Proverbs - 26

Tip: To view chapters clear the search box. Use Character Map to get the tamil characters.

1.c\;zfhyj;jpNy ciwe;j gdpAk;> mWg;Gf;fhyj;jpNy kioAk; jfhjJNghy> %lDf;F kfpik jfhJ.
  Som sne om sommeren og som regn i høsttiden, slik høver ære for en dåre.
2.milf;fyhd; FUtp miye;JNghtJNghYk;> jiftpyhd; FUtpgwe;JNghtJNghYk>; fhuzkpy;yhkypl;;l rhgk; jq;fhJ.
  Som spurven i fart, som svalen i flukt, slik er det med en uforskyldt forbannelse -- den rammer ikke.
3.Fjpiuf;Fr; rTf;Fk;> fOijf;Ff; fbthsKk;> %lDila KJFf;Fg; gpuk;Gk; Vw;wJ.
  Svepe for hesten, tømme for asenet, og kjepp for dårers rygg!
4.%lDf;F mtd; kjpaPdj;jpd;gb kWcj;juT nfhlhNj@ nfhLj;jhy; ePAk; mtidg;Nghyhtha;.
  Svar ikke dåren efter hans dårskap, forat du ikke selv skal bli ham lik!
5.%lDf;F mtd; kjpaPdj;jpd;gb kWcj;juT nfhL@ nfhlhtpl;lhy; mtd; jd; ghh;itf;F QhdpahapUg;ghd;.
  Svar dåren efter hans dårskap, forat han ikke skal bli vis i egne øine!
6.%ld; ifapNy nra;jp mDg;Gfpwtd; jd; fhy;fisNa jwpj;Jf;nfhz;L e\;lj;ij milfpwhd;.
  Den som sender bud med en dåre, han hugger føttene av sig, han må tåle slem medfart.
7.nehz;bapd; fhy;fs; Fe;jpf;Fe;jp elf;Fk;> mg;gbNa %lhpd; thapYs;s ctikr;nrhy;Yk; Fe;Jk;.
  Visne henger benene på den lamme og likeså ordsprog i munnen på dårer.
8.%lDf;Ff; fdj;ijf; nfhLf;fpwtd; ftzpNy fy;iyf;fl;Lfpwtd;Nghypg;ghd;.
  Lik den som legger sten i slyngen, er den som gir en dåre ære.
9.%ld; thapy; mfg;gl;l gonkhop ntwpad; ifapy; mfg;gl;l Ks;S.
  Som en torn i en drukken manns hånd, slik er et ordsprog i dårers munn.
10.ngyj;jtd; midtiuAk; Nehfg;gz;zp> %lidAk; Ntiynfhs;Sfpwhd> kPwp elf;fpwth;fisAk; Ntiynfhs;Sfpwhd;.
  En mester får alt i stand, men den som leier en dåre, er lik den som leier en som går forbi. [de. den første den beste]
11.ehahdJ jhd; ff;fpdijj; jpd;Dk;gb jpUk;GtJNghy> %lDk; jd; %lj;jdj;;Jf;Fj; jpUk;Gfpwhd;.
  Lik hunden som vender tilbake til sitt eget spy, er en dåre som kommer igjen med sin dårskap.
12.jd; ghh;itf;F QhdpahapUg;gtidf; fz;lhahdhy;> mtidg;ghh;f;fpYk; %lidf;Fwpj;J mjpf ek;gpf;ifahapUf;fyhk;.
  Ser du en mann som er vis i egne øine -- det er mere håp for dåren enn for ham.
13.topapNy rpq;fk; ,Uf;Fk;> eLtPjpapNy rpq;fk; ,Uf;Fk; vd;W Nrhk;Ngwp nrhy;Ythd;.
  Den late sier: Det er en løve på veien, en løve i gatene.
14.fjT fPy;%isapy; MLfpwJNghy> Nrhk;NgwpAk; gLf;ifapy; Mbf;nfhz;bUf;fpwhd;.
  Døren dreier sig på sitt hengsel, og den late snur sig på sitt leie.
15.Nrhk;Ngwp jd; ifiaf; fyj;jpNy itj;J mijj; jd; tha;f;Fj; jpUk;g vLf;f tUj;jg;gLfpwhd;.
  Den late stikker sin hånd fatet; han gider ikke føre den tilbake til sin munn.
16.Gj;jpAs;s kW cj;juT nrhy;yj;jFk; VONgiug;ghh;f;fpYk; Nrhk;Ngwp jd; ghh;itf;F mjpf QhdKs;std;.
  Den late er visere i egne øine enn syv som svarer med forstand.
17.topNa Nghifapy; jdf;flhj tof;fpy; jiyapLfpwtd; ehiaf; fhijg; gpbj;jpOf;fpwtidg;NghypUf;fpwhd;.
  Lik den som tar fatt i øret på en hund som løper forbi, er den som lar sig egge til vrede over en trette som ikke kommer ham ved.
18.nfhs;spfisAk; mk;GfisAk; rhTf;NfJthditfisAk; vwpfpw igj;jpaf;fhud; vg;gbapUf;fpwhNdh>
  Lik en gal mann som kaster ut brandpiler og skyter og dreper,
19.mg;gbNa> jdf;fLj;jtid tQ;rpj;J: ehd; tpisahl;Lf;fy;yNth nra;Njd; vd;W nrhy;Yfpw kD\Dk; ,Uf;fpwhd;.
  er en mann som har sveket sin venn og så sier: Jeg spøker jo bare!
20.tpwfpy;yhky; neUg;G mtpAk;@ Nfhs;nrhy;Yfpwtdpy;yhky; rz;il mlq;Fk;.
  Når det er forbi med veden, slukner ilden, og når det ingen øretuter er, stilles trette.
21.fhpfs; joYf;Fk;> tpwF neUg;Gf;Fk; VJthdJNghy> thJg;gphpad; rz;ilfis %l;Lfpwjw;F VJthdtd;.
  Som kull blir til glør, og som ved nærer ild, slik voldes kiv av en trettekjær mann.
22.Nfhs;fhuDila thh;j;ijfs; tpisahl;Lg;Nghypf;Fk;@ MdhYk; mitfs; cs;sj;jpw;Fs; ijf;Fk;.
  En øretuters ord er som velsmakende retter, og de trenger ned i hjertets indre.
23.Ner mdiyf; fhz;gpf;fpw cjLfNshL $ba jPaneQ;rk; nts;spg; G+R;R G+rpa Xl;ilg;NghypUf;Fk;.
  Lik et lerkar som er overdratt med bly-glette, er brennende leber sammen med et ondt hjerte.
24.gifQd; jd; cs;sj;jpy; fglj;ij kiwj;J> jd; cjLfspdhy; #JNgRfpwhd;.
  Med sine leber skaper den hatefulle sig til, men i sitt indre gjemmer han svik.
25.mtd; ,jk;NgrpdhYk; mtid ek;ghNj@ mtd; ,Ujaj;jpy; VO mUtUg;Gfs; cz;L.
  Når han gjør sin røst blid, så tro ham ikke! For der er syv vederstyggeligheter i hans hjerte.
26.gifia tQ;rfkha; kiwj;J itf;fpwtndtNdh> mtDila nghy;yhq;F kfh rigapNy ntspg;gLj;jg;gLk;.
  Den hatefulle skjuler sig i svik, men hans ondskap blir åpenbar i forsamlingen.
27.gLFopia ntl;Lfpwtd; jhNd mjpy; tpOthd;@ fy;iyg; Gul;Lfpwtd;Nky; me;jf; fy; jpUk;g tpOk;.
  Den som graver en grav, skal falle i den, og den som velter en sten op, på ham skal den rulle tilbake.
28.fs;sehT jd;dhy; fpNyrg;gl;lth;isg; giff;Fk;@ ,r;rfk;NgRk;tha; mopit cz;Lgz;Zk;.
  En løgnaktig tunge hater dem som den har knust, og en falsk munn volder fall.