Proverbs - 17

Tip: To view chapters clear the search box. Use Character Map to get the tamil characters.

1.rz;ilNahL$ba tPLepiwe;j nfhOikahd gjhh;j;jq;fisg;ghh;f;fpYk;> mkhpf;ifNahNl rhg;gpLk; ntWk; Jzpf;ifNa eyk;.
  Bedre en tør Bid Brød med fred end Huset fuldt af Sul med Trætte.
2.Gj;jpAs;s Ntiyf;fhud; ,yr;irAz;lhf;Ffpw Gj;jpuid Mz;L> rNfhjuUf;Fs;s Rje;juj;jpy; gq;filthd;.
  Klog Træl bliver Herre over dårlig Søn og får lod og del mellem brødre.
3.nts;spiaf; FifAk;> nghd;idg; GlKk; Nrhjpf;Fk;@ ,Ujaq;fisr; Nrhjpf;fpwtNuh fh;j;jh;.
  Digel til Sølv og Ovn til Guld, men den, der prøver Hjerter, er HERREN.
4.J\;ld; mf;fpuk cjLfs; nrhy;tij cw;Wf;Nfl;fpwhd;@ ngha;ad; NfLs;s ehTf;Fr; nrtpnfhLf;fpwhd;.
  Den onde hører på onde Læber, Løgneren lytter til giftige Tunger.
5.Vioiag; ghpahrk;gz;Zfpwtd; mtid cz;lhf;fpdtiu epe;jpf;fpwhd;@ Mgj;ijf;Fwpj;Jf; fspf;fpwtd; jz;lidf;Fj; jg;ghd;.
  Hvo Fattigmand spotter, håner hans Skaber, den skadefro slipper ikke for Straf.
6.gps;isfspd; gps;isfs; KjpNahUf;Ff; fph;Plk;@ gps;isfspd; Nkd;ik mth;fs; gpjhf;fNs.
  De gamles Krone er Børnebørn, Sønners Stolthed er Fædre.
7.Nkd;ikahditfisg; NgRk; cjL %lDf;Fj; jfhJ@ ngha; NgRk; cjL gpuGTf;F vt;tsNtDk; jfhJ.
  Ypperlig Tale er ej for en Dåre, end mindre da Løgnfor den, som er ædel.
8.ghpjhdk; thq;Ffpwth;fspd; ghh;itf;F mJ ,uj;jpdk;NghypUf;Fk;@ mJ Nehf;Fk; jpirnay;yhk; fhhpak; tha;f;Fk;.
  Som en Troldsten er Gave i Giverens Øjne; hvorhen den end vender sig, gør den sin Virkning.
9.Fw;wj;ij %Lfpwtd; rpNefj;ij ehLfpwhd;@ Nfl;lijr;nrhy;Yfpwtd; gpuhzrpNefpjiuAk; gphpj;JtpLfpwhd;.
  Den, der dølger en Synd, søger Venskab, men den, der ripper op i en Sag, skiller Venner.
10.%lid E}wb mbg;gijg;ghh;f;fpYk;;> Gj;jpkhid thapdhy; fz;bg;gNj mjpfkha; ciwf;Fk;.
  Bedre virker Skænd på forstandig end hundrede Slag på en Tåbe.
11.J\;ld; fyfj;ijNa NjLfpwhd;@ F&uJ}jd; mtDf;F tpNuhjkhf mDg;gg;gLthd;.
  Den onde har kun Genstridigbed for, men et skånselsløst Bud er udsendt imod ham.
12.jd; kjpNfl;by; jphpAk; kjpaPdDf;F vjph;g;gLtijg;ghh;f;fpYk;> Fl;bfisg; gwpnfhLj;j fubf;F vjph;g;gLtJ thrp.
  Man kan møde en Bjørn, hvis Unger er taget, men ikke en Tåbe udi hans Dårskab.
13.ed;ikf;Fj; jPiknra;fpwtd; vtNdh> mtd; tPl;iltpl;Lj; jPik ePq;fhJ.
  Den, der gengælder godt med ondt, fra hans Hus skal Vanheld ej vige.
14.rz;ilapd; Muk;gk; kjifj;jpwe;JtpLfpwJNghypUf;Fk;@ Mjyhy; tpthjk; vOk;GKd; mij tpl;LtpL.
  At yppe Strid er at åbne for Vand, hold derfor inde, før Strid bryder løs.
15.Jd;khh;f;fid ePjpkhdhf;FfpwtDk;> ePjpkhidf; Fw;wthspahf;FfpwtDkhfpw ,t;tpUtUk; fh;;j;jUf;F mUtUg;ghdth;fs;.
  At frikende skyldig og dømme uskyldig, begge Dele er HERREN en Gru.
16.Qhdj;ijf; nfhs;Sk;gb %ld; ifapNy nuhf;fk; vd;dj;jpw;F? mjpd;Nky; mtDf;F kdkpy;iyNa.
  Hvad hjælper Penge i Tåbens Hånd til at købe ham Visdom, når Viddet mangler?
17.rpNefpjd; vy;yhf; fhyj;jpYk; rpNefpg;ghd;@ ,Lf;fzpy; cjtNt rNfhjud; gpwe;jpUf;fpwhd;.
  Ven viser Kærlighed når som helst, Broder fødes til Hjælp i Nød.
18.Gj;jpaPdd; jd; rpNefpjDf;F Kd;ghff; ifabj;Jf;nfhLj;Jg; gpizg;gLfpwhd;.
  Mand uden Vid giver Håndslag og går i Borgen for Næsten.
19.thJg;gphpad; ghjfg;gphpad;@ jd; thriy cah;j;jpf; fl;Lfpwtd; mopit ehLfpwhd;.
  Ven af Kiv er Ven af Synd; at højne sin Dør er at attrå Fald.
20.khWghlhd ,UjaKs;std; ed;ikiaf; fz;liltjpy;iy@ Gul;L ehTs;std; jPikapy; tpOthd;.
  Ej finder man Lykke, når Hjertet er vrangt, man falder i Våde, når Tungen er falsk.
21.%lGj;jpuidg; ngWfpwtd; jdf;Fr; rQ;ryKz;lhf mtidg; ngWfpwhd;;;;@ kjpaPdDila jfg;gDf;F kfpo;r;rpapy;iy.
  Den, der avler en Tåbe, får Sorg, Dårens Fader er ikke glad.
22.kdkfpo;r;rp ey;y xs\jk;@ Kwpe;j MtpNah vYk;Gfis cyug;gz;Zk;.
  Glad Hjerte er godt for Legemet, nedslået Sind suger Marv af Benene.
23.Jd;khh;f;fd;> ePjpapd; topiag; Gul;l> kbapYs;s ghpjhdj;ij thq;Ffpwhd;.
  Den gudløse tager Gave i Løn for at bøje Rettens Gænge.
24.Qhdk; Gj;jpkhDf;F Kd;ghf ,Uf;Fk;@ %lDila fz;fNsh G+kpapd; filahe;juq;fspy; nry;Yk;.
  Visdom står den forstandige for Øje, Tåbens Blik er ved Jordens Ende.
25.%lGj;jpud; jd; gpjhTf;Fr; rypg;Gk;> jd;idg; ngw;wth;fSf;Ff; frg;Gkhdtd;.
  Tåbelig Søn er sin Faders Sorg, Kvide for hende, som fødte ham.
26.ePjpkhidj; jz;lk;gpbf;fpwJk;> epahaQ;nra;fpwtidg; gpuGf;fs; mbf;fpwJk; jFjpay;y.
  At straffe den, der har Ret, er ilde, værre endnu at slå de ædle.
27.mwpthsp jd; thh;j;ijfis mlf;Ffpwhd;@ tpNtfp Fsph;e;j kdKs;std;.
  Den, som har Kundskab tøjler sin Tale, Mand med Forstand er koldblodig.
28.NgrhjpUe;jhy; %lDk; Qhdthd; vd;W vz;zg;gLthd;@ jd; cjLfis %Lfpwtd; Gj;jpkhd; vd;W vz;zg;gLthd;.
  Selv Dåren, der tier, gælder for viis, forstandig er den, der lukker sine Læber.