Proverbs - 25

Tip: To view chapters clear the search box

1.A+jhtpd; uh[hthfpa vNrf;fpahtpd; kD\h; Ngh;j;njOjpd rhnyhNkhDila ePjpnkhopfs;:
  Følgende er også ordsprog af SALOMO, som Kong Ezekias af Judas Mænd samlede.
2.fhhpaj;ij kiwg;gJ NjtDf;F Nkd;ik@ fhhpaj;ij Muha;tNjh uh[hf;fSf;F Nkd;ik.
  Guds Ære er det at skjule en Sag, Kongers Ære at granske en Sag.
3.thdj;jpd; cauKk;> G+kpapd; MoKk;> uh[hf;fspd; ,Ujaq;fSk; Muha;e;JKbahJ.
  Himlens Højde og Jordens Dybde og Kongers Hjerte kan ingen granske.
4.nts;spapdpd;W fspk;ig ePf;fptpL> mg;nghOJ jl;lhdhy; ey;y cilik gpwf;Fk;.
  Når Slagger fjernes fra Sølv, så bliver det hele lutret;
5.uh[htpd; Kd;dpd;W J\;;liu ePf;fptpL> mg;nghOJ mtDila rpq;;fhrdk; ePjpapdhy; epiyepw;Fk;.
  når gudløse fjernes fra Koogen, grundfæstes hans Trone ved Retfærd.
6.uh[htpd; rKfj;jpy; Nkd;ik ghuhl;lhNj@ nghpNahh;fSila ];jhdj;jpy; epy;yhNj.
  Bryst dig ikke for Kongen og stil dig ikke på de stores Plads;
7.cd; fz;fs; fz;l gpuGtpd; rKfj;jpy; eP jho;j;jg;gLtJ ey;yjy;y@ mtd; cd;idg; ghh;j;J: NkNy th vd;W nrhy;tNj cdf;F Nkd;ik.
  det er bedre, du får Bud: "Kom heropl" end man flytter dig ned for en Stormands Øjne. Hvad end dine Øjne har set,
8.tof;fhlg; gjw;wkha;g; NghfhNj@ KbtpNy cd; mayhd; cd;id ntl;fg;gLj;Jk;NghJ> eP vd;d nra;ayhk; vd;W jpifg;ghNa.
  skrid ikke til Trætte straks; thi hvad vil du siden gøre, når din Næste gør dig til Skamme?
9.eP cd; mayhDlNdkhj;jpuk; cd; tpah[;aj;ijf;Fwpj;J tof;fhL> kw;wtdplj;jpy; ,ufrpaj;ij ntspg;gLj;jhNj.
  Før Sagen med din Næste til Ende, men røb ej Andenmands Hemmelighed
10.kw;wg;gb mijf; Nfl;fpwtd; cd;id epe;jpg;ghd;@ cd; mtkhdk; cd;idtpl;L ePq;fhJ.
  thi ellers vil den, der bører det, smæde dig og dit onde Rygte aldrig dø hen.
11.Vw;w rkaj;jpy; nrhd;d thh;j;ij nts;spj;jl;by; itf;fg;gl;l nghw;goq;fSf;Fr; rkhdk;.
  Æbler af Guld i Skåle af Sølv er Ord, som tales i rette Tid.
12.Nfl;fpw nrtpf;F> Qhdkha;f; fbe;Jnfhz;L Gj;jpnrhy;Yfpwtd;> nghw;fLf;fDf;Fk; mguQ;rpg; G+\zj;jpw;Fk; rhp.
  En Guldring, et gyldent Smykke er revsende Vismand for lyttende Øre.
13.Nfhilfhyj;jpy; ciwe;jkioapd; Fsph;r;rp vg;gbapUf;fpwNjh> mg;gbNa cz;ikahd ];jhdhgjpAk; jd;id mDg;gpdtDf;F ,Ug;ghd;@ mtd; jd; v[khd;fSila Mj;Jkhitf; Fspug;gz;Zthd;.
  Som kølende Sne en Dag i Høst er pålideligt Bud for dem, der sender ham; han kvæger sin Herres Sjæl.
14.nfhLg;Ngd; vd;W nrhy;ypAk; nfhlhkypUf;fpw tQ;rfd; kioapy;yhj Nkfq;fSf;Fk; fhw;Wf;Fk; rhp.
  Som Skyer og Blæst uden Regn er en Mand, der skryder med skrømtet Gavmildhed.
15.ePz;l nghWikapdhy; gpuGitAk; rk;kjpf;fg;gz;zyhk;@ ,dpa ehT vYk;igAk; nehWf;Fk;.
  Ved Tålmod overtales en Dommer, mild Tunge sønderbryder Ben.
16.Njidf; fz;Lgpbj;jhahdhy; kl;lha; rhg;gpL@ kpjkpQ;rpr; rhg;gpl;lhy; the;jpgz;Ztha;.
  Finder du Honning, så spis til Behov, at du ikke bliver mæt og igen spyr den ud.
17.cd; mayhd; rypj;J cd;id ntWf;fhjgbf;F> mbf;fb mtd; tPl;by; fhy;itf;fhNj.
  Sæt sjældent din Fod i din Næstes Hus, at han ej får for meget af dig og ledes.
18.gpwDf;F tpNuhjkha;g; ngha;r;rhl;rp nrhy;Yfpw kD\d; jz;lhAjj;Jf;Fk; fl;fj;Jf;Fk; $h;ikahd mk;Gf;Fk; xg;ghdtd;.
  Som Stridsøkse, Sværd og hvassen Pil er den, der vidner falsk mod sin Næste.
19.Mgj;Jf;fhyj;jpy; JNuhfpia ek;GtJ cile;j gy;Yf;Fk; nkhop Guz;l fhYf;Fk; rkhdk;.
  Som ormstukken Tand og vaklende Fod er troløs Mand på Trængselens Dag.
20.kdJf;fKs;stDf;Fg; ghl;Lfisg; ghLfpwtd;> Fsph;fhyj;jpy; t];jpuj;ijf; fisfpwtidg;NghyTk;> ntbAg;gpd;Nky; thh;j;j fhbiag;NghyTk; ,Ug;ghd;.
  Som at lægge Frakken, når det er Frost, og hælde surt over Natron, så er det at synge for mismodig Mand.
21.cd; rj;JU grpahapUe;jhy;> mtDf;Fg; Grpf;f Mfhuq;nfhL@ mtd; jhfkhapUe;jhy;> Fbf;fj; jz;zPh;nfhL.
  Sulter din Fjende, så giv ham at spise, tørster han, giv ham at drikke;
22.mjpdhy; eP mtd; jiyapd;Nky; vhpfpw joy;fisf; Ftpg;gha;@ fh;j;jh; cdf;Fg; gydspg;ghh;.
  da sanker du gloende Kul på hans Hoved, og HERREN lønner dig for det.
23.tlfhw;W kioiaAk;> Gwq;$Wfpw ehT NfhgKfj;ijAk; gpwg;gpf;Fk;.
  Nordenvind fremkalder Regn, bagtalende Tunge vrede Miner.
24.rz;ilf;fhhpNahNl xU nghpa tPl;by; FbapUg;gijg;ghh;f;fpYk; tPl;bd;Nky; xU %iyapy; jq;FtNj eyk;.
  Hellere bo i en Krog på Taget end fælles Hus med trættekær Kvinde.
25.J}uNjrj;jpypUe;J tUk; ew;nra;jp tplha;j;j Mj;JkhTf;Ff; fpilf;Fk; Fsph;e;j jz;zPUf;Fr; rkhdk;.
  Hvad koldt Vand er for en vansmægtet Sjæl, er Glædesbud fra et Land i det fjerne.
26.Jd;khh;f;fUf;F Kd;ghf ePjpkhd; js;shLtJ fyq;fpd fpzw;Wf;Fk; nfl;Lg;Nghd Ridf;Fk; xg;ghFk;.
  Som grumset Kilde og ødelagt Væld er retfærdig, der vakler i gudløses Påsyn.
27.Njid kpFjpaha; cz;gJ ey;yjy;y> jw;Gfio ehLtJk; Gfoy;y.
  Ej godt at spise for megen Honning, spar på hædrende Ord.
28.jd; Mtpia mlf;fhj kD\d; kjpypbe;j ghohd gl;lzk;NghypUf;fpwhd;.
  Som åben By uden Mur er en Mand, der ikke kan styre sit Sind.

Copyright 2022 Tamil Bible Resources.