Proverbs - 22

Tip: To view chapters clear the search box. Use Character Map to get the tamil characters.

1.jpushd IRthpaj;ijg;ghh;f;fpYk; ew;fPh;j;jpNa njhpe;Jnfhs;sg;glj;jf;fJ@ nghd; nts;spiag;ghh;f;fpYk; jiaNa eyk;.
  Hellere godt Navn end megen rigdom, Yndest er bedre end Sølv og Guld
2.IRthpathDk; jhpj;jpuDk; xUtiunahUth; re;jpf;fpwhh;fs;@ mth;fs; midtiuAk; cz;lhf;fpdth; fh;j;jh;.
  Rig og fattig mødes, HERREN har skabt dem begge.
3.tpNtfp Mgj;ijf; fz;L kiwe;J nfhs;Sfpwhd;@ Ngijfs; neLfg;Ngha;j; jz;bf;fg;gLfpwhh;fs;.
  Den kloge ser Faren og søger i Skjul, tankeløse går videre og bøder.
4.jho;ikf;Fk; fh;j;jUf;Fg; gag;gLjYf;Fk; tUk; gyd; IRthpaKk; kfpikAk; [PtDkhk;.
  Lønnen for Ydmyghed og HERRENs Frygt er Rigdom, Ære og Liv.
5.khWghLs;stDila topapNy Ks;SfSk; fz;zpfSKz;L@ jd; Mj;Jkhitf; fhf;fpwtd; mitfSf;Fj; J}ukha; tpyfpg;Nghthd;.
  På den svigefuldes Vej er der Torne og Snarer; vil man vogte sin Sjæl, må man holde sig fra dem.
6.gps;isahdtd; elf;fNtz;ba topapNy mtid elj;J@ mtd; Kjph;tajpYk; mij tplhjpUg;ghd;.
  Væn Drengen til den Vej, han skal følge, da viger han ikke derfra, selv gammel.
7.IRthpathd; jhpj;jpuid MSfpwhd;@ fld;thq;fpdtd; fld;nfhLj;jtDf;F mbik.
  Over Fattigfolk råder den rige, Låntager bliver Långivers Træl.
8.mepahaj;ij tpijf;fpwtd; tUj;jj;ij mWg;ghd;@ mtd; cf;fpuj;jpd;kpyhW xopAk;.
  Hvo Uret sår, vil høste Fortræd, hans Vredes Ris skal slå ham selv.
9.fUizf;fz;zd; MrPh;tjpf;fg;gLthd;@ mtd; jd; Mfhuj;jpy; jhpj;jpuDf;Ff; nfhLf;fpwhd;.
  Den vennesæle velsignes, thi han deler sit Brød med den ringe.
10.ghpahrf;fhuidj; Juj;jptpL@ mg;nghOJ thJ ePq;Fk;> tpNuhjKk; mtkhdKk; xopAk;.
  Driv Spotteren ud, så går Trætten med, og Hiv og Smæden får Ende.
11.Rj;j ,Ujaj;ij tpUk;GfpwtDila cjLfs; ,dpikahditfs;@ uh[h mtDf;Fr; rpNefpjdhthd;.
  HERREN elsker den rene af Hjertet; med Ynde på Læben er man Kongens Ven.
12.fh;j;jUila fz;fs; Qhdj;ijf; fhf;Fk;. JNuhfpfspd; thh;j;ijfisNah mth; jhWkhwhf;Ffpwhh;.
  HERRENs Øjne agter på Kundskab, men han kuldkaster troløses Ord.
13.ntspapNy rpq;fk;> tPjpapNy nfhiyAz;Ngd; vd;W Nrhk;Ngwp nrhy;Ythd;.
  Den lade siger: "En Løve på Gaden! Jeg kan let blive revet ihjel på Torvet."
14.gu];jph;Pfspd; tha; Mokhd gLFop@ fh;j;jUila Nfhgj;jpw;F VJthdtd; mjpNy tpOthd;.
  Fremmed Kvindes Mund er en bundløs Grav, den, HERREN er vred på, falder deri.
15.gps;isapd; neQ;rpy; kjpaPdk; xl;bapUf;Fk;@ mijj; jz;lidapd; gpuk;G mtidtpl;L mfw;Wk;.
  Dårskab er knyttet til Ynglingens Hjerte, Tugtens Ris skal tjerne den fra ham.
16.jdf;F mjpfk; cz;lhfj; jhpj;jpuid xLf;Ffpwtd; jdf;Fj; Fiwr;rYz;lhfNt IRthpathDf;Ff; nfhLg;ghd;.
  Vold mod den ringe øger hans Eje, Gave til Rigmand gør ham kun fattig. -
17.cd; nrtpiar; rha;j;J> QhdpfSila thh;j;ijfisf; Nfl;L> vd; Nghjfj;ij cd; ,Ujaj;jpy; it.
  Bøj Øret og hør de vises Ord, vend Hjertet til og kend deres Liflighed!
18.mitfis cd; cs;sj;jpy; fhj;J> mitfis cd; cjLfspd; epiyj;jpUf;fg;gz;Zk;NghJ> mJ ,d;gkhapUf;Fk;.
  Vogter du dem i dit Indre, er de alle rede på Læben.
19.cd; ek;gpf;if fh;j;jh;Nky; ,Uf;Fk;gb> ,d;iwajpdk; mitfis cdf;Fj; njhpag;gLj;JfpNwd;.
  For at din Lid skal stå til HERREN, lærer jeg dig i Dag.
20.rj;jpa thh;j;ijfspd; ajhh;j;jj;ij ehd; cdf;Fj; njhptpf;Fk;gbf;Fk;> eP cd;id mDg;gpdth;fSf;Fr; rj;jpa thh;j;ijfis kWnkhopahfr; nrhy;Yk;gbf;Fk;>
  Alt i Går optegned jeg til dig, alt i Forgårs Råd og Kundskab
21.MNyhridiaAk; Qhdj;ijAk; gw;wp ehd; cdf;F Kf;fpakhditfis vOjtpy;iyah?
  for at lære dig rammende Sandhedsord, at du kan svare sandt, når du spørges.
22.VioahapUf;fpwhd; vd;W Vioiaf; nfhs;isaplhNj@ rpWikahdtid epaha];jyj;jpy; cgj;jputg;gLj;jhNj.
  Røv ej fra den ringe, fordi han er ringe, knus ikke den arme i Porten:
23.fh;j;jh; mth;fSf;fhf tof;fhb> mth;fisf; nfhs;isapLfpwth;fSila gpuhzidf; nfhs;isapLthh;.
  thi HERREN fører deres Sag og raner deres Ransmænds Liv.
24.Nfhgf;fhuDf;Fj; NjhodhfhNj@ cf;fpuKs;s kD\NdhNl elthNj.
  Vær ej Ven med den, der let bliver hidsig, omgås ikke vredladen Mand,
25.mg;gbr; nra;jhy; eP mtDila topfisf; fw;Wf;nfhz;L> cd; Mj;JkhTf;Ff; fz;zpia tUtpg;gha;.
  at du ikke skal lære hans Stier og hente en Snare for din Sjæl.
26.ifabj;J cld;gl;L> flDf;fhfg; gpizg;gLfpwth;fspy; xUtdhfhNj.
  Hør ikke til dem, der giver Håndslag, dem, som borger for Gæld!
27.nrYj;j cdf;F xd;Wkpy;yhjpUe;jhy;> eP gLj;jpUf;Fk; gLf;ifiaAk; mtd; vLj;Jf;nfhs;sNtz;bajhFNk.
  Såfremt du ej kan betale, tager man Sengen, du ligger i.
28.cd; gpjhf;fs; ehl;bd G+h;t vy;iyf;Fwpia khw;whNj.
  Flyt ej ældgamle Skel, dem, dine Fædre satte.
29.jd; Ntiyapy; [hf;fpuijahapUf;fpwtid eP fz;lhy;> mtd; ePrUf;F Kd;ghf epy;yhky;> uh[hf;fSf;F Kd;ghf epw;ghd;.
  Ser du en Mand, som er snar til sin Gerning, da skal han stedes for Konger, ikke for Folk af ringe Stand.