Proverbs - 23

Tip: To view chapters clear the search box. Use Character Map to get the tamil characters.

1.eP xU mjpgjpNahNl Ngh[dk; gz;z cl;fhh;e;jhy;> cdf;F Kd;ghf ,Uf;fpwij ed;wha;f; ftdpj;Jg;ghh;.
  Når du sitter til bords med en fyrste, da skal du nøie akte på hvem du har for dig,
2.eP Ngh[dg;gphpadhapUe;jhy;> cd; njhz;ilapNy fj;jpia it.
  og sette en kniv på din strupe, hvis du er grådig.
3.mtDila UrpAs;s gjhh;j;jq;fis ,r;rpahNj@ mitfs; fs;sg;Ngh[dkhNk.
  Vær ikke lysten efter hans fine retter, for det er mat som kan svike!
4.IRthpathdhfNtz;Lnkd;W gpuahrg;glhNj@ RaGj;jpiar; rhuhNj.
  Gjør dig ikke møie for å bli rik, la sådan klokskap fare!
5.,y;yhkw;NghFk; nghUs;Nky; cd; fz;fisg; gwf;ftpLthNdd;? mJ fOifg;Nghyr; rpwFfisj; jdf;F cz;Lgz;zpf;nfhz;L> Mfhakhh;f;fkha;g; gwe;JNghk;.
  Når du vender dine øine mot rikdommen, så er den borte. For den gjør sig visselig vinger, lik en ørn som flyver mot himmelen.
6.td;fz;zDila Mfhuj;ijg; GrpahNj@ mtDila UrpAs;s gjhh;j;jq;fis ,r;rpahNj.
  Et ikke den misunneliges brød, og vær ikke lysten efter hans fine mat!
7.mtd; ,Ujaj;jpd; epidT vg;gbNah> mg;gbNa mtd; ,Uf;fpwhd;@ GrpAk;> ghdk;gz;Zk; vd;W mtd; cd;NdhNl nrhd;dhYk;> mtd; ,Ujak; cd;NdhNl ,uhJ.
  For som han tenker i sin sjel, så er han; et og drikk, sier han til dig, men hans hjerte er ikke med dig.
8.eP Grpj;j Jzpf;ifia the;jp gz;zp> cd; ,dpa nrhw;fis ,oe;J Nghtha;.
  Den matbit som du har ett, den vil du spy ut, og du har spilt dine vakre ord.
9.%lDila nrtpfs; Nfl;fg;NgrhNj@ mtd; cd; thh;j;ijfspd; Qhdj;ij mrl;ilgz;Zthd;.
  Tal ikke for dårens ører, for han forakter dine forstandige ord!
10.G+h;t vy;iyf;Fwpia khw;whNj@ jpf;fw;w gps;isfSila epyq;fis mgfhpj;Jf;nfhs;shNj.
  Flytt ikke det gamle grenseskjell, og kom ikke inn på farløses marker!
11.mth;fSila kPl;gh; ty;yth;@ mth; cd;DlNd mth;fSf;fhf tof;fhLthh;.
  For deres løser er sterk, han skal føre deres sak mot dig.
12.cd; ,Ujaj;ijg; Gj;jpkjpf;Fk;> cd; nrtpfis mwptd; thh;j;ijfSf;Fk; rha;g;ghahf.
  Bøi ditt hjerte til tukt og dine ører til kunnskaps ord!
13.gps;isia jz;bahky; tplhNj@ mtidg; gpuk;gpdhy; mbj;jhy; mtd; rhfhd;.
  La ikke den unge være uten tukt! Når du slår ham med riset, skal han ikke dø.
14.eP gpuk;gpdhy; mtid mbf;fpwjpdhy; ghjhsj;Jf;F mtd; Mj;Jkhitj; jg;Gtpg;ghNa.
  Du slår ham med riset, men du frelser hans sjel fra dødsriket.
15.vd; kfNd> cd; ,Ujak; QhdKs;sjhapUe;jhy;> vd;dpNy vd; ,Ujak; kfpOk;.
  Min sønn! Er ditt hjerte vist, så skal også mitt hjerte glede sig,
16.cd; cjLfs; nrk;ikahditfisg; Ngrpdhy;> vd; cs;spe;jphpaq;fs; kfpOk;.
  og jeg skal juble i mitt indre når dine leber taler det som rett er.
17.cd; kdijg; ghtpfs;Nky; nghwhiknfhs;s tplhNj@ eP ehNlhWk; fh;j;jiug gw;Wk; gaj;NjhbU.
  La ikke ditt hjerte være nidkjært mot syndere, men alltid nidkjært for Herrens frykt!
18.epr;rakhfNt KbT cz;L@ cd; ek;gpf;if tPz;NghfhJ.
  Sannelig, det er en fremtid for dig, og ditt håp skal ikke bli til intet.
19.vd; kfNd> eP nrtpnfhLj;J Qhdkile;J> cd; ,Ujaj;ij ey;topapNy elj;J.
  Hør, min sønn, og bli vis og la ditt hjerte gå bent frem på veien!
20.kJghdg;gphpaiuAk; khk;rg;ngUe;jPdpf;fhuiuAk; NruhNj.
  Vær ikke blandt vindrikkere, blandt dem som fråtser i kjøtt!
21.FbaDk; Ngh[dg;gphpaDk; jhpj;jpuuhthh;fs;@ J}f;fk; fe;ijfis cLj;Jtpf;Fk;.
  For drankeren og fråtseren blir fattig, og søvn klær mannen i filler.
22.cd;idg; ngw;w jfg;gDf;Fr; nrtpnfhL;@ cd; jha; taJnrd;wtshFk;NghJ mtis mrl;il gz;zhNj.
  Hør på din far, som gav dig livet, og forakt ikke din mor når hun er blitt gammel!
23.rj;jpaj;ij thq;F> mij tpw;fhNj@ mg;gbNa Qhdj;ijAk; cgNjrj;ijAk; Gj;jpiaAk; thq;F.
  Kjøp sannhet og selg den ikke, kjøp visdom og tukt og forstand!
24.ePjpkhDila jfg;gd; kpfTk; fsp$Uthd;@ QhdKs;s gps;isiag; ngw;wtd; mtdhy; kfpOthd;.
  Den rettferdiges far skal juble; den som får en vis sønn, skal glede sig over ham.
25.cd; jfg;gDk; cd; jhAk; re;Njh\g;gLthh;fs;@ cd;idg;ngw;wts; kfpOths;.
  La din far og din mor glede sig, og la henne som fødte dig, juble!
26.vd; kfNd> cd; ,Ujaj;ij vdf;Fj; jh@ cd; fz;fs; vd; topfis Nehf;Ftjhf.
  Min sønn! Gi mig ditt hjerte, og la dine øine ha lyst til mine veier!
27.Ntrp Mokhd gLFop@ gu];jph;P ,Lf;fkhd fpzW.
  For skjøgen er en dyp grav, og den fremmede kvinne en trang brønn;
28.mts; nfhs;isf;fhuidg;Nghy; gjptpUe;J> kD\Uf;Fs;Ns ghjfiug; ngUfg;gz;Zfpwhs;.
  ja, hun ligger på lur som en røver, og hun øker tallet på de troløse blandt menneskene.
29.INah! ahUf;F Ntjid? ahUf;Fj; Jf;fk;? ahUf;Fr; rz;ilfs;? ahUf;Fg; Gyk;gy;? ahUf;Ff; fhuzkpy;yhj fhaq;fs;? ahUf;F ,uj;jq;fyq;fpd fz;fs;?
  Hvem roper: Akk? Hvem roper: Ve? Hvem har trette? Hvem har klage? Hvem har sår for ingen ting? Hvem har røde øine?
30.kJghdk; ,Uf;Fk; ,lj;jpNy jq;fpj; jhpg;gth;fSf;Fk;> fyg;Gs;s rhuhaj;ij ehLfpwth;fSf;Fe;jhNd .
  De som sitter lenge oppe ved vinen, de som kommer for å prøve den krydrede drikk.
31.kJghdk; ,uj;jtUzkhapUe;J> ghj;jpuj;jpy; gsgsg;gha;j; Njhd;Wk;NghJ> eP mijg; ghuhNj@ mJ nkJtha; ,wq;Fk;.
  Se ikke til vinen, hvor rød den er, hvorledes den perler i begeret, hvor lett den går ned!
32.KbtpNy mJ ghk;igg;Nghy; fbf;Fk;> tphpaidg;Nghy; jPz;Lk;.
  Til sist biter den som en slange og hugger som en huggorm;
33.cd; fz;fs; gu];jph;Pfis Nehf;Fk;@ cd; cs;sk; jhWkhwhditfisg; NgRk;.
  dine øine vil se efter fremmede kvinner, og ditt hjerte tale forvendte ting,
34.eP eLf;flypNy radpj;jpUf;fpwtidg;NghYk;> gha;kuj;jl;bNy gLj;jpUf;fpwtidg;NghYk; ,Ug;gha;.
  og du blir lik en som sover midt ute på havet, lik en som sover i toppen av en mast.
35.vd;id mbj;jhh;fs;> vdf;F Nehftpy;iy@ vd;id miwe;jhh;fs; vdf;Fr; Ruizapy;iy@ ehd; mijg; gpd;Dk; njhlh;e;J Njl vg;nghOJ tpopg;Ngd; vd;gha;.
  Du vil si: De banket mig, det gjorde ikke ondt; de støtte mig, jeg kjente det ikke. Når skal jeg våkne? Jeg vil se å få tak i enda mere.