Proverbs - 25

Tip: To view chapters clear the search box

1.A+jhtpd; uh[hthfpa vNrf;fpahtpd; kD\h; Ngh;j;njOjpd rhnyhNkhDila ePjpnkhopfs;:
  Også dette er Salomos ordsprog, som Judas konge Esekias' menn har samlet:
2.fhhpaj;ij kiwg;gJ NjtDf;F Nkd;ik@ fhhpaj;ij Muha;tNjh uh[hf;fSf;F Nkd;ik.
  Det er Guds ære å skjule en sak, men kongers ære å granske en sak.
3.thdj;jpd; cauKk;> G+kpapd; MoKk;> uh[hf;fspd; ,Ujaq;fSk; Muha;e;JKbahJ.
  Himmelens høide, jordens dybde og kongers hjerter er uransakelige.
4.nts;spapdpd;W fspk;ig ePf;fptpL> mg;nghOJ jl;lhdhy; ey;y cilik gpwf;Fk;.
  Skill slagget fra sølvet, så får gullsmeden et kar ut av det.
5.uh[htpd; Kd;dpd;W J\;;liu ePf;fptpL> mg;nghOJ mtDila rpq;;fhrdk; ePjpapdhy; epiyepw;Fk;.
  Før den ugudelige bort fra kongens åsyn, så blir hans trone trygget ved rettferdighet.
6.uh[htpd; rKfj;jpy; Nkd;ik ghuhl;lhNj@ nghpNahh;fSila ];jhdj;jpy; epy;yhNj.
  Bryst dig ikke for kongens åsyn og still dig ikke på de stores plass!
7.cd; fz;fs; fz;l gpuGtpd; rKfj;jpy; eP jho;j;jg;gLtJ ey;yjy;y@ mtd; cd;idg; ghh;j;J: NkNy th vd;W nrhy;tNj cdf;F Nkd;ik.
  For det er bedre de sier til dig: Kom her op, enn at du blir flyttet ned for en stormann, som du hadde sett.
8.tof;fhlg; gjw;wkha;g; NghfhNj@ KbtpNy cd; mayhd; cd;id ntl;fg;gLj;Jk;NghJ> eP vd;d nra;ayhk; vd;W jpifg;ghNa.
  Gi dig ikke for hastig i strid med nogen, forat det ikke skal sies: Hvad vil du gjøre til slutt når motparten vinner saken til din skam?
9.eP cd; mayhDlNdkhj;jpuk; cd; tpah[;aj;ijf;Fwpj;J tof;fhL> kw;wtdplj;jpy; ,ufrpaj;ij ntspg;gLj;jhNj.
  Før din sak mot din motpart, men åpenbar ikke annen manns hemmelighet,
10.kw;wg;gb mijf; Nfl;fpwtd; cd;id epe;jpg;ghd;@ cd; mtkhdk; cd;idtpl;L ePq;fhJ.
  forat ikke den som hører det, skal skjelle dig ut, og ditt dårlige rykte vare ved!
11.Vw;w rkaj;jpy; nrhd;d thh;j;ij nts;spj;jl;by; itf;fg;gl;l nghw;goq;fSf;Fr; rkhdk;.
  Som epler av gull i skåler av sølv er et ord talt i rette tid.
12.Nfl;fpw nrtpf;F> Qhdkha;f; fbe;Jnfhz;L Gj;jpnrhy;Yfpwtd;> nghw;fLf;fDf;Fk; mguQ;rpg; G+\zj;jpw;Fk; rhp.
  Som en ring av gull, som et smykke av fint gull er en vismann som taler refsende ord for et hørende øre.
13.Nfhilfhyj;jpy; ciwe;jkioapd; Fsph;r;rp vg;gbapUf;fpwNjh> mg;gbNa cz;ikahd ];jhdhgjpAk; jd;id mDg;gpdtDf;F ,Ug;ghd;@ mtd; jd; v[khd;fSila Mj;Jkhitf; Fspug;gz;Zthd;.
  Som kjølende sne [de. en ved sne avkjølt drikk.] i høstens tid er et pålitelig sendebud for den som sender ham; han vederkveger sin herres sjel.
14.nfhLg;Ngd; vd;W nrhy;ypAk; nfhlhkypUf;fpw tQ;rfd; kioapy;yhj Nkfq;fSf;Fk; fhw;Wf;Fk; rhp.
  Som skyer og vind uten regn er den mann som skryter av at han vil gi, men ikke holder ord.
15.ePz;l nghWikapdhy; gpuGitAk; rk;kjpf;fg;gz;zyhk;@ ,dpa ehT vYk;igAk; nehWf;Fk;.
  Ved saktmodighet blir en fyrste overtalt, og en mild tunge knuser ben.
16.Njidf; fz;Lgpbj;jhahdhy; kl;lha; rhg;gpL@ kpjkpQ;rpr; rhg;gpl;lhy; the;jpgz;Ztha;.
  Har du funnet honning, så et av den det du trenger, forat du ikke skal bli lei av den og spy den ut!
17.cd; mayhd; rypj;J cd;id ntWf;fhjgbf;F> mbf;fb mtd; tPl;by; fhy;itf;fhNj.
  Sett sjelden din fot i din venns hus, forat han ikke skal bli lei av dig og hate dig!
18.gpwDf;F tpNuhjkha;g; ngha;r;rhl;rp nrhy;Yfpw kD\d; jz;lhAjj;Jf;Fk; fl;fj;Jf;Fk; $h;ikahd mk;Gf;Fk; xg;ghdtd;.
  Som en hammer, et sverd, en hvass pil er en mann som fører falskt vidnesbyrd mot sin næste.
19.Mgj;Jf;fhyj;jpy; JNuhfpia ek;GtJ cile;j gy;Yf;Fk; nkhop Guz;l fhYf;Fk; rkhdk;.
  Som en skjør tann og en vaklende fot er tillit til den troløse på nødens dag.
20.kdJf;fKs;stDf;Fg; ghl;Lfisg; ghLfpwtd;> Fsph;fhyj;jpy; t];jpuj;ijf; fisfpwtidg;NghyTk;> ntbAg;gpd;Nky; thh;j;j fhbiag;NghyTk; ,Ug;ghd;.
  Lik den som legger av sine klær på en vinterdag, lik eddik på pottaske er den som synger viser for et sorgfullt hjerte.
21.cd; rj;JU grpahapUe;jhy;> mtDf;Fg; Grpf;f Mfhuq;nfhL@ mtd; jhfkhapUe;jhy;> Fbf;fj; jz;zPh;nfhL.
  Hungrer din fiende, så gi ham brød å ete, og tørster han, så gi ham vann å drikke!
22.mjpdhy; eP mtd; jiyapd;Nky; vhpfpw joy;fisf; Ftpg;gha;@ fh;j;jh; cdf;Fg; gydspg;ghh;.
  For da sanker du gloende kull på hans hode, og Herren skal gjengjelde dig det.
23.tlfhw;W kioiaAk;> Gwq;$Wfpw ehT NfhgKfj;ijAk; gpwg;gpf;Fk;.
  Nordenvind føder regn, og en tunge som hvisker i lønndom, volder sure miner.
24.rz;ilf;fhhpNahNl xU nghpa tPl;by; FbapUg;gijg;ghh;f;fpYk; tPl;bd;Nky; xU %iyapy; jq;FtNj eyk;.
  Bedre å bo i et hjørne på taket enn med trettekjær kvinne i felles hus.
25.J}uNjrj;jpypUe;J tUk; ew;nra;jp tplha;j;j Mj;JkhTf;Ff; fpilf;Fk; Fsph;e;j jz;zPUf;Fr; rkhdk;.
  Som friskt vann for den trette er en god tidende fra et fjernt land.
26.Jd;khh;f;fUf;F Kd;ghf ePjpkhd; js;shLtJ fyq;fpd fpzw;Wf;Fk; nfl;Lg;Nghd Ridf;Fk; xg;ghFk;.
  Som en grumset kilde og en utskjemt brønn er en rettferdig som gir efter for en ugudelig.
27.Njid kpFjpaha; cz;gJ ey;yjy;y> jw;Gfio ehLtJk; Gfoy;y.
  ete for meget honning er ikke godt, og grubleres ære er tung.
28.jd; Mtpia mlf;fhj kD\d; kjpypbe;j ghohd gl;lzk;NghypUf;fpwhd;.
  Som en by hvis murer er brutt ned og borte, er en mann som ikke kan styre sitt sinn.

Copyright 2022 Tamil Bible Resources.