Proverbs - 29

Tip: To view chapters clear the search box

1.mbf;fb fbe;Jnfhs;sg;gl;Lk; jd; gplhpiaf; fbdg;gLj;Jfpwtd; rfhakpd;wpr; rbjpapy; ehrkilthd;.
  Hvo Nakken gør stiv, skønt revset tit, han knuses brat uden Lægedom.
2.ePjpkhd;fs; ngUfpdhy; [dq;fs; kfpOthh;fs;@ Jd;khh;f;fh; MSk;NghNjh [dq;fs; jtpg;ghh;fs;.
  Er der mange retfærdige, glædes Folket, men råder de gudløse, sukker Folket.
3.Qhdj;jpy; gphpag;gLfpwtd; jd; jfg;gid kfpog;gz;Zfpwhd;@ NtrpfNshNl njhe;jpg;ghdtNdh M];jpia mopf;fpwhd;.
  Hvo Visdom elsker, glæder sin Fader, hvo Skøger omgås, bortødsler Gods.
4.epahaj;jpdhy; uh[h Njrj;ij epiyepWj;Jfpwhd;@ ghpjhdg;gphpaNdh mijf; ftpo;f;fpwhd;.
  Kongen grundfæster Landet med Ret, en Udsuger lægger det øde.
5.gpwid Kf];Jjp nra;fpwtd;> mtd; fhy;fSf;F tiyia tphpf;fpwhd;.
  Mand, der smigrer sin Næste, breder et Net for hans Fod.
6.J\;lDila JNuhfj;jpNy fz;zpapUf;fpwJ@ ePjpkhNdh ghb kfpOfpwhd;.
  I sin Brøde hildes den onde, den retfærdige jubler af Glæde.
7.ePjpkhd; Viofspd; epahaj;ijf; ftdpj;jwpfpwhd;@ Jd;khh;f;fNdh mij mwpa tpUk;ghd;.
  Den retfærdige kender de ringes Retssag; den gudløse skønner intet.
8.ghpahrf;fhuh; gl;lzj;jpy; jPf;nfhSj;jptpLfpwhh;fs;@ QhdpfNsh FNuhjj;ij tpyf;Ffpwhh;fs;.
  Spottere ophidser Byen, men Vismænd, de stiller Vrede.
9.Qhdp %lDld; tof;fhLifapy;> rpde;jhYk; rphpj;jhYk; mikjpapy;iy.
  Går Vismand i Rette med Dåre, vredes og ler han, alt preller af.
10.,uj;jg;gphpah; cj;jkidg; giff;fpwhh;fs;@ nrk;ikahdth;fNsh mtDila gpuhzidf; fhg;ghw;Wfpwhh;fs;.
  De blodtørstige hader lydefri Mand, de retsindige tager sig af ham.
11.%ld; jd; cs;sj;ijnay;yhk; ntspg;gLj;Jfpwhd;@ QhdpNah mijg; gpd;Df;F mlf;fpitf;fpwhd;.
  En Tåbe slipper al sin Voldsomhed løs, Vismand stiller den omsider.
12.mjpgjpahdtd; ngha;fSf;Fr; nrtpnfhLj;jhy;> mtd; Copaf;fhuh; ahtUk; Jd;khh;f;fuhthh;fs;.
  En Fyrste, som lytter til Løgnetale, får lufter gudløse Tjenere.
13.jhpj;jpuDk; nfhLikf;fhuDk; xUtiunahUth; re;jpf;fpwhh;fs;@ mt;tpUtUila fz;fSf;Fk; fh;j;jh; ntspr;rq; nfhLf;fpwhh;.
  Fattigmand og Blodsuger mødes, HERREN giver begges Øjne Glans.
14.ViofSila epahaj;ij cz;ikaha; tprhhpf;fpw uh[htpd; rpq;fhrdk; vd;Wk; epiyngw;wpUf;Fk;.
  En Konge, der dømmer de ringe med Ret, hans Trone står fast evindelig.
15.gpuk;Gk; fbe;Jnfhs;SjYk; Qhdj;ijf; nfhLf;Fk;@ jd; ,\;lj;jpw;F tplg;gl;l gps;isNah jd; jha;f;F ntl;fj;ij cz;Lgz;Zfpwhd;.
  Ris og Revselse, det giver Visdom, uvorn Dreng gør sin Moder Skam.
16.Jd;khh;f;fh; ngUfpdhy; ghtKk; ngUFk;@ ePjpkhd;fNsh mth;fs; tpOtijf; fhz;ghh;fs;.
  Bliver mange gudløse tiltager Synd; retfærdige ser med Fryd deres Fald.
17.cd; kfidr; rpl;irnra;> mtd; cdf;F Mwjy;nra;thd;> cd; Mj;JkhTf;F Mde;jj;ijAk; cz;lhf;Fthd;.
  Tugt din Søn, så kvæger han dig og bringer din Sjæl, hvad der smager.
18.jPh;f;fjhprdkpy;yhj ,lj;jpy; [dq;fs; rPh;nfl;Lg;Nghthh;fs;@ Ntjj;ijf; fhf;fpwtNdh ghf;fpathd;.
  Uden Syner forvildes et Folk; salig den, der vogter på Loven.
19.mbikahdtd; thh;j;ijfspdhNy mlq;fhd;@ mitfis mtd; mwpe;jhYk; cj;juTnfhlhd;.
  Med Ord lader Træl sig ikke tugte, han fatter dem vel, men adlyder ikke.
20.jd; thh;j;ijfspy; gjWfpw kD\idf; fz;lhahdhy;> mtid ek;Gtijg;ghh;f;fpYk; %lid ek;gyhk;.
  Ser du en Mand, der er hastig til Tale, for en Tåbe er der snarere Håb end for ham.
21.xUtd; jd; mbikiar; rpWgpuhaKjy; ,sf;fhukhf tsh;j;jhy;> KbtpNy mtd; jd;idg; Gj;jpudhfg; ghuhl;Lthd;.
  Forvænner man sin Træl fra ung, vil han til sidst være Herre.
22.Nfhgf;fhud; tof;iff; nfhSTfpwhd;@ %h;f;fd; ngUk;ghjfd;.
  Hidsig Mand vækker Strid, vredladen Mand gør megen Synd.
23.kD\Dila mfe;ij mtidj; jho;j;Jk;@ kdj;jho;ikAs;stNdh fdkilthd;.
  Et Menneskes Hovmod ydmyger ham, den ydmyge opnår Ære.
24.jpUlNdhNl gq;fpl;Lf;nfhs;Sfpwtd; jd; Mj;Jkhitg; giff;fpwhd;@ rhgj;ij mtd; Nfl;lhYk; fhhpaj;ij ntspg;gLj;jkhl;lhd;.
  Hæleren hader sit Liv, han hører Forbandelsen, men melder intet.
25.kD\Df;Fg; gag;gLk; gak; fz;zpia tUtpf;Fk;@ fh;j;jiu ek;GfpwtNdh cah;e;j milf;fyj;jpNy itf;fg;gLthd;.
  Frygt for Mennesker leder i Snare, men den, der stoler på HERREN, er bjærget.
26.MSifnra;fpwtDila Kfjhprdj;ijj; NjLfpwth;fs; mNefh;@ MdhYk; mtdtDila epahak; fh;j;juhNy jPUk;.
  Mange søger en Fyrstes Gunst; Mands Ret er dog fra HERREN.
27.ePjpkhDf;F mepahaf;fhud; mUtUg;ghdtd;@ rd;khh;f;fDk; Jd;khh;f;fDf;F mUtUg;ghdtd;.
  Urettens Mand er retfærdiges Gru, hvo redeligt vandrer, gudløses Gru.

Copyright 2022 Tamil Bible Resources.