;> fOfpd; FQ;Rfs; jpd;Dk;.
  Den, som håner sin Fader og spotter sin gamle Moder, hans Øje udhakker Bækkens Ravne, Ørneunger får det til Æde.
18.vdf;F kpfTk; Mr;rhpakhditfs; %d;Wz;L> vd; Gj;jpf;nfl;lhjitfs; ehd;FKz;L.
  Tre Ting undres jeg over, fire fatter jeg ikke:
19.mitahtd: Mfhaj;jpy; fOfpDila topAk;> fd;kiyapd;Nky; ghk;gpDila topAk;> eLf;flypy; fg;gypDila topAk;> xU fd;dpifia ehba kD\Dila topANk.
  Ørnens Vej på Himlen, Slangens Vej på Klipper, Skibets Vej på Havet, Mandens Vej til den unge Kvinde.
20.mg;gbNa tpgrhu];jphPapDila topAk; ,Uf;fpwJ@ mts; jpd;W> jd; thiaj; Jilj;J@ ehd; xU ghtKk; nra;atpy;iy vd;ghs;.
  Så er en Ægteskabsbryderskes Færd: Hun spiser og tørrer sig om Munden og siger: "Jeg har ikke gjort noget ondt!"
21.%d;wpdpkpj;jk; G+kp rQ;ryg;gLfpwJ> ehd;ifAk; mJ jhq;fkhl;lhJ.
  Under tre Ting skælver et Land, fire kan det ikke bære:
22.murhSfpw mbikapdpepkpj;jKk;> Ngh[dj;jhy; jpUg;jpahd %ldpdpkpj;jKk;>
  En Træl, når han gøres til Konge, en Nidding, når han spiser sig mæt,
23.giff;fg;glj;jf;ftshapUe;Jk;> GU\Df;F tho;f;ifg;gl;l ];jphPapdpkpj;jKk;> jd; ehr;rpahUf;Fg; gjpyhf ,y;yhshFk; mbikg;ngz;zpdpkpj;jKNk.
  en bortstødt Hustru, når hun bliver gift, en Trælkvinde, når hun arver sin Frue.
24.G+kpapy; rpwpaitfshapUe;Jk;> kfh QhdKs;sitfs; ehd;Fz;L.
  Fire på Jorden er små, visere dog end Vismænd:
25.mitahtd: mw;gkhd n[e;JthapUe;Jk;> Nfhilfhyj;jpNy jq;fs; Mfhuj;ijr; rk;ghjpf;fpw vWk;Gk;>
  Myrerne, de er et Folk uden Styrke, samler dog Føde om Somren;
26.rj;Jtkw;w n[e;JthapUe;Jk;> jq;fs; tPl;ilf; fd;kiyapNy Njhz;bitf;Fk; FopKry;fSk;>
  Klippegrævlinger, et Folk uden Magt, bygger dog Bolig i Klipper;
27.uh[h ,y;yhjpUe;Jk;> gTQ;R gTQ;rha;g; Gwg;gLfpw ntl;Lf;fpspfSk;>
  Græshopper, de har ej Konge, drager dog ud i Rad og Række;
28.jd; iffspdhy; tiyiag; gpd;dp> murh; mukidfspypUf;fpw rpye;jpg; G+r;rpANk.
  Firbenet, det kan man gribe med Hænder, er dog i Kongers Paladser.
29.tpNehjkha; mbitj;J elf;fpwitfs; %d;Wz;L@ tpNehj eilAs;sitfs; ehYKz;L.
  Tre skrider stateligt frem, fire har statelig Gang:
30.mitahtd: kpUfq;fspy; rThpakhdJk; xd;Wf;Fk; gpd;dpilahjJkhfpa rpq;fKk;>
  Løven, Kongen blandt Dyrene, som ikke viger for nogen;
31.Nghh;f;FjpiuAk;> nts;shl;Lf;flhTk;> xUtUk; vjph;f;ff;$lhj uh[hTNk.
  en sadlet Stridshest, en Buk, en Konge midt i sin Hær.
32.eP Nkl;bikahdjpdhy; igj;jpakha; ele;J> Jh;r;rpe;jidAs;stdhapUe;jhahdhy;> ifapdhy; thia %L.
  Har du handlet som Dåre i Overmod, tænker du ondt, da Hånd for Mund!
33.ghiyf; filjy; ntz;nziag; gpwg;gpf;Fk;@ %f;ifg; gpirjy; ,uj;jj;ijg; gpwg;gpf;Fk;@ mg;gbNa Nfhgj;ijf; fpz;btpLjy; rz;iliag; gpwg;gpf;Fk;.
  Thi Tryk på Mælk giver Ost, Tryk på Næsen Blod og Tryk på Vrede Trætte.

Copyright 2023 Tamil Bible Resources.