Proverbs - 4

Tip: To view chapters clear the search box

1.gps;isfNs> ePq;fs; jfg;gd; Nghjfj;ijf; Nfl;L> Gj;jpia milAk;gb ftdpAq;fs;.
  Hør, I sønner, på en Faders lyt til for at vinde Forstand;
2.ehd; cq;fSf;F ew;Nghjfj;ijj; jUfpNwd;@ vd; cgNjrj;ij tplhjpUq;fs;.
  thi gavnlig Viden giver jeg jer, slip ej hvad jeg har lært jer.
3.ehd; vd; jfg;gDf;Fg; gphpakhd FkhuDk;> vd; jha;f;F kpfTk; mUikahd xNu gps;isAkhdtd;.
  Da jeg var min Faders Dreng, min Moders Kælebarn og eneste,
4.mth; vdf;Fg; Nghjpj;Jr; nrhd;dJ: cd; ,Ujak; vd; thh;j;ijfisf; fhj;Jf;nfhs;sf;fltJ@ vd; fl;lisfisf; iff;nfhs;> mg;nghOJ gpiog;gha;.
  lærte han mig og sagde: Lad dit Hjerte gribe om mine Ord, vogt mine Bud, så skal du leve;
5.Qhdj;ijr; rk;ghjp> Gj;jpiaAk; rk;ghjp@ vd; thapd; thh;j;ijfis kwthkYk; tpl;L tpyfhkYk; ,U.
  køb Visdom, køb Forstand, du glemme det ikke, vend dig ej bort fra min Munds Ord;
6.mij tplhNj> mJ cd;idj; jw;fhf;Fk;@ mjpd;Nky; gphpakhapU> mJ cd;idf; fhj;Jf;nfhs;Sk;.
  slip den ikke, så vil den vogte dig, elsk den, så vil den værne dig!
7.QhdNk Kf;fpak;> Qhdj;ijr; rk;ghjp@ vd;dj;ijr; rk;ghjpj;jhYk; Gj;jpiar; rk;ghjpj;Jf;nfhs;.
  Køb Visdom for det bedste, du ejer, køb Forstand for alt, hvad du har;
8.eP mij Nkd;ikg;gLj;J> mJ cd;id Nkd;ikg;gLj;Jk;@ eP mijj; jOtpf;nfhz;lhy;> mJ cd;idf; fdk;gz;Zk;.
  hold den højt, så bringer den dig højt til Vejrs, den bringer dig Ære, når du favner den;
9.mJ cd; jiyf;F myq;fhukhd Kbiaf; nfhLf;Fk;@ mJ kfpikahd fph;Plj;ij cdf;Fr; #l;Lk;.
  den sætter en yndig Krans på dit Hoved; den rækker dig en dejlig Krone.
10.vd; kfNd> Nfs;> vd; thh;j;ijfis Vw;Wf;nfhs;@ mg;nghOJ cd; MArpd; tU\q;fs; mjpfkhFk;.
  Hør, min Søn, tag imod mine Ord, så bliver dine Leveår mange.
11.Qhdkhh;f;fj;ij ehd; cdf;Fg; Nghjpj;Njd;@ nrt;itahd ghijfspNy cd;id elj;jpNdd;.
  Jeg viser dig Visdommens Vej, leder dig ad Rettens Spor;
12.eP mitfspy; elf;Fk;NghJ cd; eilfSf;F ,Lf;fz; cz;lhtjpy;iy@ eP mitfspy; XbdhYk; ,lwkhl;lha;.
  når du går, skal din Gang ej hæmmes, og løber du, snubler du ikke;
13.Gj;jpkjpia cWjpaha;g; gw;wpf;nfhs;> mij tpl;LtplhNj@ mijf; fhj;Jf;nfhs;> mJNt cdf;F [Ptd;.
  hold fast ved Tugt, lad den ikke fare, tag Vare på den, thi den er dit Liv.
14.Jd;khh;f;fUila ghijapy; gpuNtrpahNj@ jPNahUila topapy; elthNj.
  Kom ikke på gudløses Sti, skrid ej frem ad de ondes Vej.
15.mij ntWj;JtpL> mjpd; topaha;g; NghfhNj@ mij tpl;L tpyfpf; fle;JNgh.
  sky den og følg den ikke, vig fra den, gå udenom;
16.nghy;yhg;Gr; nra;jhnyhopa mth;fSf;F epj;jpiu tuhJ@ mth;fs; ahiuahfpYk; tpog;gz;zhjpUe;jhy; mth;fs; J}f;fk; fiye;JNghk;.
  thi de sover ikke, når de ikke har syndet, og Søvnen flyr dem, når de ej har bragt Fald.
17.mth;fs; Mfhkpaj;jpd; mg;gj;ijg; Grpj;J> nfhLikapd; ,urj;ijf; Fbf;fpwhh;fs;.
  Thi de æder Gudløsheds Brød og drikker Urettens Vin.
18.ePjpkhd;fSila ghij eLg;gfy;tiuf;Fk; mjpfkjpfkha;g; gpufhrpf;fpw #hpag;gpufhrk;NghypUf;Fk;.
  men retfærdiges Sti er som strålende Lys, der vokser i Glans til højlys Dag:
19.Jd;khh;f;fUila ghijNah fhhpUisg;NghypUf;Fk;@ jhq;fs; ,lWtJ ,d;djpy; vd;W mwpahh;fs;.
  Gudløses Vej er som Mørket, de skønner ej, hvad de snubler over,
20.vd; kfNd> vd; thh;j;ijfisf; ftdp@ vd; trdq;fSf;F cd; nrtpiar; rha;.
  Mærk dig, min Søn, mine Ord, bøj Øret til, hvad jeg siger;
21.mitfs; cd; fz;fis tpl;Lg; gphpahjpUg;gjhf@ mitfis cd; ,Ujaj;Jf;Fs;Ns fhj;Jf;nfhs;.
  det slippe dig ikke af Syne, du vogte det dybt i dit Hjerte;
22.mitfisf; fz;Lgpbf;fpwth;fSf;F mitfs; [PtDk;> mth;fs; clYf;nfy;yhk; MNuhf;fpaKkhk;.
  thi det er Liv for dem, der finder det, Helse for alt deres Kød.
23.vy;yhf; fhtNyhLk; cd; ,Ujaj;ijf; fhj;Jf;nfhs;> mjdplj;jpdpd;W [PtCw;W Gwg;gLk;.
  Vogt dit Hjerte mer end alt andet, thi derfra udspringer Livet.
24.thapd; jhWkhWfis cd;id tpl;lfw;wp> cjLfspd; khWghl;il cdf;Fj; J}ug;gLj;J.
  Hold dig fra Svig med din Mund, lad Læbernes Falskhed være dig fjern.
25.cd; fz;fs; Neuha; Nehf;ff;fltJ@ cd; fz;zpikfs; cdf;FKd;Nd nrt;itahag;; ghh;f;ff;fltJ.
  Lad dine Øjne se lige ud, dit Blik skue lige frem;
26.cd; fhy; eiliar; rPh;J}f;fpg;ghh;@ cd; topfnsy;yhk; epiytug;gl;bUg;gjhf.
  gå ad det lige Spor, lad alle dine Veje sigte mod Målet;
27.tyJGwkhtJ ,lJGwkhtJ rhahNj@ cd; fhiyj; jPikf;F tpyf;Fthahf.
  bøj hverken til højre eller venstre, lad Foden vige fra ondt!

Copyright 2020 Tamil Bible Resources.