Proverbs - 9

Tip: To view chapters clear the search box

1.Qhdk; jd; tPl;ilf;fl;b> jd; VO J}z;fisAk; rpj;jpue;jPh;j;J>
  Visdommen har bygget sitt hus, hun har hugget til sine syv stolper.
2.jd; nfhOj;j [e;Jf;fis mbj;J> jpuhl;rurj;ij thh;j;Jitj;J> jd; Ngh[dge;jpia Maj;jg;gLj;jp>
  Hun har slaktet sitt slaktefe, blandet sin vin og dekket sitt bord;
3.jd; gzptpilf;fhhpfis mDg;gp> gl;lzj;jpd; cah;e;j Nkilfspd;Nky; epd;W $g;gpl;L>
  hun har sendt ut sine piker, hun roper oppe fra byens høider:
4.Gj;jpaPdid Nehf;fp: vtd; NgijNah mtd; ,t;tplj;jpy; tuf;fltd;.
  Den som er enfoldig, han vende sig hit! Til den som er uten forstand, sier hun:
5.ePq;fs; te;J vd; mg;gj;ijg; Grpj;J> ehd; thh;j;j jpuhl;rurj;ijg; ghdk;gz;Zq;fs;;.
  Kom, et av mitt brød og drikk av den vin jeg har blandet!
6.Ngijikia tpl;L tpyFq;fs;> mg;nghOJ gpioj;jpUg;gPh;fs;@ Gj;jpapd; topapNy elTq;fs; vd;W tpsk;GfpwJ.
  Opgi eders uforstand, så skal I leve, og gå bent frem på forstandens vei!
7.ghpahrf;fhuidf; fz;bf;fpwtd; ,yr;irailfpwhd;@ Jd;khh;f;fidf; fz;bf;fpwtd; jd;idf; fiwg;gLj;jpf; nfhs;Sfpwhd;.
  Den som refser en spotter, henter sig selv vanære, og den som viser en ugudelig til rette, får skam av det.
8.ghpahrf;fhuidf; fbe;Jnfhs;shNj> mtd; cd;idg; gifg;ghd;@ QhdKs;stidf; fbe;Jnfhs;> mtd; cd;id Nerpg;ghd;.
  Vis ikke spotteren til rette, forat han ikke skal hate dig! Vis den vise til rette, så skal han elske dig.
9.QhdKs;stDf;Fg; Nghjfk; gz;Z> mtd; Qhdj;jpy; NjWthd;@ ePjpkhDf;F cgNjrk;gz;Z> mtd; mwptpy; tpUj;jpailthd;.
  Lær den vise, så blir han ennu visere, lær den rettferdige, så går han frem i lærdom.
10.fh;j;jUf;Fg; gag;gLjNy Qhdj;jpy; Muk;gk;@ ghpRj;jhpd; mwpNt mwpT.
  frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne den Hellige er forstand.
11.vd;dhNy cd; ehl;fs; ngUFk;@ cd; MArpd; tU\q;fs; tpUj;jpahFk;.
  For ved mig skal dine dager bli mange, og leveår skal gis dig i rikt mål.
12.eP Qhdpahdhy; cdf;nfd;W Qhdpahtha;@ eP ghpahrf;fhudhdhy; ePNa mjd; gaid mEgtpg;gha; vd;W nrhy;YfpwJ.
  Er du vis, så er du vis til ditt eget gagn, og er du en spotter, skal du alene lide for det.
13.kjpaw;w ];jphP thahbAk;> xd;Wkwpahj eph;%lKkhapUf;fpwhs;.
  Dårskapen er en kåt kvinne, bare uforstand og uvitenhet.
14.mts; jd; tPl;Lthrw;gbapYk; gl;lzj;jpd; NkilfspYk; Mrdk; Nghl;L cl;fhh;e;J>
  Hun sitter foran døren til sitt hus på en trone på en høide i byen
15.jq;fs; topfis Nehf;fp NeNu NghFk; topg;Nghf;fiug; ghh;j;J:
  for å rope til dem som går forbi på veien, som vandrer bent frem på sine stier:
16.vtd; NgijNah mtd; ,t;tplj;jpy; tuf;fltd; vd;Wk;>
  Den som er enfoldig, han vende sig hit! Til den som er uten forstand, sier hun:
17.kjpaPdid Nehf;fp: jpUl;Lj;jz;zPh; jpj;jpf;Fk;> me;juq;fj;jpy; Grpf;Fk; mg;gk; ,d;gkhapUf;Fk; vd;Wk; nrhy;ypf; $g;gpLfpwhs;.
  Stjålet vann er søtt, og brød som etes i lønndom, smaker herlig.
18.MapDk; khpj;jth;fs; mt;tplj;jpy; cz;nld;Wk;> mtSila tpUe;jhspfs; eufghjhsq;fspy; fplf;fpwhh;fnsd;Wk; mtd; mwpahd;.
  Men han vet ikke at der bor dødningene, at hennes gjester er i dødsrikets dyp.

Copyright 2020 Tamil Bible Resources.