Proverbs - 30

Tip: To view chapters clear the search box. Use Character Map to get the tamil characters.

1.ahf;Nfapd; Fkhudhfpa M$h; vd;Dk; GU\d; <j;jpNaYf;F trdpj;J> <j;jpNaYf;Fk; CfhYf;Fk; ciuj;j cgNjr thf;fpaq;fshtd:
  Agurs, Jakes sønns ord og utsagn. Så talte mannen til Itiel, til Itiel og Ukkal:
2.kD\nuy;yhhpYk; ehd; %ld;@ kD\Uf;Nfw;w Gj;jp vdf;F ,y;iy.
  Jeg er for ufornuftig til å kalles menneske; manns forstand har jeg ikke.
3.ehd; Qhdj;ijf; fw;fTk; ,y;iy@ ghpRj;jhpd; mwpit mwpe;Jnfhs;sTk; ,y;iy.
  Jeg har ikke lært visdom og har ikke kunnskap om den Hellige.
4.thdj;Jf;F Vwpapwq;fpdth; ahh;? fhw;iwj; jkJ ifg;gpbfspy; mlf;fpdth; ahh;? jz;zPh;fis t];jpuj;jpNy fl;bdth; ahh;? G+kpapd; vy;iyfisnay;yhk; ];jhgpj;jth; ahh;? mtUila ehkk; vd;d? mth; FkhuDila ehkk; vd;d? mij mwpthNah?
  Hvem fór op til himmelen og fór ned? Hvem samlet været i sine never? Hvem bandt vannet i et klæde? Hvem satte alle jordens grenser? Hvad er hans navn, og hvad er hans sønns navn? Du vet det jo.
5.NjtDila trdnky;yhk; Glkplg;gl;litfs;@ jk;ik mz;bf;nfhs;Sfpwth;fSf;F mth; Nflfkhdth;.
  Alt Guds ord er rent; han er et skjold for dem som tar sin tilflukt til ham.
6.mtUila trdq;fNshL xd;iwAk; $l;lhNj> $l;bdhy; mth; cd;idf; fbe;Jnfhs;Sthh;> eP ngha;adhtha;.
  Legg ikke noget til hans ord, forat han ikke skal straffe dig, og du stå som en løgner!
7.,uz;L kD ck;kplj;jpy; Nfl;fpNwd;@ ehd; khpf;Fk;ghpae;jKk; mitfis vdf;F kWf;fhky; jhUk;.
  To ting beder jeg dig om, nekt mig dem ikke, før jeg dør:
8.khiaiaAk; ngha;trdpg;igAk; vdf;Fj; J}ug;gLj;Jk;@ jhpj;jpuj;ijAk; IRthpaj;ijAk; vdf;Ff; nfhlhjpUg;gPuhf.
  La falskhet og løgnens ord være langt borte fra mig! Gi mig ikke armod og heller ikke rikdom! La mig ete mitt tilmålte brød,
9.ehd; ghpG+uzk; milfpwjpdhy; kWjypj;J> fh;j;jh; ahh; vd;W nrhy;yhjgbf;Fk;@ jhpj;jpug;gLfpwjpdhy; jpUb> vd; NjtDila ehkj;ij tPzpNy toq;fhjgbf;Fk;> vd; gbia vdf;F mse;J vd;idg; Ngh\pj;jUSk;.
  forat jeg ikke når jeg blir mett, skal fornekte dig og si: Hvem er Herren? og ikke når jeg blir fattig, stjele og forbanne min Guds navn!
10.v[khdplj;jpy; mtDila Ntiyf;fhud;Nky; Fw;wQ;Rkj;jhNj@ mtd; cd;idr; rgpg;ghd;> eP Fw;wthspahff; fhzg;gLtha;.
  Baktal ikke en tjener for hans herre, forat han ikke skal banne dig, og du dra skyld over dig!
11.jq;fs; jfg;gidr; rgpj;Jk;> jq;fs; jhia MrPh;tjpahkYk; ,Uf;fpw re;jjpahUKz;L.
  Der er en ætt som banner sin far og ikke velsigner sin mor,
12.jhq;fs; mOf;fwf; fOtg;glhkypUe;Jk;> jq;fs; ghh;itf;Fr; Rj;jkhfj; Njhd;Wfpw re;jjpahUKz;L.
  en ætt som er ren i sine egne øine og dog ikke har tvettet sig for sitt eget skarn,
13.NtnwhU re;jjpahUKz;L@ mth;fs; fz;fs; vj;jid Nkl;bikAk; mth;fs; ,ikfs; vj;jid newpg;Gkhditfs;.
  en ætt -- hvor stolte er ikke dens øine, og dens øielokk, hvor hever de sig ikke! --
14.Njrj;jpy; rpWikahdth;fisAk; kD\hpy; vspikahdth;fisAk; gl;rpg;gjw;Ff; fl;fq;fisnahj;j gw;fisAk; fj;jpfisnahj;j filtha;g;gw;fisAKila re;jjpahUKz;L.
  en ætt hvis tenner er sverd, og hvis jeksler er kniver, som eter arminger ut av landet og fattige ut av menneskenes tall.
15.jh> jh> vd;fpw ,uz;L Fkhuj;jpfs; ml;ilf;F cz;L. jpUg;jpailahj %d;Wz;L> NghJk; vd;W nrhy;yhj ehd;FKz;L.
  Blodiglen har to døtre: Gi hit! Gi hit! Der er tre som aldri blir mette, fire som aldri sier: Nok!
16.mitahtd: ghjhsKk>; kyl;Lf; fh;g;gKk;> jz;zPuhy; jpUg;jpailahj epyKk;> NghJnkd;W nrhy;yhj mf;fpdpANk.
  Det er dødsriket og det ufruktbare morsliv, jorden, som aldri blir mett av vann, og ilden, som aldri sier: Nok!
17.jfg;gidg; ghpahrk;gz;zp> jhapd; fl;lisia mrl;ilgz;Zfpw fz;iz ejpapd; fhfq;fs; gpLq;Fk;> fOfpd; FQ;Rfs; jpd;Dk;.
  Et øie som spotter far og forakter lydighet mot mor, det skal ravnene ved bekken hakke ut, og ørneunger skal ete det.
18.vdf;F kpfTk; Mr;rhpakhditfs; %d;Wz;L> vd; Gj;jpf;nfl;lhjitfs; ehd;FKz;L.
  Det er tre ting som er mig for underlige, og fire som jeg ikke skjønner:
19.mitahtd: Mfhaj;jpy; fOfpDila topAk;> fd;kiyapd;Nky; ghk;gpDila topAk;> eLf;flypy; fg;gypDila topAk;> xU fd;dpifia ehba kD\Dila topANk.
  ¥rnens vei på himmelen, ormens vei over stenen, skibets vei på havet og en manns vei til en jomfru.
20.mg;gbNa tpgrhu];jphPapDila topAk; ,Uf;fpwJ@ mts; jpd;W> jd; thiaj; Jilj;J@ ehd; xU ghtKk; nra;atpy;iy vd;ghs;.
  Slik bærer en horkvinne sig at: Hun eter og tørker sin munn og sier: Jeg har ikke gjort noget ondt.
21.%d;wpdpkpj;jk; G+kp rQ;ryg;gLfpwJ> ehd;ifAk; mJ jhq;fkhl;lhJ.
  Under tre skjelver jorden, og under fire kan den ikke holde ut:
22.murhSfpw mbikapdpepkpj;jKk;> Ngh[dj;jhy; jpUg;jpahd %ldpdpkpj;jKk;>
  under en træl når han blir konge, og en dåre når han blir mett av brød,
23.giff;fg;glj;jf;ftshapUe;Jk;> GU\Df;F tho;f;ifg;gl;l ];jphPapdpkpj;jKk;> jd; ehr;rpahUf;Fg; gjpyhf ,y;yhshFk; mbikg;ngz;zpdpkpj;jKNk.
  under en forsmådd kvinne når hun blir gift, og en tjenestepike når hun arver sin frue.
24.G+kpapy; rpwpaitfshapUe;Jk;> kfh QhdKs;sitfs; ehd;Fz;L.
  Det er fire som er små på jorden og allikevel overvettes vise:
25.mitahtd: mw;gkhd n[e;JthapUe;Jk;> Nfhilfhyj;jpNy jq;fs; Mfhuj;ijr; rk;ghjpf;fpw vWk;Gk;>
  Maurene er ikke noget sterkt folk, og enda lager de sin føde om sommeren;
26.rj;Jtkw;w n[e;JthapUe;Jk;> jq;fs; tPl;ilf; fd;kiyapNy Njhz;bitf;Fk; FopKry;fSk;>
  fjellgrevlingene er ikke noget kraftig folk, og enda bygger de sitt hus i berget;
27.uh[h ,y;yhjpUe;Jk;> gTQ;R gTQ;rha;g; Gwg;gLfpw ntl;Lf;fpspfSk;>
  gresshoppene har ingen konge, og enda drar de alle ut, skare efter skare;
28.jd; iffspdhy; tiyiag; gpd;dp> murh; mukidfspypUf;fpw rpye;jpg; G+r;rpANk.
  firfislen kan du gripe med hendene, og allikevel finnes den i kongelige palasser.
29.tpNehjkha; mbitj;J elf;fpwitfs; %d;Wz;L@ tpNehj eilAs;sitfs; ehYKz;L.
  Det er tre som skrider vakkert frem, og fire som har en vakker gang:
30.mitahtd: kpUfq;fspy; rThpakhdJk; xd;Wf;Fk; gpd;dpilahjJkhfpa rpq;fKk;>
  Løven, som er en helt blandt dyrene, og som ikke vender om for nogen,
31.Nghh;f;FjpiuAk;> nts;shl;Lf;flhTk;> xUtUk; vjph;f;ff;$lhj uh[hTNk.
  hesten med gjord om lendene, bukken, og en konge i spissen for sitt folk.
32.eP Nkl;bikahdjpdhy; igj;jpakha; ele;J> Jh;r;rpe;jidAs;stdhapUe;jhahdhy;> ifapdhy; thia %L.
  Har du vært så uforstandig at du har ophøiet dig, eller har du tenkt på ondt, da legg hånden på din munn!
33.ghiyf; filjy; ntz;nziag; gpwg;gpf;Fk;@ %f;ifg; gpirjy; ,uj;jj;ijg; gpwg;gpf;Fk;@ mg;gbNa Nfhgj;ijf; fpz;btpLjy; rz;iliag; gpwg;gpf;Fk;.
  For trykk på melk gir smør, og trykk på nese gir blod, og trykk på vrede [enn mere å egge den vrede.] gir trette.