Proverbs - 19

Tip: To view chapters clear the search box

1.khWghlhd cjLfSs;s %lidg;ghh;f;fpYk;> cj;jkdha; elf;fpw jhpj;jpuNd thrp.
  Bedre Fattigmand med lydefri færd end en, som går Krogveje, er han end rig.
2.Mj;Jkh mwptpy;yhkypUg;gJ ey;yjy;y@ fhy; Jhpjkhdtd; jg;gp elf;fpwhd;.
  At mangle Kundskab er ikke godt, men den træder fejl, som har Hastværk.
3.kD\Dila kjpaPdk; mtd; topiaj; jhWkhwhf;Fk;@ vd;whYk; mtd; kdk; fh;j;jUf;F tpNuhjkha;j; jhq;fyilAk;.
  Et Menneskes Dårskab øder hans Vej, men på HERREN vredes hans Hjerte.
4.nry;tk; mNef rpNefpjiur; Nrh;f;Fk;@ jhpj;jpuNdh jd; rpNefpjdhYk; nefpog;gLthd;.
  Gods skaffer mange Venner, den ringe skiller hans Ven sig fra.
5.ngha;r;rhl;rpf;fhud; Mf;fpidf;Fj; jg;ghd;@ ngha;fisg; NgRfpwtDk; jg;Gtjpy;iy.
  Det falske Vidne undgår ej Straf; den slipper ikke, som farer med Løgn.
6.gpuGtpd; jiaia mNefh; tUe;jpf; Nfl;ghh;fs;@ nfhilnfhLf;fpwtDf;F vtDk; rpNefpjd;.
  Mange bejler til Stormands Yndest, og alle er Venner med gavmild Mand.
7.jhpj;jpuid mtDila rNfhjuh; vy;yhUk; giff;fpwhh;fNs> vj;jid mjpfkha; mtd; rpNefpjh; mtDf;Fj; J}ukhthh;fs;@ mth;fSila thh;j;ijfis mtd; ehLfpwhd;> mitfNsh ntWk; thh;j;ijfNs.
  Fattigmands Frænder hader ham alle, end mere skyr hans Venner ham da. Ej frelses den, som jager efter Ord.
8.Qhdj;ijg; ngw;Wf;nfhs;Sfpwtd; jd; Mj;Jkhitr; rpNefpf;fpwhd;@ Gj;jpiaf; fhf;fpwtd; ed;ikailthd;.
  Den, der vinder Vid, han elsker sin Sjæl, og den, der vogter på Indsigt, får Lykke.
9.ngha;r;rhl;rpf;fhud; Mf;fpidf;Fj; jg;ghd;@ ngha;fisg; NgRfpwtd; ehrkilthd;.
  Det falske Vidne undgår ej Straf, og den, der farer med Løgn, går under.
10.%lDf;Fr; nry;tk; jfhJ@ gpuGf;fis Mz;Lnfhs;tJ mbikf;F vt;tsTk; jfhJ.
  Vellevned sømmer sig ikke for Tåbe, end mindre for Træl at herske over Fyrster.
11.kD\Dila tpNtfk; mtd; Nfhgj;ij mlf;Fk;@ Fw;wj;ij kd;dpg;gJ mtDf;F kfpik.
  Klogskab gør Mennesket sindigt, hans Ære er at overse Brøde.
12.uh[htpd; Nfhgk; rpq;fj;jpd; nfh;r;rpg;Gf;Fr; rkhdk;@ mtDila jia Gy;ypd;Nky; nga;Ak; gdpNghypUf;Fk;.
  Som Brøl af en Løve er Kongens Vrede, som Dug på Græs er hans Gunst.
13.%ldhfpa kfd; jd; jfg;gDf;F kpFe;j Jf;fk;@ kidtpapd; rz;ilfs; Xahj xOf;F.
  Tåbelig Søn er sin Faders Ulykke, Kvindekiv er som ustandseligt Tagdryp.
14.tPLk; M];jpAk; gpjhf;fs; itf;Fk; Rje;jpuk;@ Gj;jpAs;s kidtpNah fh;j;jh; mUSk; <T.
  Hus og Gods er Arv efter Fædre, en forstandig Hustru er fra HERREN.
15.Nrhk;gy; J}q;fptpog;gz;Zk;@ mrjpahdtd; gl;bdpahapUg;ghd;.
  Dovenskab sænker i Dvale, den lade Sjæl må sulte.
16.fl;lisiaf; fhj;Jf;nfhs;Sfpwtd; jd; Mj;Jkhitf; fhf;fpwhd;@ jd; topfis mtkjpf;fpwtd; rhthd;.
  Den vogter sin Sjæl, som vogter på Budet, men skødesløs Vandel fører til Død.
17.Viof;F ,uq;Ffpwtd; fh;j;jUf;Ff; fld;nfhLf;fpwhd;@ mtd; nfhLj;jij mth; jpUk;gf;; nfhLg;ghh;.
  Er man god mod den ringe, låner man HERREN, han gengælder en, hvad godt man har gjort.
18.ek;gpf;ifapUf;Fkl;Lk; cd; kfidr; rpl;irnra;@ MdhYk; mtidf; nfhy;y cd; Mj;Jkhit vOk;gnthl;lhNj.
  Tugt din Søn, imens der er Håb, ellers stiler du efter at slå ham ihjel.
19.fLq;Nfhgp Mf;fpidf;Fs;shthd;@ eP mtidj; jg;Gtpj;jhy; jpUk;gTk; jg;Gtpf;fNtz;bajha; tUk;.
  Den, som er hidsig, må bøde, ved Skånsel gør man det værre.
20.cd; me;jpafhyj;jpy; eP QhdKs;stdhapUf;Fk;gb> MNyhridiaf;Nfl;L> Gj;jpkjpia Vw;Wf;nfhs;.
  Hør på Råd og tag ved Lære, så du til sidst bliver viis.
21.kD\Dila ,Ujaj;jpd; vz;zq;fs; mNefk;@ MdhYk; fh;j;jUila NahridNa epiyepw;Fk;.
  I Mands Hjerte er mange Tanker, men HERRENs Råd er det, der står fast.
22.ed;iknra;a kD\d; nfhz;bUf;Fk; MirNa jia@ ngha;aidg; ghh;f;fpYk; jhpj;jpuNd thrp.
  Vinding har man af Godhed, hellere fattig end Løgner.
23.fh;j;jUf;Fg; gag;gLjy; [PtDf;NfJthdJ@ mij mile;jtd; jpUg;jpaile;J epiyj;jpUg;ghd;@ jPik mtid mZfhJ.
  HERRENs Frygt er Vej til Liv, man hviler mæt og frygter ej ondt.
24.Nrhk;Ngwp jd; ifiaf; fyj;jpNy itj;J> mijj; jpUk;gj; jd; thaz;ilf;F vLf;fhkypUf;fpwhd;.
  Den lade rækker til Fadet, men fører ej Hånden til Munden.
25.ghpahrf;fhuid mb> mg;nghOJ Ngij vr;rhpf;fg;gLthd;@ Gj;jpkhidf; fbe;Jnfhs;> mtd; mwpTs;stdhthd;.
  Får Spottere Hug, bliver tankeløs klog, ved Revselse får den forstandige Kundskab.
26.jd; jfg;gidf; nfhs;isabj;J> jd; jhiaj; Juj;jptpLfpwtd;> ,yr;iriaAk; mtkhdj;ijAk; cz;lhf;Ffpw kfd;.
  Mishandle Fader og bortjage Moder gør kun en dårlig, vanartet Søn.
27.vd; kfNd> mwpitj; jUk; thh;j;ijfis tpl;L tpyfr;nra;Ak; Nghjfq;fis eP NfshNj.
  Hør op, min Søn, med at høre på Tugt og så fare vild fra Kundskabsord.
28.Ngypahspd; rhl;rpf;fhud; epahaj;ij epe;jpf;fpwhd;@ Jd;khh;f;fUila tha; mf;fpukj;ij tpOq;Fk;.
  Niddingevidne spotter Retten, gudløses Mund er glubsk efter Uret.
29.ghpahrf;fhuUf;Fj; jz;lidfSk;> %lUila KJFf;F mbfSk; Maj;jkhapUf;fpwJ.
  Slag er rede til Spottere, Hug til Tåbers Ryg.

Copyright 2024 Tamil Bible Resources.