Proverbs - 15

Tip: To view chapters clear the search box. Use Character Map to get the tamil characters.

1.nkJthd gpujpAj;juk; cf;fpuj;ij khw;Wk;@ fLQ;nrhw;fNsh Nfhgj;ij vOg;Gk;.
  Mildt svar stiller harme, men et sårende ord vekker vrede.
2.Qhdpfspd; ehT mwpit cgNahfg;gLj;Jk;@ %lhpd; thNah Gj;jpaPdj;ijf; ff;Fk;.
  De vises tunge gir god kunnskap, men dårenes munn lar dårskap strømme ut.
3.fh;j;jhpd; fz;fs; vt;tplj;jpYkpUe;J> ey;NyhiuAk; jPNahiuAk; Nehf;fpg;ghh;f;fpwJ.
  Herrens øine er allesteds, de ser både efter onde og efter gode.
4.MNuhf;fpaKs;s ehT [PttpUl;rk;@ ehtpd; khWghNlh Mtpia nehWf;Fk;.
  En saktmodig tunge er et livsens tre, men en falsk tunge sårer hjertet.
5.%ld; jd; jfg;gd; Gj;jpia myl;rpak;gz;Zfpwhd;@ fbe;Jnfhs;Sjiyf; ftdpj;J elf;fpwtNdh tpNtfp.
  Dåren forakter sin fars tukt, men den som akter på tilrettevisning, er klok.
6.ePjpkhDila tPl;by; mjpf nghf;fp\Kz;L@ Jd;khh;f;fDila tUkhdj;jpNyh Jd;gKz;L.
  I den rettferdiges hus er det meget gods, men den ugudeliges inntekt blir til ødeleggelse for ham.
7.Qhdpfspd; cjLfs; mwpit ,iwf;Fk;@ %lhpd; ,UjaNkh mg;gbay;y.
  De vises leber strør ut kunnskap, men dårenes sinn er ikke rett.
8.Jd;khh;f;fUila gyp fh;j;jUf;F mUtUg;ghdJ@ nrk;ikahdth;fspd; n[gNkh mtUf;Fg; gphpak;.
  De ugudeliges offer er en vederstyggelighet for Herren, men de opriktiges bønn er ham til velbehag.
9.Jd;khh;f;fDila top fh;j;jUf;F mUtUg;ghdJ@ ePjpiag; gpd;gw;WfpwtidNah mth; Nerpf;fpwhh;.
  Den ugudeliges vei er en vederstyggelighet for Herren, men den som jager efter rettferdighet, elsker han.
10.topia tpl;L tpyFfpwtDf;Fg; Gj;jpkjp tprdkhapUf;Fk;@ fbe;Jnfhs;Sjiy ntWf;fpwtd; rhthd;.
  Hård straff rammer den som forlater den rette sti; den som hater tilrettevisning, skal dø.
11.ghjhsKk; mopTk; fh;j;jhpd; ghh;itf;Fg; gpuj;jpal;rkhapUf;f> kDGj;jpuUila ,Ujak; mjpf gpuj;jpal;rkhapUf;Fky;yNth?
  Dødsriket og avgrunnen ligger åpne for Herren, hvor meget mere da menneskenes hjerter!
12.ghpahrf;fhud; jd;idf; fbe;J nfhs;Sfpwtid Nerpahd;@ Qhdthd;fsplj;jpy; NghfTkhl;lhd;.
  En spotter liker ikke å bli irettesatt; til de vise går han ikke.
13.kdkfpo;r;rp Kfkyh;r;rpiaj; jUk;@ kNdhJf;fj;jpdhNy MtpKwpe;JNghk;.
  Et glad hjerte gjør åsynet lyst, men hjertesorg bryter motet ned.
14.Gj;jpkhDila kdk; mwpitj;NjLk;@ %lhpd; thNah kjpaPdj;ij NkAk;.
  Den forstandiges hjerte søker kunnskap, men dårers munn farer bare med dårskap.
15.rpWikg;gl;ltDila ehl;fnsy;yhk; jPq;Fs;sitfs;@ kduk;kpaNkh epj;jpa tpUe;J.
  Alle den ulykkeliges dager er onde, men et glad hjerte er et stadig gjestebud.
16.rQ;ryj;NjhL $ba mjpfg; nghUspYk;> fh;j;jiug; gw;Wk; gaj;NjhL $ba nfhQ;rg;nghUNs cj;jkk; .
  Bedre er lite med Herrens frykt enn en stor skatt med uro.
17.gifNahbUf;Fk; nfhOj;j vUjpd; fwpiag;ghh;f;fpYk;> rpNefj;NjhbUf;Fk; ,iyf;fwpNa ey;yJ.
  Bedre er en rett grønt med kjærlighet enn en fet okse med hat.
18.Nfhgf;fhud; rz;ilia vOg;Gfpwhd;@ ePbarhe;jKs;stNdh rz;ilia mkh;j;Jfpwhd;.
  En hissig mann vekker trette men den langmodige stiller kiv.
19.Nrhk;Ngwpapd; top Ks;Ntypf;Fr; rkhdk;@ ePjpkhDila topNah uh[ghij.
  Den lates vei er som en tornehekk, men de opriktiges vei er ryddet.
20.QhdKs;s kfd; jfg;gidr; re;Njh\g;gLj;Jfpwhd;@ kjpaw;w kD\Ndh jd; jhia myl;rpak;gz;Zfpwhd;.
  En vis sønn gleder sin far, men et uforstandig menneske forakter sin mor.
21.%lj;jdk; Gj;jpaPdDf;Fr; re;Njh\k;@ Gj;jpkhNdh jd; elf;ifiar; nrk;ikg;gLj;Jfpwhd;.
  Dårskap er en glede for den som er uten forstand; men en forstandig mann går rett frem.
22.MNyhridapy;yhikahy; vz;zq;fs; rpj;jpahkw;Nghk;@ MNyhridf;fhuh; mNefh; ,Ue;jhy; mitfs; cWjpg;gLk;.
  Planer blir til intet uten rådslagning; men hvor det er mange rådgivere, har de fremgang.
23.kD\Df;Fj; jd; tha;nkhopapdhy; kfpo;r;rpAz;lhFk;@ Vw;wfhyj;jpy; nrhd;d thh;j;ij vt;tsT ey;yJ!
  En mann gleder sig når hans munn kan gi svar, og hvor godt er ikke et ord i rette tid!
24.fPohd ghjhsj;ij tpl;L tpyFk;gb> tpNtfpf;F [PttopahdJ cd;djj;ij Nehf;Fk; topahk;.
  Den forstandige går livets vei opover for å undgå dødsriket der nede.
25.mfq;fhhpapd; tPl;ilf; fh;j;jh; gpLq;fpg;NghLthh;@ tpjitapd; vy;iyiaNah epiyg;gLj;Jthh;.
  Herren river ned de overmodiges hus, men enkens markskjell lar han stå fast.
26.Jd;khh;f;fUila epidTfs; fh;j;jUf;F mUtUg;ghditfs;@ Rj;jthd;fSila thh;j;ijfNsh ,d;gkhditfs;.
  Den ondes råd er en vederstyggelighet for Herren, men milde ord er rene for ham.
27.nghUshirf;fhud; jd; tPl;ilf; fiyf;fpwhd;@ ghpjhdq;fis ntWf;fpwtNdh gpiog;ghd;.
  Den som jager efter vinning, setter sitt hus i ulag, men den som hater gaver, [de. bestikkelse] skal leve.
28.ePjpkhDila kdk; gpujpAj;juk; nrhy;y Nahrpf;Fk;@ Jd;khh;f;fDila thNah jPikfisf; nfhg;gspf;Fk;.
  Den rettferdige tenker i sitt hjerte på hvorledes han skal svare, men de ugudeliges munn lar onde ting strømme ut.
29.Jd;khh;f;fUf;Ff; fh;j;jh; J}ukhapUf;fpwhh;@ ePjpkhd;fspd; n[gj;ijNah Nfl;fpwhh;.
  Herren er langt borte fra de ugudelige, men de rettferdiges bønn hører han.
30.fz;fspd; xsp ,Ujaj;ijg; G+hpg;ghf;Fk;@ ew;nra;jp vYk;Gfisg; G\;bahf;Fk;.
  ¥inenes lys [de. et vennlig blikk.] gleder hjertet; godt budskap gir benene marg.
31.[PtDf;NfJthd fbe;Jnfhs;Sjiy Vw;Wf;nfhs;Sk; fhJ Qhdpfsplj;Nj jq;Fk;.
  Den hvis øre hører på tilrettevisning til livet, dveler gjerne blandt vise.
32.Gj;jpkjpiaj; js;sptpLfpwtd; jd; Mj;Jkhit ntWf;fpwhd;@ fbe;Jnfhs;Sjiyf; Nfl;fpwtNdh Qhdkilthd;.
  Den som ikke vil vite av tukt, forakter sitt liv, men den som hører på tilrettevisning, vinner forstand.
33.fh;j;jUf;Fg; gag;gLjy; Qhdj;ijg; Nghjpf;Fk;@ Nkd;ikf;F Kd;dhdJ jho;ik.
  Herrens frykt er tukt til visdom, og ydmykhet går forut for ære.