Proverbs - 29

Tip: To view chapters clear the search box

1.mbf;fb fbe;Jnfhs;sg;gl;Lk; jd; gplhpiaf; fbdg;gLj;Jfpwtd; rfhakpd;wpr; rbjpapy; ehrkilthd;.
  Een man, die, dikwijls bestraft zijnde, den nek verhardt, zal schielijk verbroken worden, zodat er geen genezen aan is.
2.ePjpkhd;fs; ngUfpdhy; [dq;fs; kfpOthh;fs;@ Jd;khh;f;fh; MSk;NghNjh [dq;fs; jtpg;ghh;fs;.
  Als de rechtvaardigen groot worden, verblijdt zich het volk; maar als de goddeloze heerst, zucht het volk.
3.Qhdj;jpy; gphpag;gLfpwtd; jd; jfg;gid kfpog;gz;Zfpwhd;@ NtrpfNshNl njhe;jpg;ghdtNdh M];jpia mopf;fpwhd;.
  Een man, die de wijsheid bemint, verblijdt zijn vader; maar die een metgezel der hoeren is, brengt het goed door.
4.epahaj;jpdhy; uh[h Njrj;ij epiyepWj;Jfpwhd;@ ghpjhdg;gphpaNdh mijf; ftpo;f;fpwhd;.
  Een koning houdt het land staande door het recht; maar een, die tot geschenken genegen is, verstoort hetzelve.
5.gpwid Kf];Jjp nra;fpwtd;> mtd; fhy;fSf;F tiyia tphpf;fpwhd;.
  Een man, die zijn naaste vleit, spreidt een net uit voor deszelfs gangen.
6.J\;lDila JNuhfj;jpNy fz;zpapUf;fpwJ@ ePjpkhNdh ghb kfpOfpwhd;.
  In de overtreding eens bozen mans is een strik; maar de rechtvaardige juicht en is blijde.
7.ePjpkhd; Viofspd; epahaj;ijf; ftdpj;jwpfpwhd;@ Jd;khh;f;fNdh mij mwpa tpUk;ghd;.
  De rechtvaardige neemt kennis van de rechtzaak der armen; maar de goddeloze begrijpt de wetenschap niet.
8.ghpahrf;fhuh; gl;lzj;jpy; jPf;nfhSj;jptpLfpwhh;fs;@ QhdpfNsh FNuhjj;ij tpyf;Ffpwhh;fs;.
  Spotdrijvende lieden blazen een stad aan brand; maar de wijzen keren den toorn af.
9.Qhdp %lDld; tof;fhLifapy;> rpde;jhYk; rphpj;jhYk; mikjpapy;iy.
  Een wijs man, met een dwaas man in rechten zich begeven hebbende, hetzij dat hij beroerd is of lacht, zo is er toch geen rust.
10.,uj;jg;gphpah; cj;jkidg; giff;fpwhh;fs;@ nrk;ikahdth;fNsh mtDila gpuhzidf; fhg;ghw;Wfpwhh;fs;.
  Bloedgierige lieden haten den vrome; maar de oprechten zoeken zijn ziel.
11.%ld; jd; cs;sj;ijnay;yhk; ntspg;gLj;Jfpwhd;@ QhdpNah mijg; gpd;Df;F mlf;fpitf;fpwhd;.
  Een zot laat zijn gansen geest uit, maar de wijze wederhoudt dien achterwaarts.
12.mjpgjpahdtd; ngha;fSf;Fr; nrtpnfhLj;jhy;> mtd; Copaf;fhuh; ahtUk; Jd;khh;f;fuhthh;fs;.
  Een heerser, die op leugentaal acht geeft, al zijn dienaars zijn goddeloos.
13.jhpj;jpuDk; nfhLikf;fhuDk; xUtiunahUth; re;jpf;fpwhh;fs;@ mt;tpUtUila fz;fSf;Fk; fh;j;jh; ntspr;rq; nfhLf;fpwhh;.
  De arme en de bedrieger ontmoeten elkander; de HEERE verlicht hun beider ogen.
14.ViofSila epahaj;ij cz;ikaha; tprhhpf;fpw uh[htpd; rpq;fhrdk; vd;Wk; epiyngw;wpUf;Fk;.
  Een koning, die de armen in trouw recht doet, diens troon zal in eeuwigheid bevestigd worden.
15.gpuk;Gk; fbe;Jnfhs;SjYk; Qhdj;ijf; nfhLf;Fk;@ jd; ,\;lj;jpw;F tplg;gl;l gps;isNah jd; jha;f;F ntl;fj;ij cz;Lgz;Zfpwhd;.
  De roede, en de bestraffing geeft wijsheid; maar een kind, dat aan zich zelf gelaten is, beschaamt zijn moeder.
16.Jd;khh;f;fh; ngUfpdhy; ghtKk; ngUFk;@ ePjpkhd;fNsh mth;fs; tpOtijf; fhz;ghh;fs;.
  Als de goddelozen velen worden, wordt de overtreding veel; maar de rechtvaardigen zullen hun val aanzien.
17.cd; kfidr; rpl;irnra;> mtd; cdf;F Mwjy;nra;thd;> cd; Mj;JkhTf;F Mde;jj;ijAk; cz;lhf;Fthd;.
  Tuchtig uw zoon, en hij zal u gerustheid aandoen, en hij zal uw ziel vermakelijkheden geven.
18.jPh;f;fjhprdkpy;yhj ,lj;jpy; [dq;fs; rPh;nfl;Lg;Nghthh;fs;@ Ntjj;ijf; fhf;fpwtNdh ghf;fpathd;.
  Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot; maar welgelukzalig is hij, die de wet bewaart.
19.mbikahdtd; thh;j;ijfspdhNy mlq;fhd;@ mitfis mtd; mwpe;jhYk; cj;juTnfhlhd;.
  Een knecht zal door de woorden niet getuchtigd worden; hoewel hij u verstaat, nochtans zal hij niet antwoorden.
20.jd; thh;j;ijfspy; gjWfpw kD\idf; fz;lhahdhy;> mtid ek;Gtijg;ghh;f;fpYk; %lid ek;gyhk;.
  Hebt gij een man gezien, die haastig in zijn woorden is? Van een zot is meer verwachting dan van hem.
21.xUtd; jd; mbikiar; rpWgpuhaKjy; ,sf;fhukhf tsh;j;jhy;> KbtpNy mtd; jd;idg; Gj;jpudhfg; ghuhl;Lthd;.
  Als men zijn knecht van jongs op weeldig houdt, hij zal in zijn laatste een zoon willen zijn.
22.Nfhgf;fhud; tof;iff; nfhSTfpwhd;@ %h;f;fd; ngUk;ghjfd;.
  Een toornig man verwekt gekijf; en de grammoedige is veelvoudig in overtreding.
23.kD\Dila mfe;ij mtidj; jho;j;Jk;@ kdj;jho;ikAs;stNdh fdkilthd;.
  De hoogmoed des mensen zal hem vernederen; maar de nederige van geest zal de eer vasthouden.
24.jpUlNdhNl gq;fpl;Lf;nfhs;Sfpwtd; jd; Mj;Jkhitg; giff;fpwhd;@ rhgj;ij mtd; Nfl;lhYk; fhhpaj;ij ntspg;gLj;jkhl;lhd;.
  Die met een dief deelt, haat zijn ziel; hij hoort een vloek, en hij geeft het niet te kennen.
25.kD\Df;Fg; gag;gLk; gak; fz;zpia tUtpf;Fk;@ fh;j;jiu ek;GfpwtNdh cah;e;j milf;fyj;jpNy itf;fg;gLthd;.
  De siddering des mensen legt een strik; maar die op den HEERE vertrouwt, zal in een hoog vertrek gesteld worden.
26.MSifnra;fpwtDila Kfjhprdj;ijj; NjLfpwth;fs; mNefh;@ MdhYk; mtdtDila epahak; fh;j;juhNy jPUk;.
  Velen zoeken het aangezicht des heersers; maar een ieders recht is van den HEERE.
27.ePjpkhDf;F mepahaf;fhud; mUtUg;ghdtd;@ rd;khh;f;fDk; Jd;khh;f;fDf;F mUtUg;ghdtd;.
  Een ongerechtig man is den rechtvaardige een gruwel; maar die recht is van weg, is den goddeloze een gruwel.

Copyright 2022 Tamil Bible Resources.