Proverbs - 14

Tip: To view chapters clear the search box

1.Gj;jpAs;s ];jphP jd; tPl;ilf; fl;Lfpwhs;@ Gj;jpapy;yhj ];jphPNah jd; iffspdhy; mij ,bj;Jg;NghLfpwhs;.
  Visdom bygger sit hus,dårskabs hænder river det ned.
2.epjhdkha; elf;fpwtd; fh;j;jUf;Fg; gag;gLfpwhd;@ jd; topfspy; jhWkhwhdtNdh mtiu myl;rpak;gz;Zfpwhd;.
  Hvo redeligt vandrer, frygter HERREN, men den, som går Krogveje, agter ham ringe.
3.%ld; thapNy mtd; mfe;ijf;Nfw;w kpyhWz;L@ Qhdthd;fspd; cjLfNsh mth;fisf; fhg;ghw;Wk;.
  I Dårens Mund er Ris til hans Ryg, for de vise står Læberne Vagt.
4.vUJfspy;yhj ,lj;jpy; fsQ;rpak; ntWikahapUf;Fk;@ fhisfspd; ngyj;jpdhNyh kpFe;j tuj;Jz;L.
  Når der ikke er Okser, er Laden tom, ved Tyrens Kraft bliver Høsten stor.
5.nka;r;rhl;rpf;fhud; ngha;nrhy;yhd;@ ngha;r;rhl;rpf;fhuNdh ngha;fis CJfpwhd;.
  Sanddru Vidne lyver ikke, det falske Vidne farer med Løgn.
6.ghpahrf;fhud; Qhdj;ijj; NjbAk; fz;Lgpbahd;@ Gj;jpAs;stDf;Nfh mwpT Nyrha; tUk;.
  Spotter søger Visdom, men finder den ikke, til Kundskab kommer forstandig let.
7.%lDila Kfj;Jf;F tpyfpg;Ngh@ mwpTs;s cjLfis mq;Nf fhzha;.
  Gå fra en Mand, som er en Tåbe, der mærker du intet til Kundskabs Læber.
8.jd; topiar; rpe;jpj;Jf;nfhs;tJ tpNtfpapd; Qhdk;@ %lh;fSila tQ;ridNah %lj;jdk;.
  Den kloge i sin Visdom er klar på sin Vej, men Tåbers Dårskab er Svig.
9.%lh; ghtj;ijf;Fwpj;Jg; ghpahrk;gz;Zfpwhh;fs;@ ePjpkhd;fSf;Fs;Ns jia cz;L.
  Med Dårer driver Skyldofret Spot, men Velvilje råder iblandt retsindige.
10.,Ujaj;jpd; frg;G ,Ujaj;jpw;Nf njhpAk;@ mjpd; kfpo;r;rpf;F me;epad; cle;ijahfhd;.
  Hjertet kender sin egen Kvide, fremmede blander sig ej i dets Glæde.
11.Jd;khh;f;fDila tPL mopAk;@ nrk;ikahdtDila $lhuNkh nropf;Fk;.
  Gudløses Hus lægges øde, retsindiges Telt står i Blomst.
12.kD\Df;Fj; nrk;ikaha;j; Njhd;Wfpwtop cz;L@ mjpd; KbNth kuz topfs;.
  Mangen Vej synes Manden ret, og så er dens Ende dog Dødens Veje.
13.eifg;gpYk; kdJf;Fj; Jf;fKz;L@ me;j kfpo;r;rpapd; KbT rQ;ryk;.
  Selv under Latter kan Hjertet lide, og Glædens Ende er Kummer.
14.gpd;thq;Fk; ,UjaKs;std; jd; topfspNyAk;@ ey;y kD\Ndh jd;dpNy jhDk; jpUg;jpailthd;.
  Af sine Veje mættes den frafaldne, af sine Gerninger den, som er god.
15.Ngijahdtd; ve;j thh;j;ijiaAk; ek;Gthd;@ tpNtfpNah jd; eilapd;Nky; ftdkhapUf;fpwhd;.
  Den tankeløse tror hvert Ord, den kloge overtænker sine Skridt.
16.QhdKs;std; gae;J jPikf;F tpyFfpwhd;@ kjpaPdNdh %h;f;fq;nfhz;L JzpfukhapUf;fpwhd;.
  Den vise ængstes og skyr det onde, Tåben buser sorgløs på.
17.Kw;Nfhgp kjpNfl;ilr; nra;thd;@ Jh;r;rpe;jidf;fhud; ntWf;fg;gLthd;.
  Den hidsige bærer sig tåbeligt ad, man hader rænkefuld Mand.
18.Ngijah; Gj;jpaPdj;ijr; Rje;jhpf;fpwhh;fs;@ tpNtfpfNsh mwptpdhy; Kb#l;lg;gLfpwhh;fs;.
  De tankeløse giver dårskab i Arv, de kloge efterlader sig Kundskab.
19.jPNahh; ey;NyhUf;F Kd;ghfTk;> Jd;khh;f;fh; ePjpkhd;fSila thrw;gbfspYk; FdptJz;L.
  Onde må bukke for gode, gudløse stå ved retfærdiges Døre.
20.jhpj;jpud; jdf;fLj;jtdhYk; giff;fg;gLfpwhd;@ IRthpathDf;Nfh mNef rpNefpjUz;L.
  Fattigmand hades endog af sin Ven, men Rigmands Venner er mange.
21.gpwid mtkjpf;fpwtd; ghtQ;nra;fpwhd;@ jhpj;jpuDf;F ,uq;FfpwtNdh ghf;fpakilthd;.
  Den, der foragter sin Næste, synder, lykkelig den, der har Medynk med arme.
22.jPikia Nahrpf;fpwth;fs; jtWfpwhh;fsy;yNth? ed;ikia Nahrpf;fpwth;fSf;Nfh fpUigAk; rj;jpaKKz;L.
  De, som virker ondt, farer visselig vild; de, som virker godt, finder Nåde og Trofasthed.
23.rfy gpuahrj;jpdhYk; gpuNah[dKz;L@ cjLfspd; Ngr;Nrh tWikia khj;jpuk; jUk;.
  Ved al Slags Møje vindes der noget, Mundsvejr volder kun Tab.
24.QhdpfSf;F Kb mth;fs; nry;tk;@ %lhpd; kjpaPdk; %lj;jdNk.
  De vises Krone er Kløgt, Tåbers Krans er Dårskab.
25.nka;r;rhl;rp nrhy;Yfpwtd; caph;fis ,ul;rpf;fpwhd;@ tQ;ridf;fhuNdh ngha;fis CJfpwhd;.
  Sanddru Vidne frelser Sjæle; den, som farer med Løgn, bedrager.
26.fh;j;jUf;Fg; gag;gLfpwtDf;Fj; jplek;gpf;if cz;L@ mtd; gps;isfSf;Fk; milf;fyk; fpilf;Fk;.
  Den stærkes Tillid er HERRENs Frygt, hans Sønner skal have en Tilflugt.
27.fh;j;jUf;Fg; gag;gLjy; [PtCw;W@ mjpdhy; kuzf;fz;zpfSf;Fj; jg;gyhk;.
  HERRENs Frygt er en Livsens Kilde, derved undgås Dødens Snarer.
28.[dj;jpul;rp uh[htpd; kfpik@ [df;FiwT jiytdpd; KwpT.
  At Folket er stort, er Kongens Hæder, Brist på Folk er Fyrstens Fald.
29.ePba rhe;jKs;std; kfhGj;jpkhd;@ Kw;NfhgpNah Gj;jpaPdj;ij tpsq;fg;gz;Zfpwhd;.
  Den sindige er rig på Indsigt, den heftige driver det vidt i Dårskab.
30.nrh];jkdk; clYf;F [Ptd;@ nghwhikNah vYk;GUf;fp.
  Sagtmodigt Hjerte er Liv for Legemet, Avind er Edder i Benene.
31.jhpj;jpuid xLf;Ffpwtd; mtid cz;lhf;fpdtiu epe;jpf;fpwhd;@ jhpj;jpuDf;Fj; jia nra;fpwtNdh mtiuf; fdk;gz;Zfpwhd;
  At kue den ringe er Hån mod hans Skaber, han æres ved Medynk med fattige.
32.Jd;khh;f;fd; jd; jPikapNy thhpf;nfhs;sg;gLthd;@ ePjpkhNdh jd; kuzj;jpNy ek;gpf;ifAs;std;.
  Ved sin Ondskab styrtes den gudløse, ved lydefri Færd er retfærdige trygge.
33.Gj;jpkhDila ,Ujaj;jpy; Qhdk; jq;Fk;: kjpaPdhplj;jpy; cs;sNjh ntspg;gLk;.
  Visdom bor i forstandiges Hjerte, i Tåbers Indre kendes den ikke.
34.ePjp [dj;ij cah;j;Jk;@ ghtNkh ve;j [dj;Jf;Fk; ,fo;r;rp.
  Retfærdighed løfter et Folk, men Synd er Folkenes Skændsel.
35.uh[htpd; jia tpNtfKs;s gzptpilf;fhud;NkypUf;Fk;@ mtDila NfhgNkh ,yr;irAz;lhf;Ffpwtd;NkypUf;Fk;.
  En klog Tjener har Kongens Yndest, en vanartet rammer hans Vrede.

Copyright 2023 Tamil Bible Resources.