Proverbs - 4

Tip: To view chapters clear the search box

1.gps;isfNs> ePq;fs; jfg;gd; Nghjfj;ijf; Nfl;L> Gj;jpia milAk;gb ftdpAq;fs;.
  Hoort, gij kinderen! de tucht des vaders, en merkt op, om verstand te weten.
2.ehd; cq;fSf;F ew;Nghjfj;ijj; jUfpNwd;@ vd; cgNjrj;ij tplhjpUq;fs;.
  Dewijl ik ulieden goede leer geve, verlaat mijn wet niet.
3.ehd; vd; jfg;gDf;Fg; gphpakhd FkhuDk;> vd; jha;f;F kpfTk; mUikahd xNu gps;isAkhdtd;.
  Want ik was mijns vaders zoon, teder, en een enige voor het aangezicht mijner moeder.
4.mth; vdf;Fg; Nghjpj;Jr; nrhd;dJ: cd; ,Ujak; vd; thh;j;ijfisf; fhj;Jf;nfhs;sf;fltJ@ vd; fl;lisfisf; iff;nfhs;> mg;nghOJ gpiog;gha;.
  Hij nu leerde mij, en zeide tot mij: Uw hart houde mijn woorden vast, onderhoud mijn geboden, en leef.
5.Qhdj;ijr; rk;ghjp> Gj;jpiaAk; rk;ghjp@ vd; thapd; thh;j;ijfis kwthkYk; tpl;L tpyfhkYk; ,U.
  Verkrijg wijsheid, verkrijg verstand; vergeet niet, en wijk niet van de redenen mijns monds.
6.mij tplhNj> mJ cd;idj; jw;fhf;Fk;@ mjpd;Nky; gphpakhapU> mJ cd;idf; fhj;Jf;nfhs;Sk;.
  Verlaat ze niet, en zij zal u behoeden; heb ze lief, en zij zal u bewaren.
7.QhdNk Kf;fpak;> Qhdj;ijr; rk;ghjp@ vd;dj;ijr; rk;ghjpj;jhYk; Gj;jpiar; rk;ghjpj;Jf;nfhs;.
  De wijsheid is het voornaamste; verkrijg dan wijsheid, en verkrijg verstand met al uw bezitting.
8.eP mij Nkd;ikg;gLj;J> mJ cd;id Nkd;ikg;gLj;Jk;@ eP mijj; jOtpf;nfhz;lhy;> mJ cd;idf; fdk;gz;Zk;.
  Verhef ze, en zij zal u verhogen; zij zal u vereren, als gij haar omhelzen zult.
9.mJ cd; jiyf;F myq;fhukhd Kbiaf; nfhLf;Fk;@ mJ kfpikahd fph;Plj;ij cdf;Fr; #l;Lk;.
  Zij zal uw hoofd een aangenaam toevoegsel geven, een sierlijke kroon zal zij u leveren.
10.vd; kfNd> Nfs;> vd; thh;j;ijfis Vw;Wf;nfhs;@ mg;nghOJ cd; MArpd; tU\q;fs; mjpfkhFk;.
  Hoor, mijn zoon! en neem mijn redenen aan, en de jaren des levens zullen u vermenigvuldigd worden.
11.Qhdkhh;f;fj;ij ehd; cdf;Fg; Nghjpj;Njd;@ nrt;itahd ghijfspNy cd;id elj;jpNdd;.
  Ik onderwijs u in den weg der wijsheid; ik doe u treden in de rechte sporen.
12.eP mitfspy; elf;Fk;NghJ cd; eilfSf;F ,Lf;fz; cz;lhtjpy;iy@ eP mitfspy; XbdhYk; ,lwkhl;lha;.
  In uw gaan zal uw tred niet benauwd worden, en indien gij loopt, zult gij niet struikelen.
13.Gj;jpkjpia cWjpaha;g; gw;wpf;nfhs;> mij tpl;LtplhNj@ mijf; fhj;Jf;nfhs;> mJNt cdf;F [Ptd;.
  Grijp de tucht aan, laat niet af; bewaar ze, want zij is uw leven.
14.Jd;khh;f;fUila ghijapy; gpuNtrpahNj@ jPNahUila topapy; elthNj.
  Kom niet op het pad der goddelozen, en treed niet op den weg der bozen.
15.mij ntWj;JtpL> mjpd; topaha;g; NghfhNj@ mij tpl;L tpyfpf; fle;JNgh.
  Verwerp dien, ga er niet door; wijk er van, en ga voorbij.
16.nghy;yhg;Gr; nra;jhnyhopa mth;fSf;F epj;jpiu tuhJ@ mth;fs; ahiuahfpYk; tpog;gz;zhjpUe;jhy; mth;fs; J}f;fk; fiye;JNghk;.
  Want zij slapen niet, zo zij geen kwaad gedaan hebben; en hun slaap wordt weggenomen, zo zij niet iemand hebben doen struikelen.
17.mth;fs; Mfhkpaj;jpd; mg;gj;ijg; Grpj;J> nfhLikapd; ,urj;ijf; Fbf;fpwhh;fs;.
  Want zij eten brood der goddeloosheid, en drinken wijn van enkel geweld.
18.ePjpkhd;fSila ghij eLg;gfy;tiuf;Fk; mjpfkjpfkha;g; gpufhrpf;fpw #hpag;gpufhrk;NghypUf;Fk;.
  Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den vollen dag toe.
19.Jd;khh;f;fUila ghijNah fhhpUisg;NghypUf;Fk;@ jhq;fs; ,lWtJ ,d;djpy; vd;W mwpahh;fs;.
  De weg der goddelozen is als donkerheid, zij weten niet, waarover zij struikelen zullen.
20.vd; kfNd> vd; thh;j;ijfisf; ftdp@ vd; trdq;fSf;F cd; nrtpiar; rha;.
  Mijn zoon! merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen.
21.mitfs; cd; fz;fis tpl;Lg; gphpahjpUg;gjhf@ mitfis cd; ,Ujaj;Jf;Fs;Ns fhj;Jf;nfhs;.
  Laat ze niet wijken van uw ogen, behoud ze in het midden uws harten.
22.mitfisf; fz;Lgpbf;fpwth;fSf;F mitfs; [PtDk;> mth;fs; clYf;nfy;yhk; MNuhf;fpaKkhk;.
  Want zij zijn het leven dengenen, die ze vinden, en een medicijn voor hun gehele vlees.
23.vy;yhf; fhtNyhLk; cd; ,Ujaj;ijf; fhj;Jf;nfhs;> mjdplj;jpdpd;W [PtCw;W Gwg;gLk;.
  Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.
24.thapd; jhWkhWfis cd;id tpl;lfw;wp> cjLfspd; khWghl;il cdf;Fj; J}ug;gLj;J.
  Doe de verkeerdheid des monds van u weg, en doe de verdraaidheid der lippen verre van u.
25.cd; fz;fs; Neuha; Nehf;ff;fltJ@ cd; fz;zpikfs; cdf;FKd;Nd nrt;itahag;; ghh;f;ff;fltJ.
  Laat uw ogen rechtuit zien, en uw oogleden zich recht voor u heen houden.
26.cd; fhy; eiliar; rPh;J}f;fpg;ghh;@ cd; topfnsy;yhk; epiytug;gl;bUg;gjhf.
  Weeg den gang uws voets, en laat al uw wegen wel gevestigd zijn.
27.tyJGwkhtJ ,lJGwkhtJ rhahNj@ cd; fhiyj; jPikf;F tpyf;Fthahf.
  Wijk niet ter rechter hand of ter linkerhand, wend uw voet af van het kwade.

Copyright 2020 Tamil Bible Resources.