Proverbs - 18

Tip: To view chapters clear the search box. Use Character Map to get the tamil characters.

1.gphpe;JNghfpwtd; jd; ,r;irapd;gb nra;ag;ghh;f;fpwhd;> vy;yh Qhdj;jpYk; jiyapl;Lf;nfhs;Sfpwhd;.
  Den egensindige følger bare sin egen lyst; mot alle kloke råd viser han tenner.
2.%ld; Qhdj;jpy; gphpaq;nfhs;shky;> jd; kdjpYs;sitfis ntspg;gLj;jg; gphpag;gLfpwhd;.
  Dåren bryr sig ikke om å være forstandig, men vil bare vise hvad han tenker i sitt hjerte.
3.Jd;khh;f;fd; tu mtkhdk; tUk;@ mtkhdj;NjhNl epe;ijAk; tUk;.
  Når den ugudelige kommer, kommer også forakt, og med skammen følger spott.
4.kD\Dila tha;nkhopfs; Mokhd [yk;NghypUf;Fk;@ Qhdj;jpd; Cw;W gha;fpw Mw;iwg;NghypUf;Fk;.
  Ordene i en manns munn er dype vann, visdoms kilde er en fremvellende bekk.
5.tof;fpNy ePjpkhidj; Njhw;fbf;fpwjw;F> Jd;khh;f;fDf;F Kfjhl;rpzpak;gz;ZtJ ey;yjy;y.
  Det er ille å gi den skyldige medhold, å bøie retten for den rettferdige.
6.%lDila cjLfs; tpthjj;jpy; EioAk;> mjd; tha; mbfis tutiof;Fk;.
  Dårens leber volder trette, og hans munn roper efter pryl.
7.%lDila tha; mtDf;Ff; NfL> mtd; cjLfs; mtd; Mj;JkhTf;Ff; fz;zp.
  Dårens munn er til ulykke for ham selv, og hans leber er en snare for hans liv.
8.Nfhs;fhuDila thh;j;ijfs; tpisahl;Lg;NghypUf;Fk;> MdhYk; mitfs; cs;sj;jpw;Fs; ijf;Fk;.
  En øretuters ord er som velsmakende retter, og de trenger ned i hjertets indre.
9.jd;Ntiyapy; mrjpahapUg;gtd; mopk;gDf;Fr; rNfhjud;.
  Den som er lat i sin gjerning, er også en bror til ødeleggeren.
10.fh;j;jhpd; ehkk; gyj;j JUfk;@ ePjpkhd; mjw;Fs; Xbr; RfkhapUg;ghd;.
  Herrens navn er et fast tårn; til det løper den rettferdige og blir berget.
11.IRthpathDila nghUs; mtDf;F muzhd gl;lzk;@ mJ mtd; vz;zj;jpy; cah;e;j kjpy;Nghypf;Fk;.
  Den rikes gods er hans festning og som en høi mur i hans egen tanke.
12.mopT tUKd; kD\Dila ,Ujak; ,Wkhg;ghapUf;Fk;@ Nkd;ikf;F Kd;dhdJ jho;ik.
  Forut for fall ophøier en manns hjerte sig, men ydmykhet går forut for ære.
13.fhhpaj;ijf; Nfl;FKd; cj;juk; nrhy;YfpwtDf;F> mJ Gj;jpaPdKk; ntl;fKkhapUf;Fk;.
  Når en svarer før han hører, da blir det til dårskap og skam for ham.
14.kD\Dila Mtp mtd; gytPdj;ijj; jhq;Fk;@ Kwpe;jMtp ahuhy; jhq;ff;$Lk;?
  En manns mot kan holde ham oppe i hans sykdom; men et nedslått mot -- hvem kan bære det?
15.Gj;jpkhDila kdk; mwpitr;rk;ghjpf;Fk;@ Qhdpapd; nrtp mwpit ehLk;.
  Den forstandiges hjerte kjøper kunnskap, og de vises øre søker kunnskap.
16.xUtd; nfhLf;Fk; ntFkjp mtDf;F topAz;lhf;fp> nghpNahh;fSf;F Kd;ghf mtidf; nfhz;LNgha;tpLk;.
  Et menneskes gave gir ham rum og fører ham frem for store herrer.
17.jd; tof;fpNy Kjy;NgRfpwtd; ePjpkhd;Nghy; fhzg;gLthd;@ mtd; mayhNdh te;J mtidg; ghpNrhjpf;fpwhd;.
  Den som taler først i en rettsstrid, synes å ha rett; men så kommer motparten og gransker hans ord.
18.rPl;Lg;NghLjy; tpNuhjq;fis xopj;J> gythd;fs; eLNt rpf;fWf;Fk;.
  Loddet gjør ende på tretter og skiller mellem de mektige.
19.muzhd gl;lzj;ij trg;gLj;Jtijg;ghh;f;fpYk; Nfhgq;nfhz;l rNfhjuid trg;gLj;JtJ mhpJ@ mth;fSila tpNuhjq;fs; Nfhl;ilj;jho;g;ghs;fs;NghypUf;Fk;.
  En bror som en har gjort urett mot, er vanskeligere å vinne enn en festning, og trette med ham er som en bom for en borg.
20.mtdtd; thapd; gydhy; mtdtd; tapW epuk;Gk;@ mtdtd; cjLfspd; tpistpdhy; mtdtd; jpUg;jpahthd;.
  Ved frukten av en manns munn mettes hans buk; med sine lebers grøde blir han mettet.
21.kuzKk; [PtDk; ehtpd; mjpfhuj;jpypUf;Fk;@ mjpy; gphpag;gLfpwth;fs; mjpd; fdpiag; Grpg;ghh;fs;.
  Død og liv er i tungens vold, og hver den som gjerne bruker den, skal ete dens frukt.
22.kidtpiaf; fz;lilfpwtd; ed;ikahdijf; fz;lilfpwhd;@ fh;j;juhy; jiaAk; ngw;Wf;nfhs;Sfpwhd;.
  Den som har funnet en hustru, har funnet lykke og fått en nådegave av Herren.
23.jhpj;jpud; nfQ;rpf;Nfl;fpwhd;@ IRthpathd; fbdkha; cj;juT nfhLf;fpwhd;.
  I ydmyke bønner taler den fattige, men den rike svarer med hårde ord.
24.rpNefpjUs;std; rpNefk; ghuhl;lNtz;Lk;@ rNfhjudpYk; mjpf nrhe;jkha;r; rpNefpg;gtDKz;L.
  En mann med mange venner går det ille; men der er venner som henger fastere ved en enn en bror.