Proverbs - 20

Tip: To view chapters clear the search box. Use Character Map to get the tamil characters.

1.jpuhl;rurk; ghpahrQ;nra;Ak;> kJghdk; mkspgz;Zk;@ mjpdhy; kaq;Ffpw xUtDk; Qhdthdy;y.
  En Spotter er Vinen, stærk Drik slår sig løs, og ingen, som raver deraf, er viis.
2.uh[htpd; cWf;Fjy; rpq;fj;jpd; nfh;r;rpg;Gf;Fr; rkhdk;@ mtidf; Nfhgg;gLj;Jfpwtd; jd; gpuhzDf;Nf JNuhfQ;nra;fpwhd;.
  Som Løvebrøl er Rædslen, en Konge vækker, at vække hans Vrede er at vove sit Liv.
3.tof;Ff;F tpyFtJ kD\Df;F Nkd;ik@ %ldhdtd; vtDk; mjpNy jiyapl;Lf;nfhs;thd;.
  Mands Ære er det at undgå Trætte, men alle Tåber vil Strid.
4.Nrhk;Ngwp FspUfpwnjd;W cokhl;lhd;@ mWg;gpNy gpr;irNfl;lhYk; mtDf;F xd;Wq;fpilahJ.
  Om Efteråret pløjer den lade ikke, han søger i Høst, men finder intet.
5.kD\Dila ,Ujaj;jpYs;s Nahrid Mokhd jz;zPh;NghypUf;fpwJ@ Gj;jpkhNdh mij nkhz;nlLg;ghd;.
  Råd i Mands Hjerte er dybe Vande, men Mand med Indsigt drager det op.
6.kD\h; ngUk;ghYk; jq;fs; jahsj;ijg; gpurpj;jg;gLj;Jthh;fs;;@ cz;ikahd kD\idf; fz;Lgpbg;gtd; ahh;?
  Mangen kaldes en velvillig Mand, men hvem kan finde en trofast Mand?
7.ePjpkhd; jd; cj;jkj;jpNy elf;fpwhd;@ mtDf;Fg;gpwF mtd; gps;isfSk; ghf;fpathd;fshapUg;ghh;fs;.
  Retfærdig er den, som lydefrit vandrer, hans Sønner får Lykke efter ham.
8.epahahrdj;jpy; tPw;wpUf;Fk; uh[h jd; fz;fspdhy; rfy nghy;yhg;igAk; rpjwg;gz;Zfpwhd;.
  Kongen, der sidder i Dommersædet, sigter alt ondt med sit Blik.
9.vd; ,Ujaj;ijr; Rj;jkhf;fpNdd;> vd; ghtkwj; Jg;GuthNdd; vd;W nrhy;yj;jf;ftd; ahh;?
  Hvo kan sige: "Jeg rensed mit Hjerte, og jeg er ren for Synd!"
10.ntt;Ntwhd epiwfy;Yk;> ntt;Ntwhd kuf;fhYk; Mfpa ,t;tpuz;Lk; fh;j;jUf;F mUtUg;ghditfs;.
  To Slags Vægt og to Slags Mål, begge Dele er HERREN en Gru.
11.gps;isahdhYk;> mjpd; nra;if Rj;jNkh nrk;ikNah vd;gJ> mjpd; elf;ifapdhy; tpsq;Fk;.
  Selv Drengen kendes på det, han gør, om han er ren og ret hans Færd.
12.Nfl;fpw fhJk;> fhz;fpw fz;Zk; Mfpa ,t;tpuz;ilAk; fh;j;jh; cz;lhf;fpdhh;.
  Øret, der hører, og Øjet, der ser, HERREN skabte dem begge.
13.J}f;fj;ij tpUk;ghNj> tpUk;gpdhy; jhpj;jpudhtha;@ fz;tpopj;jpU mg;nghOJ Mfhuj;jpdhy; jpUg;jpahtha;.
  Elsk ikke Søvn, at du ej bliver fattig, luk Øjnene op og bliv mæt.
14.nfhs;Sfpwtd;: ey;yjy;y> ey;yjy;y vd;ghd;@ Ngha;tpl;lgpd;Ngh nkr;rpf;nfhs;thd;.
  Køberen siger: "Usselt, usselt!" men skryder af Handelen, når han går bort.
15.nghd;Dk; kpFjpahd Kj;Jf;fSk; cz;L@ mwpTs;s cjLfNsh tpiyAah;e;j ,uj;jpdk;.
  Har man end Guld og Perler i Mængde, kosteligst Smykke er Kundskabslæber.
16.me;epaDf;fhfg; gpizg;gl;ltDila t];jpuj;ij vLj;Jf;nfhs;@ me;epa ];jphPapdpkpj;jk; mtd; ifapy;; <L thq;fpf;nfhs;.
  Tag hans Klæder, han borged for en anden, pant ham for fremmedes Skyld!
17.tQ;ridapdhy; te;j Ngh[dk; kD\Df;F ,d;gkhapUf;Fk;@ gpd;Ngh mtDila tha; gUf;iff; fw;fshy; epug;gg;gLk;.
  Sødt smager Løgnens Brød, bagefter fyldes Munden med Grus.
18.MNyhridapdhy; vz;zq;fs; ];jpug;gLk;@ ey;Nahrid nra;J Aj;jk;gz;Z.
  Planer, der lægges ved Rådslagning, lykkes; før Krig efter modent Overlæg!
19.J}w;wpf;nfhz;L jphpfpwtd; ,ufrpaq;fis ntspg;gLj;Jthd;@ Mjyhy; jd; cjLfspdhy; myg;GfpwtNdhNl fythNj.
  Bagtaleren røber, hvad ham er betroet, hav ej med en åbenmundet at gøre!
20.jd; jfg;gidAk; jd; jhiaAk; J}\pf;fpwtDila jPgk; fhhpUspy; mize;JNghk;.
  Den, der bander Fader og Moder, i Bælgmørke går hans Lampe ud.
21.Muk;gj;jpNy Jhpjkhff; fpilj;j Rje;jpuk; KbtpNy MrPh;thjk; ngwhJ.
  Først haster man efter en Arv, men til sidst velsignes den ikke.
22.jPikf;Fr; rhpf;fl;LNtd; vd;W nrhy;yhNj@ fh;j;jUf;Ff; fhj;jpU> mth; cd;id ,ul;rpg;ghh;.
  Sig ikke: "Ondt vil jeg gengælde!" Bi på HERREN, så hjælper han dig.
23.ntt;Ntwhd epiwfw;fs; fh;j;jUf;F mUtUg;ghditfs;@ fs;sj; juhR ey;yjy;y.
  To Slags Lodder er HERREN en Gru, det er ikke godt, at Vægten er falsk.
24.fh;j;juhNy kD\Uila eilfs; tha;f;Fk;@ Mifahy; kD\d;; jd; topia mwpe;Jnfhs;tnjg;gb?
  Fra HERREN er Mands Fjed, hvor kan et Menneske fatte sin Skæbne!
25.ghpRj;jkhdij tpOq;FfpwJk;> nghUj;jid nra;jgpd;G Nahrpf;fpwJk;> kD\Df;Ff; fz;zpahapUf;Fk;.
  Det er farligt at sige tankeløst: "Helligt!" og først efter Løftet tænke sig om.
26.QhdKs;s uh[h Jd;khh;f;fiur; rpjwbj;J> mth;fs;Nky; cUisia cUl;Lthd;.
  Viis Konge sigter de gudløse, lader Tærskehjul gå over dem.
27.kD\Dila Mtp fh;j;jh; je;j jPgkhapUf;fpwJ@ mJ cs;sj;jpy; cs;sitfisnay;yhk; Muha;e;Jghh;f;Fk;.
  Menneskets Ånd er en HERRENs Lampe, den ransager alle hans indres Kamre.
28.jiaAk; rj;jpaKk; uh[hitf; fhf;Fk;@ jiaapdhNy jd; rpq;fhrdj;ij epw;fg;gz;Zthd;.
  Godhed og Troskab vogter Kongen, han støtter sin Trone ved Retfærd.
29.thypghpd; myq;fhuk; mth;fs; guhf;fpukk;@ Kjph;tajhdth;fspd; kfpik mth;fs; eiu.
  Unges Stolthed er deres Styrke, gamles Smykke er grånet Hår.
30.fhaj;jpd; jOk;GfSk;> cs;sj;jpy; ciwf;Fk; mbfSk;> nghy;yhjtid mOf;fwj; Jilf;Fk;.
  Blodige Strimer renser den onde og Hug hans Indres Kamre.