Proverbs - 21

Tip: To view chapters clear the search box. Use Character Map to get the tamil characters.

1.uh[htpd; ,Ujak; fh;j;jhpd; ifapy; ePh;f;fhy;fisg;NghypUf;fpwJ@ mijj; jkJ rpj;jj;jpd;gb mth; jpUg;Gfpwhh;.
  En Konges hjerte er Bække i HERRENs hånd, han leder det hen, hvor han vil.
2.kD\Dila topnay;yhk; mtd; ghh;itf;Fr; nrk;ikahfj; Njhd;Wk;@ fh;j;jNuh ,Ujaq;fis epWj;Jg;ghh;f;fpwhh;.
  En Mand holder al sin Færd for ret, men HERREN vejer Hjerter.
3.gypapLtijg;ghh;f;fpYk;> ePjpAk; epahaKk; nra;tNj fh;j;jUf;Fg; gphpak;.
  At øve Ret og Skel er mere værd for HERREN end Offer.
4.Nkl;bikahd ghh;itAk;> mfe;ijahd kdKKs;s Jd;khh;f;fh; NghLk; ntspr;rk; ghtNk.
  Hovmodige Øjne, et opblæst Hjerte, selv gudløses Nyjord er Synd.
5.[hf;fpuijAs;stDila epidTfs; nry;tj;Jf;Fk;> gjWfpwtDila epidTfs; jhpj;jpuj;Jf;Fk; VJthFk;.
  Kun Overflod bringer den flittiges Råd, hver, som har Hastværk, får kun Tab.
6.ngha;ehtpdhy; nghUisr; rk;ghjpg;gJ rhitj; NjLfpwth;fs; tpLfpw Rthrk;NghypUf;Fk;.
  At skabe sig Rigdom ved Løgnetunge er Jag efter Vind i Dødens Snarer.
7.Jd;khh;f;fh; epahaQ;nra;a kdjpy;yhjpUf;fpwgbahy;> mth;fs; gho;f;fbf;fg;gl;Lg;Nghthh;fs;.
  Gudløses Voldsfærd bortriver dem selv, thi de vægrer sig ved at øve Ret.
8.Fw;wKs;std; jd; topfspy; khWghLs;std;@ Rj;jKs;stNdh jd; fphpiaapy; nrk;ikahdtd;.
  Skyldtynget Mand går Krogveje, den renes Gerning er ligetil.
9.rz;ilf;fhhpNahNl xU nghpa tPl;by; FbapUg;gijg;ghh;f;fpYk;> tPl;bd;Nky; xU %iyapy; jq;fpapUg;gNj eyk;.
  Hellere bo i en Krog på Taget end fælles Hus med frættekær Kvinde.
10.Jd;khhf;fDila kdk; nghy;yhg;igr; nra;a tpUk;Gk;@ mtd; fz;fspy; mtd; mayhDf;F ,uf;fq;fpilahJ.
  Den gudløses Sjæl har Lyst til ondt, hans Øjne ynker ikke hans Næste.
11.ghpahrf;fhuidj; jz;bf;Fk;NghJ Ngij Qhdkilthd;. Qhdthd; Nghjpf;fg;gLk;NghJ mwptilthd;.
  Må Spotter bøde, bliver tankeløs klog, har Vismand Fremgang, da vinder han kundskab.
12.ePjpguh; Jd;khh;f;fUila tPl;ilf; ftdpj;Jg;ghh;f;fpwhh@ Jd;khh;f;fiuj; jPq;fpy; ftpo;j;Jg;NghLthh;.
  Den Retfærdige har Øje med den gudløses Hus, han styrter gudløse Folk i Ulykke.
13.Vioapd; $f;FuYf;Fj; jd; nrtpia milj;Jf;nfhs;Sfpwtd;> jhDk; rj;jkpl;Lf; $g;gpLk;NghJ Nfl;fg;glkhl;lhd;.
  Hvo Øret lukker for Småmands Skrig, skal råbe selv og ikke få Svar.
14.me;juq;fkhaf; nfhLf;fg;gl;l ntFkjp Nfhgj;ijj; jzpf;Fk;@ kbapYs;s ghpjhdk; FNuhjj;ij Mw;Wk; .
  Lønlig Gave mildner Vrede, Stikpenge i Brystfolden voldsom Harme.
15.epahae;jPh;g;gJ ePjpkhDf;Fr; re;Njh\Kk;> mf;fpukf;fhuUf;Nfh mopTkhk;.
  Rettens Gænge er den retfærdiges Glæde, men Udådsmændenes Rædsel.
16.tpNtfj;jpd; topia tpl;Lj; jg;gp elf;fpw kD\d; nrj;jth;fspd; $l;;lj;jpy; jhghpg;ghd;.
  Den, der farer vild fra Kløgtens Vej, skal havne i Skyggers Forsamling.
17.rpw;wpd;gg;gphpad; jhpj;jpudhthd;@ kJghdj;ijAk; vz;nziaAk; tpUk;Gfpwtd; IRthpathdhtjpy;iy.
  Lyst til Morskab fører i Trang, Lyst til Olie og Vin gør ej rig.
18.ePjpkhDf;Fg; gjpyhfj; Jd;khh;f;fDk;> nrk;ikahdtDf;Fg; gjpyhf JNuhfpAk; kPl;Fk;nghUshthh;fs;.
  Den gudløse bliver Løsepenge for den retfærdige, den troløse kommer i retsindiges Sted.
19.rz;ilf;fhhpAk; Nfhgf;fhhpAkhd ];jphPAld; FbapUg;gijg;ghh;f;fpYk; tdhe;jpuj;jpy; FbapUg;gJ eyk;.
  Hellere bo i et Ørkenland end hos en trættekær, arrig Kvinde.
20.Ntz;ba jputpaKk; vz;nzAk; QhdthDila thr];jyj;jpy; cz;L@ %lNdh mijr; nrytopj;Jg;NghLfpwhd;.
  I den vises Bolig er kostelig Skat og Olie, en Tåbe af et Menneske øder det.
21.ePjpiaAk; jiaiaAk; gpd;gw;Wfpwtd; [PtidAk; ePjpiaAk; kfpikiaAk; fz;lilthd;.
  Den, der higer efter Retfærd og Godhed vinder sig Liv og Ære.
22.gythd;fSila gl;lzj;jpd; kjpiy QhdKs;std; Vwpg;gpbj;J> mth;fs; ek;gpd muiz ,bj;Jg;NghLthd;.
  Vismand stormer Heltes By og styrter Værnet, den stolede på.
23.jd; thiaAk; jd; ehitAk; fhf;fpwtd; jd; Mj;Jkhit ,Lf;fz;fSf;F tpyf;fpf; fhf;fpwhd;.
  Den, der vogter sin Mund og sin Tunge, vogter sit Liv for Trængsler. -
24.mfq;fhuKk; ,Lk;GKs;stDf;Fg; ghpahrf;fhundd;W ngah;> mtd; mfe;ijahd rpdj;NjhNl elf;fpwhd;.
  Den opblæste stolte kaldes en Spotter, han handler frækt i Hovmod.
25.Nrhk;Ngwpapd; iffs; Ntiynra;ar; rk;kjpahjjpdhy;> mtd; Mir mtidf; nfhy;Yk;.
  Den lades Attrå bliver hans Død, thi hans Hænder vil intet bestille.
26.mtd; ehs;NjhWk; MtYld; ,r;rpf;fpwhd;@ ePjpkhNdh gprpdpj;jdkpy;yhky; nfhLg;ghd;.
  Ugerningsmand er stadig i Trang, den retfærdige giver uden at spare.
27.Jd;khh;f;fUila gyp mUtUg;ghdJ@ mijj; Jh;r;rpe;ijNahNl nrYj;jpdhNyh vj;jid mjpfkha; mUtUf;fg;gLk;.
  Vederstyggeligt er de gudløses Offer, især når det ofres for Skændselsdåd.
28.ngha;r;rhl;rpf;fhud; nfl;Lg;Nghthd;@ nrtpnfhLf;fpwtNdh vg;nghOJk; Ngrj;jf;ftdhthd;.
  Løgnagtigt Vidne går under, Mand, som vil høre, kan tale fremdeles.
29.Jd;khh;f;fd; jd; Kfj;ijf; fbdg;gLj;Jfpwhd;@ nrk;ikahdtNdh jd; topia Neh;g;gLj;Jfpwhd;.
  Den gudløse optræder frækt, den retsindige overtænker sin Vej.
30.fh;j;jUf;F tpNuhjkhd QhdKkpy;iy> Gj;jpAkpy;iy> MNyhridAkpy;iy.
  Visdom er intet, Indsigt er intet, Råd er intet over for HERREN.
31.Fjpiu Aj;jehSf;F Maj;jkhf;fg;gLk@ n[aNkh fh;j;juhy; tUk;.
  Hest holdes rede til Stridens Dag, men Sejren er HERRENs Sag.