Proverbs - 17

Tip: To view chapters clear the search box. Use Character Map to get the tamil characters.

1.rz;ilNahL$ba tPLepiwe;j nfhOikahd gjhh;j;jq;fisg;ghh;f;fpYk;> mkhpf;ifNahNl rhg;gpLk; ntWk; Jzpf;ifNa eyk;.
  Een droge bete, en rust daarbij, is beter, dan een huis vol van geslachte beesten met twist.
2.Gj;jpAs;s Ntiyf;fhud; ,yr;irAz;lhf;Ffpw Gj;jpuid Mz;L> rNfhjuUf;Fs;s Rje;juj;jpy; gq;filthd;.
  Een verstandig knecht zal heersen over een zoon, die beschaamd maakt, en in het midden der broederen zal hij erfenis delen.
3.nts;spiaf; FifAk;> nghd;idg; GlKk; Nrhjpf;Fk;@ ,Ujaq;fisr; Nrhjpf;fpwtNuh fh;j;jh;.
  De smeltkroes is voor het zilver, en de oven voor het goud; maar de HEERE proeft de harten.
4.J\;ld; mf;fpuk cjLfs; nrhy;tij cw;Wf;Nfl;fpwhd;@ ngha;ad; NfLs;s ehTf;Fr; nrtpnfhLf;fpwhd;.
  De boosdoener merkt op de ongerechtige lip; een leugenaar neigt het oor tot de verkeerde tong.
5.Vioiag; ghpahrk;gz;Zfpwtd; mtid cz;lhf;fpdtiu epe;jpf;fpwhd;@ Mgj;ijf;Fwpj;Jf; fspf;fpwtd; jz;lidf;Fj; jg;ghd;.
  Die den arme bespot, smaadt deszelfs Maker; die zich verblijdt in het verderf, zal niet onschuldig zijn.
6.gps;isfspd; gps;isfs; KjpNahUf;Ff; fph;Plk;@ gps;isfspd; Nkd;ik mth;fs; gpjhf;fNs.
  De kroon de ouden zijn de kindskinderen, en der kinderen sieraad zijn hun vaderen.
7.Nkd;ikahditfisg; NgRk; cjL %lDf;Fj; jfhJ@ ngha; NgRk; cjL gpuGTf;F vt;tsNtDk; jfhJ.
  Een voortreffelijke lip past een dwaze niet, veelmin een prins een leugenachtige lip.
8.ghpjhdk; thq;Ffpwth;fspd; ghh;itf;F mJ ,uj;jpdk;NghypUf;Fk;@ mJ Nehf;Fk; jpirnay;yhk; fhhpak; tha;f;Fk;.
  Het geschenk is in de ogen zijner heren een aangenaam gesteente; waarhenen het zich zal wenden, zal het wel gedijen.
9.Fw;wj;ij %Lfpwtd; rpNefj;ij ehLfpwhd;@ Nfl;lijr;nrhy;Yfpwtd; gpuhzrpNefpjiuAk; gphpj;JtpLfpwhd;.
  Die de overtreding toedekt, zoekt liefde; maar die de zaak weder ophaalt, scheidt den voornaamsten vriend.
10.%lid E}wb mbg;gijg;ghh;f;fpYk;;> Gj;jpkhid thapdhy; fz;bg;gNj mjpfkha; ciwf;Fk;.
  De bestraffing gaat dieper in den verstandige, dan den zot honderdmaal te slaan.
11.J\;ld; fyfj;ijNa NjLfpwhd;@ F&uJ}jd; mtDf;F tpNuhjkhf mDg;gg;gLthd;.
  Zekerlijk, de wederspannige zoekt het kwaad; maar een wrede bode zal tegen hem gezonden worden.
12.jd; kjpNfl;by; jphpAk; kjpaPdDf;F vjph;g;gLtijg;ghh;f;fpYk;> Fl;bfisg; gwpnfhLj;j fubf;F vjph;g;gLtJ thrp.
  Dat een beer, die van jongen beroofd is, een man tegemoet kome, maar niet een zot in zijn dwaasheid.
13.ed;ikf;Fj; jPiknra;fpwtd; vtNdh> mtd; tPl;iltpl;Lj; jPik ePq;fhJ.
  Die kwaad voor goed vergeldt, het kwaad zal van zijn huis niet wijken.
14.rz;ilapd; Muk;gk; kjifj;jpwe;JtpLfpwJNghypUf;Fk;@ Mjyhy; tpthjk; vOk;GKd; mij tpl;LtpL.
  Het begin des krakeels is gelijk een, die het water opening geeft; daarom verlaat den twist, eer hij zich vermengt.
15.Jd;khh;f;fid ePjpkhdhf;FfpwtDk;> ePjpkhidf; Fw;wthspahf;FfpwtDkhfpw ,t;tpUtUk; fh;;j;jUf;F mUtUg;ghdth;fs;.
  Wie den goddeloze rechtvaardigt, en den rechtvaardige verdoemt, zijn den HEERE een gruwel, ja, die beiden.
16.Qhdj;ijf; nfhs;Sk;gb %ld; ifapNy nuhf;fk; vd;dj;jpw;F? mjpd;Nky; mtDf;F kdkpy;iyNa.
  Waarom toch zou in de hand des zots het koopgeld zijn, om wijsheid te kopen, dewijl hij geen verstand heeft?
17.rpNefpjd; vy;yhf; fhyj;jpYk; rpNefpg;ghd;@ ,Lf;fzpy; cjtNt rNfhjud; gpwe;jpUf;fpwhd;.
  Een vriend heeft te aller tijd lief; en een broeder wordt in de benauwdheid geboren.
18.Gj;jpaPdd; jd; rpNefpjDf;F Kd;ghff; ifabj;Jf;nfhLj;Jg; gpizg;gLfpwhd;.
  Een verstandeloos mens klapt in de hand, zich borg stellende bij zijn naaste.
19.thJg;gphpad; ghjfg;gphpad;@ jd; thriy cah;j;jpf; fl;Lfpwtd; mopit ehLfpwhd;.
  Die het gekijf liefheeft, heeft de overtreding lief; die zijn deur verhoogt, zoekt verbreking.
20.khWghlhd ,UjaKs;std; ed;ikiaf; fz;liltjpy;iy@ Gul;L ehTs;std; jPikapy; tpOthd;.
  Wie verdraaid is van hart, zal het goede niet vinden; en die verkeerd is met zijn tong, zal in het kwaad vallen.
21.%lGj;jpuidg; ngWfpwtd; jdf;Fr; rQ;ryKz;lhf mtidg; ngWfpwhd;;;;@ kjpaPdDila jfg;gDf;F kfpo;r;rpapy;iy.
  Wie een zot genereert, die zal hem tot droefheid zijn; en de vader des dwazen zal zich niet verblijden.
22.kdkfpo;r;rp ey;y xs\jk;@ Kwpe;j MtpNah vYk;Gfis cyug;gz;Zk;.
  Een blij hart zal een medicijn goed maken; maar een verslagen geest zal het gebeente verdrogen.
23.Jd;khh;f;fd;> ePjpapd; topiag; Gul;l> kbapYs;s ghpjhdj;ij thq;Ffpwhd;.
  De goddeloze zal het geschenk uit den schoot nemen, om de paden des rechts te buigen.
24.Qhdk; Gj;jpkhDf;F Kd;ghf ,Uf;Fk;@ %lDila fz;fNsh G+kpapd; filahe;juq;fspy; nry;Yk;.
  In het aangezicht des verstandigen is wijsheid; maar de ogen des zots zijn in het einde der aarde.
25.%lGj;jpud; jd; gpjhTf;Fr; rypg;Gk;> jd;idg; ngw;wth;fSf;Ff; frg;Gkhdtd;.
  Een zotte zoon is een verdriet voor zijn vader, en bittere droefheid voor degene, die hem gebaard heeft.
26.ePjpkhidj; jz;lk;gpbf;fpwJk;> epahaQ;nra;fpwtidg; gpuGf;fs; mbf;fpwJk; jFjpay;y.
  Het is niet goed, den rechtvaardige ook te doen boeten, dat de prinsen iemand slaan zouden om hetgeen recht is.
27.mwpthsp jd; thh;j;ijfis mlf;Ffpwhd;@ tpNtfp Fsph;e;j kdKs;std;.
  Wie wetenschap weet, houdt zijn woorden in; en een man van verstand is kostelijk van geest.
28.NgrhjpUe;jhy; %lDk; Qhdthd; vd;W vz;zg;gLthd;@ jd; cjLfis %Lfpwtd; Gj;jpkhd; vd;W vz;zg;gLthd;.
  Een dwaas zelfs, die zwijgt, zal wijs geacht worden, en die zijn lippen toesluit, verstandig.