Proverbs - 10

Tip: To view chapters clear the search box

1.rhnyhNkhdpd; ePjpnkhopfs;: QhdKs;s kfd; jfg;gidr; re;Njh\g;gLj;Jfpwhd;@ %lj;jdKs;stNdh jha;f;Fr; rQ;rykhapUf;fpwhd;.
  Salomos ordsprog. Viis søn glæder sin fader, tåbelig søn er sin moders sorg.
2.mepahaj;jpd; jputpaq;fs; xd;Wf;Fk; cjthJ@ ePjpNah kuzj;Jf;Fj; jg;Gtpf;Fk;.
  Gudløsheds skatte gavner intet, men retfærd redder fra død.
3.fh;j;jh; ePjpkhd;fisg; grpapdhy; tUe;jtplhh;@ Jd;khh;f;fUila nghUisNah mfw;wptpLfpwhh;.
  HERREN lader ej en retfærdig sulte, men gudløses attrå støder han fra sig.
4.Nrhk;gw;ifahy; Ntiynra;fpwtd; Vioahthd;@ RWRWg;Gs;std; ifNah nry;tj;ij cz;lhf;Fk;.
  Doven hånd skaber fattigdom, flitteges hånd gør rig.
5.Nfhilfhyj;jpy; Nrh;f;fpwtd; Gj;jpAs;s kfd;@ mWg;Gf;fhyj;jpy; J}q;FfpwtNdh ,yr;iria cz;lhf;Ffpw kfd;.
  En klog søn samler om sommeren, en dårlig sover om høsten.
6.ePjpkhDila rpurpd;Nky; MrPh;thjq;fs; jq;Fk;@ nfhLikNah Jd;khh;f;fDila thia milf;Fk;.
  Velsignelse er for retfærdiges hoved, på uret gemmer gudløses mund.
7.ePjpkhDila Ngh; Gfo;ngw;W tpsq;Fk;@ Jd;khh;f;fDila NgNuh mope;JNghFk;.
  Den retfærdiges minde velsignes, gudløses navn smuldrer hen.
8.,Ujaj;jpy; QhdKs;std; fl;lisfis Vw;Wf;nfhs;Sfpwhd;@ myg;Gfpw %lNdh tpOthd;.
  Den vise tager mod påbud, den brovtende dåre styrtes.
9.cj;;jkkha; elf;fpwtd; gj;jpukha; elf;fpwhd;@ Nfhzyhd topfspy; elf;fpwtNdh fz;Lgpbf;fg;gLthd;.
  Hvo lydefrit vandrer, vandrer trygt; men hvo der går krogveje, ham går det ilde.
10.fz;rhil fhl;Lfpwtd; NehT cz;lhf;Ffpwhd;@ myg;Gfpw %ld; tpOthd;.
  Blinker man med øjet, volder man ondt, den brovtende dåre styrtes.
11.ePjpkhDila tha; [PtCw;W@ nfhLikNah Jd;khh;f;fDila thia milf;Fk;.
  Den retfærdiges mund er en livsens kilde, på uret gemmer gudløses mund.
12.gif tpNuhjq;fis vOg;Gk;@ md;Ngh rfy ghtq;fisAk; %Lk;.
  Had vækker Splid, Kærlighed skjuler alle Synder.
13.Gj;jpkhDila cjLfspy; tpsq;FtJ Qhdk;@ kjpNflDila KJFf;F Vw;wJ gpuk;G.
  På den kloges Læber fnder man Visdom, Stok er til Ryg på Mand uden Vid.
14.Qhdthd;fs; mwpitr; Nrh;j;Jitf;fpwhh;fs;@ %lDila tha;f;Ff; NfL rkPgpj;jpUf;fpwJ.
  De vise gemmer den indsigt, de har, Dårens Mund er truende Våde.
15.IRthpathDila nghUs; mtDf;F muzhd gl;lzk;@ Viofspd; tWikNah mth;fisf; fyq;fg;gz;Zk;.
  Den riges Gods er hans faste Stad, Armod de ringes Våde.
16.ePjpkhDila gpuahrk; [PtidAk;> Jd;khh;f;fDila tpisNth ghtj;ijAk; gpwg;gpf;Fk;.
  Den retfærdiges Vinding tjener til Liv, den gudløses Indtægt til Synd.
17.Gj;jpkjpfisf; fhj;Jf;nfhs;Sfpwtd; [Pttopapy; ,Uf;fpwhd;@ fz;lidia ntWf;fpwtNdh Nkhrk;Nghfpwhd;.
  At vogte påTugt erVej tiILivet, vild farer den, som viser Revselse fra sig.
18.gifia kiwf;fpwtd; ngha; cjld;@ Gwq;$Wfpwtd; kjpNfld;.
  Retfærdige Læber tier om Had, en Tåbe er den, der udspreder Rygter.
19.nrhw;fspd; kpFjpapy; ghtkpy;yhkw;NghfhJ@ jd; cjLfis mlf;FfpwtNdh Gj;jpkhd;.
  Ved megen Tale undgås ej Brøde, klog er den, der vogter sin Mund.
20.ePjpkhDila ehT Rj;jnts;sp@ Jd;khh;f;fDila kdk; mw;gtpiyAk; ngwhJ.
  Den retfærdiges Tunge er udsøgt Sølv, gudløses Hjerte er intet værd.
21.ePjpkhDila cjLfs; mNefiug; Ngh\pf;Fk;@ %lNuh kjpaPdj;jpdhy; khSthh;fs;.
  Den retfærdiges Læber nærer mange, Dårerne dør af Mangel på Vid.
22.fh;j;jhpd; MrPh;thjNk IRthpaj;ijj; jUk;@ mjNdhNl mth; Ntjidiaf; $l;lhh;.
  HERRENs Velsignelse, den gør rig, Slid og Slæb lægger intet til.
23.jPtpidnra;tJ %lDf;F tpisahl;L@ Gj;jpkhDf;Nfh Qhdk; cz;L.
  For Tåben er Skændselsgerning en Leg, Visdom er Leg for Mand med Indsigt.
24.Jd;khh;f;fd; gag;gLk; fhhpak; mtDf;F te;J NehpLk;@ ePjpkhd; tpUk;Gfpw fhhpak; mtDf;Ff; nfhLf;fg;gLk;.
  Hvad en gudløs frygter, kommer over hans Hoved, hvad retfærdige ønsker, bliver dem givet.
25.Roy;fhw;W fle;JNghtJNghy; Jd;khh;f;fd; fle;JNghthd;@ ePjpkhNdh epj;jpa m];jpghuKs;std;
  Når Storm farer frem, er den gudløse borte, den retfærdige står på evig Grund.
26.gw;fSf;Ff; fhbAk;> fz;fSf;Fg; GifAk; vg;gbapUf;fpwNjh> mg;gbNa Nrhk;NgwpAk; jd;id mDg;Gfpwth;fSf;F ,Uf;fpwhd;.
  Som Eddike for Tænder og Røg for Øjne så er den lade for dem, der sender ham.
27.fh;j;jUf;Fg; gag;gLjy; MARehl;fisg; ngUfg;gz;Zk;@ Jd;khh;f;fUila tU\q;fNsh FWfpg;Nghk;.
  HERRENs Frygt lægger dage til, gudløses År kortes af.
28.ePjpkhd;fspd; ek;gpf;if kfpo;r;rpahFk;@ Jd;khh;f;fUila mNgl;irNah mopAk;.
  Retfærdige har Glæde i Vente, gudløses Håb vil briste.
29.fh;j;jhpd; top cj;jkh;fSf;F muz;> mf;fpukf;fhuUf;Nfh fyf;fk;.
  For lydefri Vandel er HERREN et Værn, men en Rædsel for Udådsmænd.
30.ePjpkhd; vd;Wk; mirf;fg;gLtjpy;iy@ Jd;khh;f;fh; G+kpapy; trpg;gjpy;iy.
  Den retfærdige rokkes aldrig, ikke skal gudløse bo i Landet.
31.ePjpkhDila tha; Qhdj;ij ntspg;gLj;Jk;@ khWghLs;s ehNth mWg;Gz;LNghk;.
  Den retfærdiges Mund bærer Visdoms Frugt, den falske Tunge udryddes.
32.ePjpkhd;fSila cjLfs; gphpakhditfisg; Ngr mwpAk;> Jd;khh;f;fUila thNah khWghLs;sJ.
  Den retfærdiges Læber søger yndest, gudløses Mund bærer Falskheds Frugt.

Copyright 2020 Tamil Bible Resources.