Proverbs - 15

Tip: To view chapters clear the search box. Use Character Map to get the tamil characters.

1.nkJthd gpujpAj;juk; cf;fpuj;ij khw;Wk;@ fLQ;nrhw;fNsh Nfhgj;ij vOg;Gk;.
  Mildt svar stiller vrede, sårende ord vækker nag.
2.Qhdpfspd; ehT mwpit cgNahfg;gLj;Jk;@ %lhpd; thNah Gj;jpaPdj;ijf; ff;Fk;.
  Vises Tunge drypper af Kundskab, Dårskab strømmer fra Tåbers Mund.
3.fh;j;jhpd; fz;fs; vt;tplj;jpYkpUe;J> ey;NyhiuAk; jPNahiuAk; Nehf;fpg;ghh;f;fpwJ.
  Alle Vegne er HERRENs Øjne, de udspejder onde og gode.
4.MNuhf;fpaKs;s ehT [PttpUl;rk;@ ehtpd; khWghNlh Mtpia nehWf;Fk;.
  Et Livets Træ er Tungens Mildhed, dens Falskhed giver Hjertesår.
5.%ld; jd; jfg;gd; Gj;jpia myl;rpak;gz;Zfpwhd;@ fbe;Jnfhs;Sjiyf; ftdpj;J elf;fpwtNdh tpNtfp.
  Dåre lader hånt om sin Faders Tugt, klog er den, som tager Vare på Revselse.
6.ePjpkhDila tPl;by; mjpf nghf;fp\Kz;L@ Jd;khh;f;fDila tUkhdj;jpNyh Jd;gKz;L.
  Den retfærdiges Hus har megen Velstand, den gudløses Høst lægges øde.
7.Qhdpfspd; cjLfs; mwpit ,iwf;Fk;@ %lhpd; ,UjaNkh mg;gbay;y.
  Vises Læber udstrør Kundskab, Tåbers Hjerte er ikke ret.
8.Jd;khh;f;fUila gyp fh;j;jUf;F mUtUg;ghdJ@ nrk;ikahdth;fspd; n[gNkh mtUf;Fg; gphpak;.
  Gudløses Offer er HERREN en Gru, retsindiges Bøn har han Velbehag i.
9.Jd;khh;f;fDila top fh;j;jUf;F mUtUg;ghdJ@ ePjpiag; gpd;gw;WfpwtidNah mth; Nerpf;fpwhh;.
  Den gudløses Færd er HERREN en Gru, han elsker den, der stræber efter Retfærd.
10.topia tpl;L tpyFfpwtDf;Fg; Gj;jpkjp tprdkhapUf;Fk;@ fbe;Jnfhs;Sjiy ntWf;fpwtd; rhthd;.
  Streng Tugt er for den, der forlader Vejen; den, der hader Revselse, dør.
11.ghjhsKk; mopTk; fh;j;jhpd; ghh;itf;Fg; gpuj;jpal;rkhapUf;f> kDGj;jpuUila ,Ujak; mjpf gpuj;jpal;rkhapUf;Fky;yNth?
  Dødsrige og Afgrund ligger åbne for HERREN, endsige da Menneskebørnenes Hjerter.
12.ghpahrf;fhud; jd;idf; fbe;J nfhs;Sfpwtid Nerpahd;@ Qhdthd;fsplj;jpy; NghfTkhl;lhd;.
  Spotteren ynder ikke at revses, til Vismænd går han ikke.
13.kdkfpo;r;rp Kfkyh;r;rpiaj; jUk;@ kNdhJf;fj;jpdhNy MtpKwpe;JNghk;.
  Glad Hjerte giver venligt Ansigt, ved Hjertesorg bliver Modet brudt.
14.Gj;jpkhDila kdk; mwpitj;NjLk;@ %lhpd; thNah kjpaPdj;ij NkAk;.
  Den forstandiges Hjerte søger Kundskab, Tåbers Mund lægger Vind på Dårskab.
15.rpWikg;gl;ltDila ehl;fnsy;yhk; jPq;Fs;sitfs;@ kduk;kpaNkh epj;jpa tpUe;J.
  Alle den armes Dage er onde, glad Hjerte er stadigt Gæstebud.
16.rQ;ryj;NjhL $ba mjpfg; nghUspYk;> fh;j;jiug; gw;Wk; gaj;NjhL $ba nfhQ;rg;nghUNs cj;jkk; .
  Bedre lidet med HERRENs Frygt end store Skatte med Uro.
17.gifNahbUf;Fk; nfhOj;j vUjpd; fwpiag;ghh;f;fpYk;> rpNefj;NjhbUf;Fk; ,iyf;fwpNa ey;yJ.
  Bedre en Ret Grønt med Kærlighed end fedet Okse og Had derhos.
18.Nfhgf;fhud; rz;ilia vOg;Gfpwhd;@ ePbarhe;jKs;stNdh rz;ilia mkh;j;Jfpwhd;.
  Vredladen Mand vækker Splid, sindig Mand stiller Trætte.
19.Nrhk;Ngwpapd; top Ks;Ntypf;Fr; rkhdk;@ ePjpkhDila topNah uh[ghij.
  Den lades Vej er spærret af Tjørn, de flittiges Sti er banet.
20.QhdKs;s kfd; jfg;gidr; re;Njh\g;gLj;Jfpwhd;@ kjpaw;w kD\Ndh jd; jhia myl;rpak;gz;Zfpwhd;.
  Viis Søn glæder sin Fader, Tåbe til Menneske foragter sin Moder.
21.%lj;jdk; Gj;jpaPdDf;Fr; re;Njh\k;@ Gj;jpkhNdh jd; elf;ifiar; nrk;ikg;gLj;Jfpwhd;.
  Dårskab er Glæde for Mand uden Vid, Mand med Indsigt går lige frem.
22.MNyhridapy;yhikahy; vz;zq;fs; rpj;jpahkw;Nghk;@ MNyhridf;fhuh; mNefh; ,Ue;jhy; mitfs; cWjpg;gLk;.
  Er der ikke holdt Råd, så mislykkes Planer, de lykkes, når mange rådslår.
23.kD\Df;Fj; jd; tha;nkhopapdhy; kfpo;r;rpAz;lhFk;@ Vw;wfhyj;jpy; nrhd;d thh;j;ij vt;tsT ey;yJ!
  Mand er glad, når hans Mund kan svare, hvor godt er et Ord i rette Tid.
24.fPohd ghjhsj;ij tpl;L tpyFk;gb> tpNtfpf;F [PttopahdJ cd;djj;ij Nehf;Fk; topahk;.
  Den kloge går opad på Livets Vej for at undgå Dødsriget nedentil.
25.mfq;fhhpapd; tPl;ilf; fh;j;jh; gpLq;fpg;NghLthh;@ tpjitapd; vy;iyiaNah epiyg;gLj;Jthh;.
  Hovmodiges Hus river HERREN bort, han fastsætter Enkens Skel.
26.Jd;khh;f;fUila epidTfs; fh;j;jUf;F mUtUg;ghditfs;@ Rj;jthd;fSila thh;j;ijfNsh ,d;gkhditfs;.
  Onde Tanker er HERREN en Gru, men hulde Ord er rene.
27.nghUshirf;fhud; jd; tPl;ilf; fiyf;fpwhd;@ ghpjhdq;fis ntWf;fpwtNdh gpiog;ghd;.
  Den øder sit Hus, hvem Vinding er alt; men leve skal den, der hader Gave.
28.ePjpkhDila kdk; gpujpAj;juk; nrhy;y Nahrpf;Fk;@ Jd;khh;f;fDila thNah jPikfisf; nfhg;gspf;Fk;.
  Den retfærdiges Hjerte tænker, før det svarer, gudløses Mund lader ondt strømme ud.
29.Jd;khh;f;fUf;Ff; fh;j;jh; J}ukhapUf;fpwhh;@ ePjpkhd;fspd; n[gj;ijNah Nfl;fpwhh;.
  HERREN er gudløse fjern, men hører retfærdiges Bøn.
30.fz;fspd; xsp ,Ujaj;ijg; G+hpg;ghf;Fk;@ ew;nra;jp vYk;Gfisg; G\;bahf;Fk;.
  Milde Øjne fryder Hjertet, godt Bud giver Marv i Benene.
31.[PtDf;NfJthd fbe;Jnfhs;Sjiy Vw;Wf;nfhs;Sk; fhJ Qhdpfsplj;Nj jq;Fk;.
  Øret, der lytter til Livsens Revselse, vil gerne dvæle iblandt de vise.
32.Gj;jpkjpiaj; js;sptpLfpwtd; jd; Mj;Jkhit ntWf;fpwhd;@ fbe;Jnfhs;Sjiyf; Nfl;fpwtNdh Qhdkilthd;.
  Hvo Tugt forsmår, lader hånt om sin Sjæl, men Vid fanger den, der lytter til Revselse.
33.fh;j;jUf;Fg; gag;gLjy; Qhdj;ijg; Nghjpf;Fk;@ Nkd;ikf;F Kd;dhdJ jho;ik.
  HERRENs Frygt er Tugt til Visdom, Ydmyghed først og siden Ære.