Proverbs - 23

Tip: To view chapters clear the search box. Use Character Map to get the tamil characters.

1.eP xU mjpgjpNahNl Ngh[dk; gz;z cl;fhh;e;jhy;> cdf;F Kd;ghf ,Uf;fpwij ed;wha;f; ftdpj;Jg;ghh;.
  Als gij aangezeten zult zijn om met een heerser te eten, zo zult gij scherpelijk letten op dengene, die voor uw aangezicht is.
2.eP Ngh[dg;gphpadhapUe;jhy;> cd; njhz;ilapNy fj;jpia it.
  En zet een mes aan uw keel, indien gij een gulzig mens zijt;
3.mtDila UrpAs;s gjhh;j;jq;fis ,r;rpahNj@ mitfs; fs;sg;Ngh[dkhNk.
  Laat u niet gelusten zijner smakelijke spijzen, want het is een leugenachtig brood.
4.IRthpathdhfNtz;Lnkd;W gpuahrg;glhNj@ RaGj;jpiar; rhuhNj.
  Vermoei u niet om rijk te worden; sta af van uw vernuft.
5.,y;yhkw;NghFk; nghUs;Nky; cd; fz;fisg; gwf;ftpLthNdd;? mJ fOifg;Nghyr; rpwFfisj; jdf;F cz;Lgz;zpf;nfhz;L> Mfhakhh;f;fkha;g; gwe;JNghk;.
  Zult gij uw ogen laten vliegen op hetgeen niets is? Want het zal zich gewisselijk vleugelen maken gelijk een arend, die naar den hemel vliegt.
6.td;fz;zDila Mfhuj;ijg; GrpahNj@ mtDila UrpAs;s gjhh;j;jq;fis ,r;rpahNj.
  Eet het brood niet desgenen, die boos is van oog, en wees niet belust op zijn smakelijke spijzen;
7.mtd; ,Ujaj;jpd; epidT vg;gbNah> mg;gbNa mtd; ,Uf;fpwhd;@ GrpAk;> ghdk;gz;Zk; vd;W mtd; cd;NdhNl nrhd;dhYk;> mtd; ,Ujak; cd;NdhNl ,uhJ.
  Want gelijk hij bedacht heeft in zijn ziel, alzo zal hij tot u zeggen: Eet en drink! maar zijn hart is niet met u;
8.eP Grpj;j Jzpf;ifia the;jp gz;zp> cd; ,dpa nrhw;fis ,oe;J Nghtha;.
  Uw bete, die gij gegeten hebt, zoudt gij uitspuwen; en gij zoudt uw liefelijke woorden verderven.
9.%lDila nrtpfs; Nfl;fg;NgrhNj@ mtd; cd; thh;j;ijfspd; Qhdj;ij mrl;ilgz;Zthd;.
  Spreek niet voor het oor van een zot, want hij zou het verstand uwer woorden verachten.
10.G+h;t vy;iyf;Fwpia khw;whNj@ jpf;fw;w gps;isfSila epyq;fis mgfhpj;Jf;nfhs;shNj.
  Zet de oude palen niet terug; en kom op de akkers der wezen niet;
11.mth;fSila kPl;gh; ty;yth;@ mth; cd;DlNd mth;fSf;fhf tof;fhLthh;.
  Want hun Verlosser is sterk; Die zal hun twistzaak tegen u twisten.
12.cd; ,Ujaj;ijg; Gj;jpkjpf;Fk;> cd; nrtpfis mwptd; thh;j;ijfSf;Fk; rha;g;ghahf.
  Begeef uw hart tot de tucht, en uw oren tot de redenen der wetenschap.
13.gps;isia jz;bahky; tplhNj@ mtidg; gpuk;gpdhy; mbj;jhy; mtd; rhfhd;.
  Weer de tucht van den jongen niet; als gij hem met de roede zult slaan, zal hij niet sterven.
14.eP gpuk;gpdhy; mtid mbf;fpwjpdhy; ghjhsj;Jf;F mtd; Mj;Jkhitj; jg;Gtpg;ghNa.
  Gij zult hem met de roede slaan, en zijn ziel van de hel redden.
15.vd; kfNd> cd; ,Ujak; QhdKs;sjhapUe;jhy;> vd;dpNy vd; ,Ujak; kfpOk;.
  Mijn zoon! zo uw hart wijs is, mijn hart zal blijde zijn, ja, ik.
16.cd; cjLfs; nrk;ikahditfisg; Ngrpdhy;> vd; cs;spe;jphpaq;fs; kfpOk;.
  En mijn nieren zullen van vreugde opspringen, als uw lippen billijkheden spreken zullen.
17.cd; kdijg; ghtpfs;Nky; nghwhiknfhs;s tplhNj@ eP ehNlhWk; fh;j;jiug gw;Wk; gaj;NjhbU.
  Uw hart zij niet nijdig over de zondaren; maar zijt te allen dage in de vreze des HEEREN.
18.epr;rakhfNt KbT cz;L@ cd; ek;gpf;if tPz;NghfhJ.
  Want zekerlijk, er is een beloning; en uw verwachting zal niet afgesneden worden.
19.vd; kfNd> eP nrtpnfhLj;J Qhdkile;J> cd; ,Ujaj;ij ey;topapNy elj;J.
  Hoor gij, mijn zoon! en word wijs, en richt uw hart op den weg.
20.kJghdg;gphpaiuAk; khk;rg;ngUe;jPdpf;fhuiuAk; NruhNj.
  Zijt niet onder de wijnzuipers, noch onder de vleesvreters;
21.FbaDk; Ngh[dg;gphpaDk; jhpj;jpuuhthh;fs;@ J}f;fk; fe;ijfis cLj;Jtpf;Fk;.
  Want een zuiper en vraat zal arm worden; en de sluimering doet verscheurde klederen dragen.
22.cd;idg; ngw;w jfg;gDf;Fr; nrtpnfhL;@ cd; jha; taJnrd;wtshFk;NghJ mtis mrl;il gz;zhNj.
  Hoor naar uw vader, die u gewonnen heeft; en veracht uw moeder niet, als zij oud geworden is.
23.rj;jpaj;ij thq;F> mij tpw;fhNj@ mg;gbNa Qhdj;ijAk; cgNjrj;ijAk; Gj;jpiaAk; thq;F.
  Koop de waarheid, en verkoop ze niet, mitsgaders wijsheid, en tucht, en verstand.
24.ePjpkhDila jfg;gd; kpfTk; fsp$Uthd;@ QhdKs;s gps;isiag; ngw;wtd; mtdhy; kfpOthd;.
  De vader des rechtvaardigen zal zich zeer verheugen; en die een wijzen zoon gewint, zal zich over hem verblijden.
25.cd; jfg;gDk; cd; jhAk; re;Njh\g;gLthh;fs;@ cd;idg;ngw;wts; kfpOths;.
  Laat uw vader zich verblijden, ook uw moeder; en laat haar zich verheugen, die u gebaard heeft.
26.vd; kfNd> cd; ,Ujaj;ij vdf;Fj; jh@ cd; fz;fs; vd; topfis Nehf;Ftjhf.
  Mijn zoon! geef mij uw hart, en laat uw ogen mijn wegen bewaren.
27.Ntrp Mokhd gLFop@ gu];jph;P ,Lf;fkhd fpzW.
  Want een hoer is een diepe gracht, en een vreemde vrouw is een enge put.
28.mts; nfhs;isf;fhuidg;Nghy; gjptpUe;J> kD\Uf;Fs;Ns ghjfiug; ngUfg;gz;Zfpwhs;.
  Ook loert zij als een rover; en zij vermenigvuldigt de trouwelozen onder de mensen.
29.INah! ahUf;F Ntjid? ahUf;Fj; Jf;fk;? ahUf;Fr; rz;ilfs;? ahUf;Fg; Gyk;gy;? ahUf;Ff; fhuzkpy;yhj fhaq;fs;? ahUf;F ,uj;jq;fyq;fpd fz;fs;?
  Bij wien is wee? bij wien och arme? bij wien gekijf? bij wien het beklag? bij wien wonden zonder oorzaak? bij wien de roodheid der ogen?
30.kJghdk; ,Uf;Fk; ,lj;jpNy jq;fpj; jhpg;gth;fSf;Fk;> fyg;Gs;s rhuhaj;ij ehLfpwth;fSf;Fe;jhNd .
  Bij degenen, die bij den wijn vertoeven; bij degenen, die komen om gemengden drank na te zoeken.
31.kJghdk; ,uj;jtUzkhapUe;J> ghj;jpuj;jpy; gsgsg;gha;j; Njhd;Wk;NghJ> eP mijg; ghuhNj@ mJ nkJtha; ,wq;Fk;.
  Zie den wijn niet aan, als hij zich rood vertoont, als hij in den beker zijn verve geeft, als hij recht opgaat;
32.KbtpNy mJ ghk;igg;Nghy; fbf;Fk;> tphpaidg;Nghy; jPz;Lk;.
  In zijn einde zal hij als een slang bijten, en steken als een adder.
33.cd; fz;fs; gu];jph;Pfis Nehf;Fk;@ cd; cs;sk; jhWkhwhditfisg; NgRk;.
  Uw ogen zullen naar vreemde vrouwen zien, en uw hart zal verkeerdheden spreken.
34.eP eLf;flypNy radpj;jpUf;fpwtidg;NghYk;> gha;kuj;jl;bNy gLj;jpUf;fpwtidg;NghYk; ,Ug;gha;.
  En gij zult zijn, gelijk een, die in het hart van de zee slaapt; en gelijk een, die in het opperste van den mast slaapt.
35.vd;id mbj;jhh;fs;> vdf;F Nehftpy;iy@ vd;id miwe;jhh;fs; vdf;Fr; Ruizapy;iy@ ehd; mijg; gpd;Dk; njhlh;e;J Njl vg;nghOJ tpopg;Ngd; vd;gha;.
  Men heeft mij geslagen, zult gij zeggen, ik ben niet ziek geweest; men heeft mij gebeukt, ik heb het niet gevoeld; wanneer zal ik opwaken? Ik zal hem nog meer zoeken!