Proverbs - 18

Tip: To view chapters clear the search box. Use Character Map to get the tamil characters.

1.gphpe;JNghfpwtd; jd; ,r;irapd;gb nra;ag;ghh;f;fpwhd;> vy;yh Qhdj;jpYk; jiyapl;Lf;nfhs;Sfpwhd;.
  Særlingen søger et påskud, med vold og magt vil han strid.
2.%ld; Qhdj;jpy; gphpaq;nfhs;shky;> jd; kdjpYs;sitfis ntspg;gLj;jg; gphpag;gLfpwhd;.
  Tåben ynder ej Indsigt, men kun, at hans Tanker kommer for Lyset.
3.Jd;khh;f;fd; tu mtkhdk; tUk;@ mtkhdj;NjhNl epe;ijAk; tUk;.
  Hvor Gudløshed kommer, kommer og Spot, Skam og Skændsel følges.
4.kD\Dila tha;nkhopfs; Mokhd [yk;NghypUf;Fk;@ Qhdj;jpd; Cw;W gha;fpw Mw;iwg;NghypUf;Fk;.
  Ord i Mands Mund er dybe Vande, en rindende Bæk, en Visdomskilde.
5.tof;fpNy ePjpkhidj; Njhw;fbf;fpwjw;F> Jd;khh;f;fDf;F Kfjhl;rpzpak;gz;ZtJ ey;yjy;y.
  Det er ilde at give en skyldig Medhold, så man afviser skyldfris Sag i Retten.
6.%lDila cjLfs; tpthjj;jpy; EioAk;> mjd; tha; mbfis tutiof;Fk;.
  Tåbens Læber fører til Trætte, hans Mund råber højt efter Hug,
7.%lDila tha; mtDf;Ff; NfL> mtd; cjLfs; mtd; Mj;JkhTf;Ff; fz;zp.
  Tåbens Mund er hans Våde, hans Læber en Snare for hans Liv.
8.Nfhs;fhuDila thh;j;ijfs; tpisahl;Lg;NghypUf;Fk;> MdhYk; mitfs; cs;sj;jpw;Fs; ijf;Fk;.
  Bagtalerens Ord er som Lækkerbidskener, de synker dybt i Bugen.
9.jd;Ntiyapy; mrjpahapUg;gtd; mopk;gDf;Fr; rNfhjud;.
  Den, der er efterladen i Gerning, er også Broder til Ødeland.
10.fh;j;jhpd; ehkk; gyj;j JUfk;@ ePjpkhd; mjw;Fs; Xbr; RfkhapUg;ghd;.
  HERRENs Navn er et stærkt Tårn, den retfærdige løber derhen og bjærges.
11.IRthpathDila nghUs; mtDf;F muzhd gl;lzk;@ mJ mtd; vz;zj;jpy; cah;e;j kjpy;Nghypf;Fk;.
  Den riges Gods er hans faste Stad, og tykkes ham en knejsende Mur.
12.mopT tUKd; kD\Dila ,Ujak; ,Wkhg;ghapUf;Fk;@ Nkd;ikf;F Kd;dhdJ jho;ik.
  Mands Hovmod går forud for Fald, Ydmyghed forud for Ære.
13.fhhpaj;ijf; Nfl;FKd; cj;juk; nrhy;YfpwtDf;F> mJ Gj;jpaPdKk; ntl;fKkhapUf;Fk;.
  Om nogen svarer, førend han hører, regnes det ham til Dårskab og Skændsel.
14.kD\Dila Mtp mtd; gytPdj;ijj; jhq;Fk;@ Kwpe;jMtp ahuhy; jhq;ff;$Lk;?
  Mands Mod udholder Sygdom, men hvo kan bære en sønderbrudt Ånd?
15.Gj;jpkhDila kdk; mwpitr;rk;ghjpf;Fk;@ Qhdpapd; nrtp mwpit ehLk;.
  Den forstandiges Hjerte vinder sig Kundskab, de vises Øre attrår Kundskab.
16.xUtd; nfhLf;Fk; ntFkjp mtDf;F topAz;lhf;fp> nghpNahh;fSf;F Kd;ghf mtidf; nfhz;LNgha;tpLk;.
  Gaver åbner et Menneske Vej og fører ham hen til de store.
17.jd; tof;fpNy Kjy;NgRfpwtd; ePjpkhd;Nghy; fhzg;gLthd;@ mtd; mayhNdh te;J mtidg; ghpNrhjpf;fpwhd;.
  Den, der taler først i en Trætte har Ret, til den anden kommer og går ham efter.
18.rPl;Lg;NghLjy; tpNuhjq;fis xopj;J> gythd;fs; eLNt rpf;fWf;Fk;.
  Loddet gør Ende på Trætter og skiller de stærkeste ad.
19.muzhd gl;lzj;ij trg;gLj;Jtijg;ghh;f;fpYk; Nfhgq;nfhz;l rNfhjuid trg;gLj;JtJ mhpJ@ mth;fSila tpNuhjq;fs; Nfhl;ilj;jho;g;ghs;fs;NghypUf;Fk;.
  Krænket Broder er som en Fæstning, Trætter som Portslå for Borg.
20.mtdtd; thapd; gydhy; mtdtd; tapW epuk;Gk;@ mtdtd; cjLfspd; tpistpdhy; mtdtd; jpUg;jpahthd;.
  Mands Bug mættes af Mundens Frugt, han mættes af Læbernes Grøde.
21.kuzKk; [PtDk; ehtpd; mjpfhuj;jpypUf;Fk;@ mjpy; gphpag;gLfpwth;fs; mjpd; fdpiag; Grpg;ghh;fs;.
  Død og Liv er i Tungens Vold, hvo der tøjler den, nyder dens Frugt.
22.kidtpiaf; fz;lilfpwtd; ed;ikahdijf; fz;lilfpwhd;@ fh;j;juhy; jiaAk; ngw;Wf;nfhs;Sfpwhd;.
  Fandt man en Hustru, fandt man Lykken og modtog Nåde fra HERREN.
23.jhpj;jpud; nfQ;rpf;Nfl;fpwhd;@ IRthpathd; fbdkha; cj;juT nfhLf;fpwhd;.
  Fattigmand beder og trygler, Rigmand svarer med hårde Ord.
24.rpNefpjUs;std; rpNefk; ghuhl;lNtz;Lk;@ rNfhjudpYk; mjpf nrhe;jkha;r; rpNefpg;gtDKz;L.
  Med mange Fæller kan Mand gå til Grunde, men Ven kan overgå Broder i Troskab.