Proverbs - 26

Tip: To view chapters clear the search box. Use Character Map to get the tamil characters.

1.c\;zfhyj;jpNy ciwe;j gdpAk;> mWg;Gf;fhyj;jpNy kioAk; jfhjJNghy> %lDf;F kfpik jfhJ.
  Som Sne om Somren og Regn Høsten så lidt hører Ære sig til for en Tåbe.
2.milf;fyhd; FUtp miye;JNghtJNghYk;> jiftpyhd; FUtpgwe;JNghtJNghYk>; fhuzkpy;yhkypl;;l rhgk; jq;fhJ.
  Som en Spurv i Fart, som en Svale i Flugt så rammer ej Banden mod sagesløs Mand.
3.Fjpiuf;Fr; rTf;Fk;> fOijf;Ff; fbthsKk;> %lDila KJFf;Fg; gpuk;Gk; Vw;wJ.
  Svøbe for Hest, Bidsel for Æsel og Ris for Tåbers Ryg.
4.%lDf;F mtd; kjpaPdj;jpd;gb kWcj;juT nfhlhNj@ nfhLj;jhy; ePAk; mtidg;Nghyhtha;.
  Svar ej Tåben efter hans Dårskab, at ikke du selv skal blive som han.
5.%lDf;F mtd; kjpaPdj;jpd;gb kWcj;juT nfhL@ nfhlhtpl;lhy; mtd; jd; ghh;itf;F QhdpahapUg;ghd;.
  Svar Tåben efter hans Dårskab, at han ikke skal tykkes sig viis.
6.%ld; ifapNy nra;jp mDg;Gfpwtd; jd; fhy;fisNa jwpj;Jf;nfhz;L e\;lj;ij milfpwhd;.
  Den afhugger Fødderne og inddrikker Vold, som sender Bud ved en Tåbe.
7.nehz;bapd; fhy;fs; Fe;jpf;Fe;jp elf;Fk;> mg;gbNa %lhpd; thapYs;s ctikr;nrhy;Yk; Fe;Jk;.
  Slappe som den lammes Ben er Ordsprog i Tåbers Mund.
8.%lDf;Ff; fdj;ijf; nfhLf;fpwtd; ftzpNy fy;iyf;fl;Lfpwtd;Nghypg;ghd;.
  Som en, der binder Stenen fast i Slyngen, er den, der hædrer en Tåbe.
9.%ld; thapy; mfg;gl;l gonkhop ntwpad; ifapy; mfg;gl;l Ks;S.
  Som en Tornekæp, der falder den drukne i Hænde, er Ordsprog i Tåbers Mund.
10.ngyj;jtd; midtiuAk; Nehfg;gz;zp> %lidAk; Ntiynfhs;Sfpwhd> kPwp elf;fpwth;fisAk; Ntiynfhs;Sfpwhd;.
  Som en Skytte, der sårer enhver, som kommer, er den, der lejer en Tåbe og en drukken.
11.ehahdJ jhd; ff;fpdijj; jpd;Dk;gb jpUk;GtJNghy> %lDk; jd; %lj;jdj;;Jf;Fj; jpUk;Gfpwhd;.
  Som en Hund, der vender sig om til sit Spy, er en Tåbe, der gentager Dårskab.
12.jd; ghh;itf;F QhdpahapUg;gtidf; fz;lhahdhy;> mtidg;ghh;f;fpYk; %lidf;Fwpj;J mjpf ek;gpf;ifahapUf;fyhk;.
  Ser du en Mand, der tykkes sig viis, for en Tåbe er der mere Håb end for ham.
13.topapNy rpq;fk; ,Uf;Fk;> eLtPjpapNy rpq;fk; ,Uf;Fk; vd;W Nrhk;Ngwp nrhy;Ythd;.
  Den lade siger: "Et Rovdyr på Vejen, en Løve ude på Torvene!"
14.fjT fPy;%isapy; MLfpwJNghy> Nrhk;NgwpAk; gLf;ifapy; Mbf;nfhz;bUf;fpwhd;.
  Døren drejer sig på sit Hængsel, den lade på sit Leje.
15.Nrhk;Ngwp jd; ifiaf; fyj;jpNy itj;J mijj; jd; tha;f;Fj; jpUk;g vLf;f tUj;jg;gLfpwhd;.
  Den lade rækker til Fadet, men gider ikke føre Hånden til Munden.
16.Gj;jpAs;s kW cj;juT nrhy;yj;jFk; VONgiug;ghh;f;fpYk; Nrhk;Ngwp jd; ghh;itf;F mjpf QhdKs;std;.
  Den lade tykkes sig større Vismand end syv, der har kloge Svar.
17.topNa Nghifapy; jdf;flhj tof;fpy; jiyapLfpwtd; ehiaf; fhijg; gpbj;jpOf;fpwtidg;NghypUf;fpwhd;.
  Den griber en Hund i Øret, som blander sig i uvedkommende Strid.
18.nfhs;spfisAk; mk;GfisAk; rhTf;NfJthditfisAk; vwpfpw igj;jpaf;fhud; vg;gbapUf;fpwhNdh>
  Som en vanvittig Mand, der udslynger Gløder, Pile og Død,
19.mg;gbNa> jdf;fLj;jtid tQ;rpj;J: ehd; tpisahl;Lf;fy;yNth nra;Njd; vd;W nrhy;Yfpw kD\Dk; ,Uf;fpwhd;.
  er den, der sviger sin Næste og siger: "Jeg spøger jo kun."
20.tpwfpy;yhky; neUg;G mtpAk;@ Nfhs;nrhy;Yfpwtdpy;yhky; rz;il mlq;Fk;.
  Er der intet Brænde, går Ilden ud, er der ingen Bagtaler, stilles Trætte.
21.fhpfs; joYf;Fk;> tpwF neUg;Gf;Fk; VJthdJNghy> thJg;gphpad; rz;ilfis %l;Lfpwjw;F VJthdtd;.
  Trækul til Gløder og Brænde til Ild og trættekær Mand til at optænde Kiv.
22.Nfhs;fhuDila thh;j;ijfs; tpisahl;Lg;Nghypf;Fk;@ MdhYk; mitfs; cs;sj;jpw;Fs; ijf;Fk;.
  Bagtalerens Ord er som Lækkerbidskener, de synker dybt i Legemets Kamre.
23.Ner mdiyf; fhz;gpf;fpw cjLfNshL $ba jPaneQ;rk; nts;spg; G+R;R G+rpa Xl;ilg;NghypUf;Fk;.
  Som Sølvovertræk på et Lerkar er ondsindet Hjerte bag glatte Læber.
24.gifQd; jd; cs;sj;jpy; fglj;ij kiwj;J> jd; cjLfspdhy; #JNgRfpwhd;.
  Avindsmand hykler med Læben, i sit Indre huser han Svig;
25.mtd; ,jk;NgrpdhYk; mtid ek;ghNj@ mtd; ,Ujaj;jpy; VO mUtUg;Gfs; cz;L.
  gør han Røsten venlig, tro ham dog ikke, thi i hans Hjerte er syvfold Gru.
26.gifia tQ;rfkha; kiwj;J itf;fpwtndtNdh> mtDila nghy;yhq;F kfh rigapNy ntspg;gLj;jg;gLk;.
  Den, der dølger sit Had med Svig, hans Ondskab kommer frem i Folkets Forsamling.
27.gLFopia ntl;Lfpwtd; jhNd mjpy; tpOthd;@ fy;iyg; Gul;Lfpwtd;Nky; me;jf; fy; jpUk;g tpOk;.
  I Graven, man graver, falder man selv, af Stenen, man vælter, rammes man selv.
28.fs;sehT jd;dhy; fpNyrg;gl;lth;isg; giff;Fk;@ ,r;rfk;NgRk;tha; mopit cz;Lgz;Zk;.
  Løgnetunge giver mange Hug, hyklersk Mund volder Fald.