Proverbs - 2

Tip: To view chapters clear the search box

1.vd; kfNd> eP cd; nrtpia Qhdj;jpw;Fr; rha;j;J> cd; ,Ujaj;ijg; Gj;jpf;F mikag;gz;Zk;nghUl;L>
  Min Søn, når du tager imod mine ord og gemmer mine Pålæg hos dig,
2.eP vd; thh;j;ijfis Vw;Wf;nfhz;L> vd; fl;lisfis cd;dplj;jpy; gj;jpug;gLj;jp>
  idet du låner Visdom Øre og bøjer dit Hjerte til Indsigt,
3.Qhdj;ij th vd;W $g;gpl;L> Gj;jpiar; rj;jkpl;L mioj;J>
  ja, kalder du på Forstanden og løfter din Røst efter Indsigt,
4.mij nts;spiag;Nghy; ehb> Gijay;fisj; NjLfpwJNghy; NjLthahfpy;>
  søger du den som Sølv og leder den op som Skatte,
5.mg;nghOJ fh;j;jUf;Fg; gag;gLjy; ,d;dnjd;W eP czh;e;J> Njtid mwpAk; mwpitf; fz;liltha;.
  da nemmer du HERRENs Frygt og vinder dig Kundskab om Gud.
6.fh;j;jh; Qhdj;ijj; jUfpwhh;@ mth; thapdpd;W mwpTk; Gj;jpAk; tUk;.
  Thi HERREN, han giver Visdom, fra hans Mund kommer Kundskab og Indsigt.
7.mth; ePjpkhd;fSf;nfd;W nka;Q;Qhdj;ij itj;Jitj;jpUf;fpwhh;;@ cj;jkkha; elf;fpwth;fSf;F mth; NflfkhapUf;fpwhh;.
  Til retsindige gemmer han Lykke, han er Skjold for alle med lydefri Vandel,
8.mth; epahaj;jpd; newpfisj; jw;fhj;J> jk;Kila ghpRj;jthd;fspd; ghijiaf; fhg;ghw;Wfpwhh;.
  idet han værner Rettens Stier og vogter sine frommes Vej.
9.mg;nghOJ ePjpiaAk;> epahaj;ijAk;> epjhdj;ijAk;> rfy ey;topfisAk; mwpe;Jnfhs;Stha;.
  Da nemmer du Retfærd, Ret og Retsind, hvert et Spor, som er godt.
10.Qhdk; cd; ,Ujaj;jpy; gpuNtrpj;J> mwpT cd; Mj;JkhTf;F ,d;gkhapUf;Fk;NghJ>
  Thi Visdom kommer i dit Hjerte, og Kundskab er liflig for din Sjæl;
11.ey;Nahrid cd;idf; fhg;ghw;Wk;> Gj;jp cd;idg; ghJfhf;Fk;.
  Kløgt skal våge over dig, Indsigt være din Vogter -
12.mjpdhy; eP Jd;khh;f;fDila topf;Fk;> khWghL NgRfpw kD\Df;Fk;>
  idet den frier dig fra den ondes Vej, fra Folk, hvis Ord kun er vrange, -
13.me;jfhu topfspy; elf;f ePjpnewpfis tpl;L>
  som går fra de lige Stier for at vandre på Mørkets Veje.
14.jPiknra;a kfpo;e;J> Jd;khh;f;fUila khWghLfspy; fsp$Ufpwth;fSf;Fk;>
  som glæder sig ved at gøre ondt og jubler over vrangt og ondt,
15.khWghlhd ghijfspYk; Nfhzyhd topfspYk; elf;fpwth;fSf;Fk; eP jg;Gtpf;fg;gLtha;.
  de, som går krogede Stier og følger bugtede Spor -
16.jd; ,stajpd; ehafid tpl;L> jd; NjtDila cld;gbf;ifia kwe;J>
  idet den frier dig fra Andenmands Hustru, fra fremmed Kvinde med sleske Ord,
17.,r;rfkhd thh;j;ijfisg;NgRk; me;epa ngz;zhfpa gu];jphPf;Fk; jg;Gtpf;fg;gLtha;.
  der sviger sin Ungdoms Ven og glemmer sin Guds Pagt;
18.mtSila tPL kuzj;Jf;Fk;> mtSila ghijfs; khpj;Njhhplj;jpw;Fk; rha;fpwJ.
  thi en Grav til Døden er hendes Hus, til Skyggerne fører hendes Spor;
19.mtsplj;jpy; Nghfpwth;fspy; xUtUk; jpUk;Gfpwjpy;iy> [Ptghijfspy; te;J NrUfpwJkpy;iy.
  tilbage vender ingen, som går ind til hende, de når ej Livets Stier
20.Mjyhy; eP ey;yth;fspd; topapNy ele;J> ePjpkhd;fspd; ghijfisf; fhj;Jf;nfhs;thahf.
  at du må vandre de godes Vej og holde dig til de retfærdiges Stier;
21.nrt;itahdth;fs; G+kpapNy thrk;gz;Zthh;fs;@ cj;jkh;fs; mjpNy jq;fpapUg;ghh;fs;.
  thi retsindige skal bo i Landet, lydefri levnes deri,
22.Jd;khh;f;fNuh G+kpapypUe;J mWg;Gz;LNghthh;fs;@ JNuhfpfs; mjpy; ,uhjgbf;F eph;%ykhthh;fs;.
  men gudløse ryddes af Landet, troløse rykkes derfra.

Copyright 2023 Tamil Bible Resources.