Proverbs - 11

Tip: To view chapters clear the search box. Use Character Map to get the tamil characters.

1.fs;sj;juhR fh;j;jUf;F mUtUg;ghdJ@ RKj;jpiuahd epiwfy;Nyh mtUf;Fg; gphpak;.
  Falske Vægtskåle er HERREN en gru, fuldvvægtigt Lod er efter hans Sind.
2.mfe;ij te;jhy; ,yr;irAk; tUk;@ jho;e;j rpe;ijAs;sth;fsplj;jpy; Qhdk; cz;L.
  Kommer Hovmod, kommer og Skændsel, men med ydmyge følger der Visdom.
3.nrk;ikahdth;fSila cj;jkk; mth;fis elj;Jk;@ JNuhfpfspd; khWghNlh mth;fisg; ghohf;Fk;.
  Retsindiges Uskyld leder dem trygt, troløses falskhed lægger dem øde.
4.Nfhghf;fpidehspy; IRthpak; cjthJ@ ePjpNah kuzj;Jf;Fj; jg;Gtpf;Fk;.
  Ej hjælper Rigdom på Vredens Dag, men Retfærd redder fra Døden.
5.cj;jkDila ePjp mtd; topiar; nrk;ikg;gLj;Jk;@ Jd;khh;f;fNdh jd; Jd;khh;f;fj;jpdhy; tpOthd;.
  Den lydefris Retfærd jævner hans Vej, for sin Gudløshed falder den gudløse.
6.nrk;ikahdth;fSila ePjp mth;fisj; jg;Gtpf;Fk;@ JNuhfpfNsh jq;fs; jPtpidapNy gpbgLthh;fs;.
  Retsindiges Retfærd bringer dem Frelse, troløse fanges i egen Attrå.
7.Jd;khh;f;fd; khpf;Fk;NghJ mtd; ek;gpf;if mopAk;@ mf;fpukf;fhuhpd; mNgl;ir nfl;Lg;Nghk;.
  Ved Døden brister den gudløses Håb, Dårers Forventning brister.
8.ePjpkhd; ,f;fl;bdpd;W tpLtpf;fg;gLthd;@ mtd; ,Ue;j ,lj;jpNy Jd;khh;f;fd; tUthd;.
  Den retfærdige fries af Trængsel, den gudløse kommer i hans Sted.
9.khaf;fhud; jdf;F mLj;jtid thapdhy; nfLf;fpwhd;@ ePjpkhNdh mwptpdhy; jg;Gfpwhd;.
  Med sin Mund lægger vanhellig Næsten øde, retfærdige fries ved Kundskab.
10.ePjpkhd;fs; ed;whapUe;jhy; gl;lzk; fsp$Uk;@ Jd;khh;f;fh; mope;jhy; nfk;gPuk; cz;lhFk;.
  Ved retfærdiges Lykke jubler en By, der er Fryd ved gudløses Undergang.
11.nrk;ikahdth;fSila MrPh;thjj;jpdhy; gl;lzk; epiyngw;Nwhq;Fk;@ Jd;khh;f;fUila thapdhy; mJ ,be;JtpOk;.
  Ved retsindiges Velsignelse rejser en By sig, den styrtes i Grus ved gudløses Mund.
12.kjpnfl;ltd; gpwid mtkjpf;fpwhd;@ Gj;jpkhNdh jd; thia mlf;fpf;nfhz;bUf;fpwhd;.
  Mand uden Vid ser ned på sin Næste, hvo, som har Indsigt, tier.
13.Gwq;$wpj; jphpfpwtd; ,ufrpaj;ij ntspg;gLj;Jfpwhd;@ Mtpapy; cz;ikAs;stNdh fhhpaj;ij mlf;Ffpwhd;.
  Bagtaleren røber, hvad ham er betroet, den pålidelige skjuler Sagen.
14.MNyhridapy;yhj ,lj;jpy; [dq;fs; tpOe;JNghthh;fs;;@ mNef MNyhridf;fhuh; cz;lhdhy; Rfk; cz;lhFk;.
  Uden Styre står et Folk for Fald, vel står det til, hvor mange giver Råd.
15.me;epaDf;fhfg; gpizg;gLfpwtd; ntF ghLgLthd;@ gpizg;gLtij ntWg;gtd; RfkhapUg;ghd;.
  Den går det ilde, som borger for andre, tryg er den, der hader Håndslag.
16.ey;nyhOf;fKs;s ];jphP khdj;ijf; fhg;ghs;@ guhf;fpukrhypfs; IRthpaj;ijf; fhg;ghh;fs;.
  Yndefuld Kvinde vinder Manden Ære; hader hun Retsind, volder hun Skændsel. De lade må savne Gods, flittige vinder sig Rigdom.
17.jiaAs;s kD\d; jd; Mj;JkhTf;F ed;iknra;Jnfhs;Sfpwhd;@ f^uNdh jd; cliy miyf;fopf;fpwhd;.
  Kærlig Mand gør vel mod sin Sjæl, den grumme er hård ved sit eget Kød.
18.Jd;khh;f;fd; tpUjhNtiyiar;nra;fpwhd;@ ePjpia tpijf;fpwtNdh nka;g;gyidg; ngWthd;.
  Den gudløse skaber kun skuffende Vinding, hvo Retfærd sår, får virkelig Løn.
19.ePjp [PtDf;F VjthfpwJNghy;> jPikiag; gpd;njhlUfpwtd; kuzj;Jf;F VJthfpwhd;.
  At hige efter Retfærd er Liv, at jage efter ondt er Død.
20.khWghLs;s ,UjaKilath;fs; fh;j;jUf;F mUtUg;ghdth;fs;@ cj;jk khh;f;fj;jhNuh mtUf;Fg; gphpakhdth;fs;.
  De svigefulde er HERREN en Gru, hans Velbehag ejer, hvo lydefrit vandrer.
21.ifNahNl ifNfhj;jhYk;> J\;ld; jz;lidf;Fj; jg;ghd;@ ePjpkhd;fSila re;jjpNah tpLtpf;fg;gLk;.
  Visselig undgår den onde ej Straf, de retfærdiges Æt går fri.
22.kjpNflha; elf;fpw moFs;s ];jphP> gd;wpapd; %f;fpYs;s nghd;%f;Fj;jpf;Fr; rkhdk;.
  Som Guldring i Svinetryne er fager Kvinde, der ikke kan skønne.
23.ePjpkhd;fSila Mir ed;ikNa@ Jd;khh;f;fUila ek;gpf;ifNah Nfhghf;fpidaha; KbAk;.
  Retfærdiges Ønske bliver kun til Lykke, gudløse har kun Vrede i Vente.
24.thhpapiwj;Jk; tpUj;jpailthUk; cz;L@ mjpfkha;g; gprpdpj;jdk;gz;zpAk; tWikailthUk; cz;L.
  En strør om sig og gør dog Fremgang, en anden nægter sig alt og mangler.
25.cjhuFzKs;s Mj;Jkh nropf;Fk;@ vtd; jz;zPh; gha;r;RfpwhNdh mtDf;Fj; jz;zPh; gha;r;rg;gLk;.
  Gavmild Sjæl bliver mæt; hvo andre kvæger, kvæges og selv.
26.jhdpaj;ijf; fl;bitf;fpwtid [dq;fs; rgpg;ghh;fs;@ tpw;fpwtDila jiyapd;Nky; MrPh;thjk; jq;Fk;.
  Hvo Kornet gemmer, ham bander Folket, Velsignelse kommer over den, som sælger.
27.ed;ikia [hf;fpuijAld; NjLfpwtd; jiaiag; ngWthd;@ jPikiaj; NjLfpwtDf;Nfh jPikNa tUk;.
  Hvo der jager efter godt, han søger efter Yndest, hvo der higer efter ondt, ham kommer det over.
28.jd; IRthpaj;ij ek;Gfpwtd; tpOthd;@ ePjpkhd;fNsh Jspiug; NghNy jiog;ghh;fs;.
  Hvo der stoler på sin Rigdom, falder, retfærdige grønnes som Løv.
29.jd; tPl;ilf; fiyf;fpwtd; fhw;iwr; Rje;jhpg;ghd;@ %ld; QhdKs;stDf;F mbikahthd;.
  Den, der øder sit Hus, høster Vind, Dåre bliver Vismands Træl.
30.ePjpkhDila gyd; [PttpUl;rk;@ Mj;Jkhf;fis Mjhag;gLj;jpf;nfhs;Sfpwtd; QhdKs;std;.
  Retfærds Frugt er et Livets Træ, Vismand indfanger Sjæle.
31.,Njh> ePjpkhDf;F G+kpapy; rhpf;fl;lg;gLNk@ Jd;khh;f;fDf;Fk; ghtpf;Fk; vj;jid mjpfk;.
  En retfærdig reddes med Nød og næppe, endsige en gudløs, en, der synder.