Proverbs - 18

Tip: To view chapters clear the search box

1.gphpe;JNghfpwtd; jd; ,r;irapd;gb nra;ag;ghh;f;fpwhd;> vy;yh Qhdj;jpYk; jiyapl;Lf;nfhs;Sfpwhd;.
  Die zich afzondert, tracht naar wat begeerlijks; hij vermengt zich in alle bestendige wijsheid.
2.%ld; Qhdj;jpy; gphpaq;nfhs;shky;> jd; kdjpYs;sitfis ntspg;gLj;jg; gphpag;gLfpwhd;.
  De zot heeft geen lust aan verstandigheid, maar daarin, dat zijn hart zich ontdekt.
3.Jd;khh;f;fd; tu mtkhdk; tUk;@ mtkhdj;NjhNl epe;ijAk; tUk;.
  Als de goddeloze komt, komt ook de verachting en met schande versmaadheid.
4.kD\Dila tha;nkhopfs; Mokhd [yk;NghypUf;Fk;@ Qhdj;jpd; Cw;W gha;fpw Mw;iwg;NghypUf;Fk;.
  De woorden van den mond eens mans zijn diepe wateren; en de springader der wijsheid is een uitstortende beek.
5.tof;fpNy ePjpkhidj; Njhw;fbf;fpwjw;F> Jd;khh;f;fDf;F Kfjhl;rpzpak;gz;ZtJ ey;yjy;y.
  Het is niet goed, het aangezicht des goddelozen aan te nemen, om den rechtvaardige in het gericht te buigen.
6.%lDila cjLfs; tpthjj;jpy; EioAk;> mjd; tha; mbfis tutiof;Fk;.
  De lippen des zots komen in twist, en zijn mond roept naar slagen.
7.%lDila tha; mtDf;Ff; NfL> mtd; cjLfs; mtd; Mj;JkhTf;Ff; fz;zp.
  De mond des zots is hemzelven een verstoring, en zijn lippen een strik zijner ziel.
8.Nfhs;fhuDila thh;j;ijfs; tpisahl;Lg;NghypUf;Fk;> MdhYk; mitfs; cs;sj;jpw;Fs; ijf;Fk;.
  De woorden des oorblazers zijn als dergenen, die geslagen zijn, en die dalen in het binnenste des buiks.
9.jd;Ntiyapy; mrjpahapUg;gtd; mopk;gDf;Fr; rNfhjud;.
  Ook die zich slap aanstelt in zijn werk, die is een broeder van een doorbrenger.
10.fh;j;jhpd; ehkk; gyj;j JUfk;@ ePjpkhd; mjw;Fs; Xbr; RfkhapUg;ghd;.
  De Naam des HEEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarhenen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden.
11.IRthpathDila nghUs; mtDf;F muzhd gl;lzk;@ mJ mtd; vz;zj;jpy; cah;e;j kjpy;Nghypf;Fk;.
  Des rijken goed is de stad zijner sterkte, en als een verheven muur in zijn inbeelding.
12.mopT tUKd; kD\Dila ,Ujak; ,Wkhg;ghapUf;Fk;@ Nkd;ikf;F Kd;dhdJ jho;ik.
  Voor de verbreking zal des mensen hart zich verheffen; en de nederigheid gaat voor de eer.
13.fhhpaj;ijf; Nfl;FKd; cj;juk; nrhy;YfpwtDf;F> mJ Gj;jpaPdKk; ntl;fKkhapUf;Fk;.
  Die antwoord geeft, eer hij zal gehoord hebben, dat is hem dwaasheid en schande.
14.kD\Dila Mtp mtd; gytPdj;ijj; jhq;Fk;@ Kwpe;jMtp ahuhy; jhq;ff;$Lk;?
  De geest eens mans zal zijn krankheid ondersteunen; maar een verslagen geest, wie zal dien opheffen?
15.Gj;jpkhDila kdk; mwpitr;rk;ghjpf;Fk;@ Qhdpapd; nrtp mwpit ehLk;.
  Het hart der verstandigen bekomt wetenschap, en het oor der wijzen zoekt wetenschap.
16.xUtd; nfhLf;Fk; ntFkjp mtDf;F topAz;lhf;fp> nghpNahh;fSf;F Kd;ghf mtidf; nfhz;LNgha;tpLk;.
  De gift des mensen maakt hem ruimte, en zij geleidt hem voor het aangezicht der groten.
17.jd; tof;fpNy Kjy;NgRfpwtd; ePjpkhd;Nghy; fhzg;gLthd;@ mtd; mayhNdh te;J mtidg; ghpNrhjpf;fpwhd;.
  Die de eerste is in zijn twistzaak, schijnt rechtvaardig te zijn; maar zijn naaste komt, en hij onderzoekt hem.
18.rPl;Lg;NghLjy; tpNuhjq;fis xopj;J> gythd;fs; eLNt rpf;fWf;Fk;.
  Het lot doet de geschillen ophouden, en maakt scheiding tussen machtigen.
19.muzhd gl;lzj;ij trg;gLj;Jtijg;ghh;f;fpYk; Nfhgq;nfhz;l rNfhjuid trg;gLj;JtJ mhpJ@ mth;fSila tpNuhjq;fs; Nfhl;ilj;jho;g;ghs;fs;NghypUf;Fk;.
  Een broeder is wederspanniger dan een sterke stad; en de geschillen zijn als een grendel van een paleis.
20.mtdtd; thapd; gydhy; mtdtd; tapW epuk;Gk;@ mtdtd; cjLfspd; tpistpdhy; mtdtd; jpUg;jpahthd;.
  Van de vrucht van ieders mond zal zijn buik verzadigd worden; hij zal verzadigd worden van de inkomst zijner lippen.
21.kuzKk; [PtDk; ehtpd; mjpfhuj;jpypUf;Fk;@ mjpy; gphpag;gLfpwth;fs; mjpd; fdpiag; Grpg;ghh;fs;.
  Dood en leven zijn in het geweld der tong; en een ieder, die ze liefheeft, zal haar vrucht eten.
22.kidtpiaf; fz;lilfpwtd; ed;ikahdijf; fz;lilfpwhd;@ fh;j;juhy; jiaAk; ngw;Wf;nfhs;Sfpwhd;.
  Die een vrouw gevonden heeft, heeft een goede zaak gevonden, en hij heeft welgevallen getrokken van den HEERE.
23.jhpj;jpud; nfQ;rpf;Nfl;fpwhd;@ IRthpathd; fbdkha; cj;juT nfhLf;fpwhd;.
  De arme spreekt smekingen; maar de rijke antwoordt harde dingen.
24.rpNefpjUs;std; rpNefk; ghuhl;lNtz;Lk;@ rNfhjudpYk; mjpf nrhe;jkha;r; rpNefpg;gtDKz;L.
  Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder.

Copyright 2024 Tamil Bible Resources.