Proverbs - 23

Tip: To view chapters clear the search box. Use Character Map to get the tamil characters.

1.eP xU mjpgjpNahNl Ngh[dk; gz;z cl;fhh;e;jhy;> cdf;F Kd;ghf ,Uf;fpwij ed;wha;f; ftdpj;Jg;ghh;.
  Når du sidder til bords hos en Stormand, mærk dig da nøje, hvem du har for dig,
2.eP Ngh[dg;gphpadhapUe;jhy;> cd; njhz;ilapNy fj;jpia it.
  og sæt dig en Kniv på Struben, i Fald du er alt for sulten.
3.mtDila UrpAs;s gjhh;j;jq;fis ,r;rpahNj@ mitfs; fs;sg;Ngh[dkhNk.
  Attrå ikke hans lækre Retter, thi det er svigefuld kost.
4.IRthpathdhfNtz;Lnkd;W gpuahrg;glhNj@ RaGj;jpiar; rhuhNj.
  Slid dig ikke op for at vinde dig Rigdom, brug ej din Forstand dertil!
5.,y;yhkw;NghFk; nghUs;Nky; cd; fz;fisg; gwf;ftpLthNdd;? mJ fOifg;Nghyr; rpwFfisj; jdf;F cz;Lgz;zpf;nfhz;L> Mfhakhh;f;fkha;g; gwe;JNghk;.
  Skal dit Blik flyve efter den uden at finde den? Visselig gør den sig Vinger som Ørnen, der flyver mod Himlen.
6.td;fz;zDila Mfhuj;ijg; GrpahNj@ mtDila UrpAs;s gjhh;j;jq;fis ,r;rpahNj.
  Spis ej den misundeliges Brød, attrå ikke hans lækre Retter;
7.mtd; ,Ujaj;jpd; epidT vg;gbNah> mg;gbNa mtd; ,Uf;fpwhd;@ GrpAk;> ghdk;gz;Zk; vd;W mtd; cd;NdhNl nrhd;dhYk;> mtd; ,Ujak; cd;NdhNl ,uhJ.
  thi han sidder med karrige Tanker; han siger til dig: "Spis og drik!" men hans Hjerte er ikke med dig.
8.eP Grpj;j Jzpf;ifia the;jp gz;zp> cd; ,dpa nrhw;fis ,oe;J Nghtha;.
  Den Bid, du har spist, må du udspy, du spilder dine fagre Ord.
9.%lDila nrtpfs; Nfl;fg;NgrhNj@ mtd; cd; thh;j;ijfspd; Qhdj;ij mrl;ilgz;Zthd;.
  Tal ikke for Tåbens Ører, thi din kloge Tale agter han ringe.
10.G+h;t vy;iyf;Fwpia khw;whNj@ jpf;fw;w gps;isfSila epyq;fis mgfhpj;Jf;nfhs;shNj.
  Flyt ej ældgamle Skel, kom ikke på faderløses Mark;
11.mth;fSila kPl;gh; ty;yth;@ mth; cd;DlNd mth;fSf;fhf tof;fhLthh;.
  thi deres Løser er stærk, han fører deres Sag imod dig.
12.cd; ,Ujaj;ijg; Gj;jpkjpf;Fk;> cd; nrtpfis mwptd; thh;j;ijfSf;Fk; rha;g;ghahf.
  Vend dit Hjerte til Tugt, dit Øre til Kundskabs Ord.
13.gps;isia jz;bahky; tplhNj@ mtidg; gpuk;gpdhy; mbj;jhy; mtd; rhfhd;.
  Spar ej Drengen for Tugt; når du slår ham med Riset, undgår han Døden;
14.eP gpuk;gpdhy; mtid mbf;fpwjpdhy; ghjhsj;Jf;F mtd; Mj;Jkhitj; jg;Gtpg;ghNa.
  du slår ham vel med Riset, men redder hans Liv fra Dødsriget.
15.vd; kfNd> cd; ,Ujak; QhdKs;sjhapUe;jhy;> vd;dpNy vd; ,Ujak; kfpOk;.
  Min Søn, er dit Hjerte viist, så glæder mit Hjerte sig også,
16.cd; cjLfs; nrk;ikahditfisg; Ngrpdhy;> vd; cs;spe;jphpaq;fs; kfpOk;.
  og mine Nyrer jubler, når dine Læber taler, hvad ret er!
17.cd; kdijg; ghtpfs;Nky; nghwhiknfhs;s tplhNj@ eP ehNlhWk; fh;j;jiug gw;Wk; gaj;NjhbU.
  Dit Hjerte være ikke skinsygt på Syndere, men stadig ivrigt i HERRENs Frygt;
18.epr;rakhfNt KbT cz;L@ cd; ek;gpf;if tPz;NghfhJ.
  en Fremtid har du visselig da, dit Håb bliver ikke til intet.
19.vd; kfNd> eP nrtpnfhLj;J Qhdkile;J> cd; ,Ujaj;ij ey;topapNy elj;J.
  Hør, min Søn, og bliv viis, lad dit Hjerte gå den lige Vej.
20.kJghdg;gphpaiuAk; khk;rg;ngUe;jPdpf;fhuiuAk; NruhNj.
  Hør ikke til dem, der svælger i Vin, eller dem, der frådser i Kød;
21.FbaDk; Ngh[dg;gphpaDk; jhpj;jpuuhthh;fs;@ J}f;fk; fe;ijfis cLj;Jtpf;Fk;.
  thi Dranker og Frådser forarmes, Søvn giver lasede Klæder.
22.cd;idg; ngw;w jfg;gDf;Fr; nrtpnfhL;@ cd; jha; taJnrd;wtshFk;NghJ mtis mrl;il gz;zhNj.
  Hør din Fader, som avlede dig, ringeagt ikke din gamle Moder!
23.rj;jpaj;ij thq;F> mij tpw;fhNj@ mg;gbNa Qhdj;ijAk; cgNjrj;ijAk; Gj;jpiaAk; thq;F.
  Køb Sandhed og sælg den ikke, Visdom, Tugt og Forstand.
24.ePjpkhDila jfg;gd; kpfTk; fsp$Uthd;@ QhdKs;s gps;isiag; ngw;wtd; mtdhy; kfpOthd;.
  Den retfærdiges Fader jubler; har man avlet en Vismand, glædes man ved ham;
25.cd; jfg;gDk; cd; jhAk; re;Njh\g;gLthh;fs;@ cd;idg;ngw;wts; kfpOths;.
  din Fader og Moder glæde sig, hun, der fødte dig, juble!
26.vd; kfNd> cd; ,Ujaj;ij vdf;Fj; jh@ cd; fz;fs; vd; topfis Nehf;Ftjhf.
  Giv mig dit Hjerte, min Søn, og lad dine Øjne synes om mine Veje!
27.Ntrp Mokhd gLFop@ gu];jph;P ,Lf;fkhd fpzW.
  Thi en bundløs Grav er Skøgen, den fremmede Kvinde, en snæver Brønd;
28.mts; nfhs;isf;fhuidg;Nghy; gjptpUe;J> kD\Uf;Fs;Ns ghjfiug; ngUfg;gz;Zfpwhs;.
  ja, som en Stimand ligger hun på Lur og øger de troløses Tal blandt Mennesker.
29.INah! ahUf;F Ntjid? ahUf;Fj; Jf;fk;? ahUf;Fr; rz;ilfs;? ahUf;Fg; Gyk;gy;? ahUf;Ff; fhuzkpy;yhj fhaq;fs;? ahUf;F ,uj;jq;fyq;fpd fz;fs;?
  Hvem har Ak, og hvem har Ve, hvem har Kiv, og hvem har Klage? Hvem har Sår uden Grund, hvem har sløve Øjne?
30.kJghdk; ,Uf;Fk; ,lj;jpNy jq;fpj; jhpg;gth;fSf;Fk;> fyg;Gs;s rhuhaj;ij ehLfpwth;fSf;Fe;jhNd .
  De, som sidder sent over Vinen, som kommer for at smage den stærke Drik.
31.kJghdk; ,uj;jtUzkhapUe;J> ghj;jpuj;jpy; gsgsg;gha;j; Njhd;Wk;NghJ> eP mijg; ghuhNj@ mJ nkJtha; ,wq;Fk;.
  Se ikke til Vinen, hvor rød den er, hvorledes den perler i Bægeret; den glider så glat,
32.KbtpNy mJ ghk;igg;Nghy; fbf;Fk;> tphpaidg;Nghy; jPz;Lk;.
  men bider til sidst som en Slange og spyr sin Gift som en Øgle;
33.cd; fz;fs; gu];jph;Pfis Nehf;Fk;@ cd; cs;sk; jhWkhwhditfisg; NgRk;.
  dine Øjne skuer de sælsomste Ting, og bagvendt taler dit Hjerte;
34.eP eLf;flypNy radpj;jpUf;fpwtidg;NghYk;> gha;kuj;jl;bNy gLj;jpUf;fpwtidg;NghYk; ,Ug;gha;.
  du har det, som lå du midt i Havet, som lå du oppe på en Mastetop.
35.vd;id mbj;jhh;fs;> vdf;F Nehftpy;iy@ vd;id miwe;jhh;fs; vdf;Fr; Ruizapy;iy@ ehd; mijg; gpd;Dk; njhlh;e;J Njl vg;nghOJ tpopg;Ngd; vd;gha;.
  "De slog mig, jeg følte ej Smerte, gav mig Hug, jeg mærked det ikke; når engang jeg vågner igen, så søger jeg atter til Vinen!"