Proverbs - 22

Tip: To view chapters clear the search box. Use Character Map to get the tamil characters.

1.jpushd IRthpaj;ijg;ghh;f;fpYk; ew;fPh;j;jpNa njhpe;Jnfhs;sg;glj;jf;fJ@ nghd; nts;spiag;ghh;f;fpYk; jiaNa eyk;.
  Et godt navn er mere verdt enn stor rikdom; å være godt likt er bedre enn sølv og gull.
2.IRthpathDk; jhpj;jpuDk; xUtiunahUth; re;jpf;fpwhh;fs;@ mth;fs; midtiuAk; cz;lhf;fpdth; fh;j;jh;.
  Rik og fattig møtes; Herren har skapt dem begge.
3.tpNtfp Mgj;ijf; fz;L kiwe;J nfhs;Sfpwhd;@ Ngijfs; neLfg;Ngha;j; jz;bf;fg;gLfpwhh;fs;.
  Den kloke ser ulykken og skjuler sig, men de uerfarne går videre og må bøte.
4.jho;ikf;Fk; fh;j;jUf;Fg; gag;gLjYf;Fk; tUk; gyd; IRthpaKk; kfpikAk; [PtDkhk;.
  Lønn for saktmodighet og gudsfrykt er rikdom og ære og liv.
5.khWghLs;stDila topapNy Ks;SfSk; fz;zpfSKz;L@ jd; Mj;Jkhitf; fhf;fpwtd; mitfSf;Fj; J}ukha; tpyfpg;Nghthd;.
  Torner og snarer er der på den falskes vei; den som varer sitt liv, holder sig borte fra dem.
6.gps;isahdtd; elf;fNtz;ba topapNy mtid elj;J@ mtd; Kjph;tajpYk; mij tplhjpUg;ghd;.
  Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel.
7.IRthpathd; jhpj;jpuid MSfpwhd;@ fld;thq;fpdtd; fld;nfhLj;jtDf;F mbik.
  Den rike hersker over de fattige, og låntageren blir långiverens træl.
8.mepahaj;ij tpijf;fpwtd; tUj;jj;ij mWg;ghd;@ mtd; cf;fpuj;jpd;kpyhW xopAk;.
  Den som sår urett, skal høste ondt, og med hans vredes ris skal det være forbi.
9.fUizf;fz;zd; MrPh;tjpf;fg;gLthd;@ mtd; jd; Mfhuj;jpy; jhpj;jpuDf;Ff; nfhLf;fpwhd;.
  Den som har et godt hjerte, blir velsignet fordi han gav den fattige av sitt brød.
10.ghpahrf;fhuidj; Juj;jptpL@ mg;nghOJ thJ ePq;Fk;> tpNuhjKk; mtkhdKk; xopAk;.
  Jag spotteren bort! Så går tretten med, og kiv og skam hører op.
11.Rj;j ,Ujaj;ij tpUk;GfpwtDila cjLfs; ,dpikahditfs;@ uh[h mtDf;Fr; rpNefpjdhthd;.
  Den som elsker hjertets renhet, og hvis tale er tekkelig, han har kongen til venn.
12.fh;j;jUila fz;fs; Qhdj;ijf; fhf;Fk;. JNuhfpfspd; thh;j;ijfisNah mth; jhWkhwhf;Ffpwhh;.
  Herrens øine verner den forstandige, men han gjør den troløses ord til intet.
13.ntspapNy rpq;fk;> tPjpapNy nfhiyAz;Ngd; vd;W Nrhk;Ngwp nrhy;Ythd;.
  Den late sier: Det er en løve der ute, jeg kunde bli drept midt på gaten.
14.gu];jph;Pfspd; tha; Mokhd gLFop@ fh;j;jUila Nfhgj;jpw;F VJthdtd; mjpNy tpOthd;.
  Fremmed kvinnes munn er en dyp grav; den Herren er vred på, faller i den.
15.gps;isapd; neQ;rpy; kjpaPdk; xl;bapUf;Fk;@ mijj; jz;lidapd; gpuk;G mtidtpl;L mfw;Wk;.
  Dårskap er bundet fast til den unges hjerte; tuktens ris driver den bort.
16.jdf;F mjpfk; cz;lhfj; jhpj;jpuid xLf;Ffpwtd; jdf;Fj; Fiwr;rYz;lhfNt IRthpathDf;Ff; nfhLg;ghd;.
  undertrykke den fattige tjener bare til å øke hans gods; å gi til den rike volder ham bare tap.
17.cd; nrtpiar; rha;j;J> QhdpfSila thh;j;ijfisf; Nfl;L> vd; Nghjfj;ij cd; ,Ujaj;jpy; it.
  Bøi ditt øre til og hør på vismenns ord og vend ditt hjerte til min kunnskap!
18.mitfis cd; cs;sj;jpy; fhj;J> mitfis cd; cjLfspd; epiyj;jpUf;fg;gz;Zk;NghJ> mJ ,d;gkhapUf;Fk;.
  For det er godt at du bevarer dem i ditt indre, og at de alle henger fast ved dine leber.
19.cd; ek;gpf;if fh;j;jh;Nky; ,Uf;Fk;gb> ,d;iwajpdk; mitfis cdf;Fj; njhpag;gLj;JfpNwd;.
  Forat du skal sette din lit til Herren, lærer jeg dig idag, nettop dig.
20.rj;jpa thh;j;ijfspd; ajhh;j;jj;ij ehd; cdf;Fj; njhptpf;Fk;gbf;Fk;> eP cd;id mDg;gpdth;fSf;Fr; rj;jpa thh;j;ijfis kWnkhopahfr; nrhy;Yk;gbf;Fk;>
  Har jeg ikke skrevet for dig kjernesprog med råd og kunnskap
21.MNyhridiaAk; Qhdj;ijAk; gw;wp ehd; cdf;F Kf;fpakhditfis vOjtpy;iyah?
  for å kunngjøre dig det som rett er, sannhets ord, så du kan svare dem som sender dig, med sanne ord?
22.VioahapUf;fpwhd; vd;W Vioiaf; nfhs;isaplhNj@ rpWikahdtid epaha];jyj;jpy; cgj;jputg;gLj;jhNj.
  Røv ikke fra en fattig, fordi han er fattig, og tred ikke armingen ned i byporten! [de. i retten]
23.fh;j;jh; mth;fSf;fhf tof;fhb> mth;fisf; nfhs;isapLfpwth;fSila gpuhzidf; nfhs;isapLthh;.
  For Herren skal føre deres sak, og han skal ta deres liv som tar noget fra dem.
24.Nfhgf;fhuDf;Fj; NjhodhfhNj@ cf;fpuKs;s kD\NdhNl elthNj.
  Hold dig ikke til venns med en som er snar til vrede, og gi dig ikke i lag med en hastig mann,
25.mg;gbr; nra;jhy; eP mtDila topfisf; fw;Wf;nfhz;L> cd; Mj;JkhTf;Ff; fz;zpia tUtpg;gha;.
  forat du ikke skal lære dig til å gå på hans veier og få satt en snare for ditt liv!
26.ifabj;J cld;gl;L> flDf;fhfg; gpizg;gLfpwth;fspy; xUtdhfhNj.
  Vær ikke blandt dem som gir håndslag, dem som borger for gjeld!
27.nrYj;j cdf;F xd;Wkpy;yhjpUe;jhy;> eP gLj;jpUf;Fk; gLf;ifiaAk; mtd; vLj;Jf;nfhs;sNtz;bajhFNk.
  Når du intet har å betale med, hvorfor skal de da ta din seng bort under dig?
28.cd; gpjhf;fs; ehl;bd G+h;t vy;iyf;Fwpia khw;whNj.
  Flytt ikke det gamle grenseskjell som dine fedre har satt!
29.jd; Ntiyapy; [hf;fpuijahapUf;fpwtid eP fz;lhy;> mtd; ePrUf;F Kd;ghf epy;yhky;> uh[hf;fSf;F Kd;ghf epw;ghd;.
  Ser du en mann som er duelig i sin gjerning -- han kan komme til å tjene konger; han kommer ikke til å tjene småfolk.